Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 10 februari 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 6, 1-2a.3-8

In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon: zijn sleep bedekte heel de vloer van de tempel. Hij was omgeven met serafs; elk had zes vleugels, en ze riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse machten! Heel de aarde is vol van zijn glorie!’. Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen en het heiligdom stond vol rook. Toen riep ik: ‘Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een mens met on­reine lippen en ik woon te midden van een volk met onrei­ne lippen, en toch hebben mijn ogen de Koning, de Heer der hemelse machten, gezien!’. Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak: ‘Nu dit uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden verdwenen, uw misstappen vergeven’. Daarop hoorde ik de Heer spreken: ‘Wie moet ik zenden? Wie zal voor ons gaan?’. En ik antwoordde: ‘Hier ben ik, zend mij!’.

Tweede lezing 1 Korintiërs 15, 1-11

Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht op het evange­lie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt, in­dien ge er tenminste aan vasthoudt in de vorm waarin ik het u verkondigd heb, anders zoudt gij tevergeefs gelovig geworden zijn. In de eerste plaats dan heb ik u overgele­verd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, name­lijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de ‘Twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, daar­na aan alle apostelen. En het laatst van allen is Hij ook ver­schenen aan mij, de misgeboorte. Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar of zij het nu zijn of ik, dàt verkondigen wij en dàt hebt gij geloofd.

Evangelielezing Lucas 5, 1-11

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: ‘Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst’. Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien’. Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreig­den te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de an­dere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus te voet en zei: ‘Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens’. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen’. Ze brach­ten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Weest niet bevreesd’. Wees niet bevreesd om God in liefde te volgen. Want God is een goede Vader voor ieder die van Hem houd en Zijn Geboden onderhoudt. God is de Vader die elke verloren zoon, die vrijwillig naar Hem terug keert, met liefde ontvangt. Waar zoon staat moet u ook dochter lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar, omdat de mens een absoluut vrije wil heeft, moet hij wel zelf het initiatief ondernemen en op weg gaan naar God. Hoe? Door Gods Woord, de Leer van God in Jezus Christus in de evangeliën te lezen en daar geloof aan te hechten. En vervolgens, vastberaden, deze Leer in de praktijk van het leven te volgen. Dan zal God een ieder, die dit doet, reeds halverwege tegemoet komen. Dan wordt een ieder mens, ongeacht hoe zwaar zijn zonden waren, vergiffenis en genade geschonken. Begane misstappen in het leven hebben alle heiligen ook bij tijd en wijle gedaan, maar na daarom gevraagd te hebben, vergiffenis gekregen. Maar ook complete duivels kunnen zo uit de hel worden verlost; want Gods Liefde en Barmhartigheid zijn grenzeloos. De mensenziel in de hel zal er wel zelf om moeten vragen; vragen om Gods vergiffenis en genade en kan pas dan kan hij uit de hel worden bevrijd. Het trieste is dat vele duivels honderden jaren, misschien zelfs millennia er over doen om tot het besef te komen dat er een beter leven voor hen zal zijn buiten de hel. Vandaar dat het verblijf in de hel eeuwig wordt genoemd, maar niet oneindig. Oneindig is wel het verblijf in de hemel; want daar leven alle zielen in liefdevolle verbondenheid met God en met hun naasten. En de enige weg naar de hemel toe vind ieder mens in de Bijbel, vooral in de evangeliën, waar God in Jezus Christus Zelf onze Leermeester is. Vooral in de twee liefdesgeboden; God liefhebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand en met alle kracht, dus boven alles is het eerste Gebod. Gelijkwaardig daaraan is het liefhebben van alle naasten als ieder van ons zichzelf lief heeft. Dus doen voor de naaste wat men redelijkerwijs kan verwachten dat een naaste voor uzelf zou doen. Daarmee vervult ieder mens de Wet – de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft ontvangen – en alles wat Gods profeten namens Hem hebben meegedeeld; profeten voor en na het leven van God in Jezus Christus op Aarde. Want ga maar na; wie God boven alles lief heeft, die zal geen andere goden achterna lopen, Gods Naam niet oneerbiedig gebruiken. En de Sabbat eren is veel aan God denken en dagelijks contact met Hem zoeken in liefde en gebed; want dat is de ware Sabbat in Gods ogen en de dag van de week doet er minder toe. De naasten liefhebben als zichzelf geeft de liefde aan voor de medemensen. De ouders liefhebben wordt als eerste genoemd; want niemand kan zijn ouders meer eren dan door hen waarachtig lief te hebben. Wie zijn naaste lief heeft zal hem niet doden – lichamelijk noch geestelijk – hem niet bestelen – ook niet als het wettelijk mag – maar ook geen onkuisheid plegen of dit zelfs maar begeren, want dan wordt een naaste een gebruiksvoorwerp uit zelfzucht en is de liefde voor de naaste verdwenen. Liefde verbied bovendien dat wij een naaste belasteren, vals getuigen, opdat hem niets overkomt, wat hij niet door eigen handelen over zichzelf heeft afgeroepen. Ook zal de liefde verbieden om te begeren wat een naaste heeft, ongeacht wat dit is, want het komt wel de naaste toe, maar niet uzelf. Kortom liefde is alomvattend en daarom is eigenlijk het enige Gebod van God de liefde. De liefde voor God en de naasten om goed te verstaan, niet de eigenliefde; want daarvan heeft elke duivel in de hel een overvloed, maar dit kan nooit naar de hemel leiden. Goed, wij mensen zijn over het algemeen geen heiligen, maar ieder mens kan er wel naar streven om heilig te worden. En dat kan enkel door de Leer van God in Jezus Christus te volgen; want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. De Weg is de Leer van God; de Waarheid is de Waarheid uit God, weergegeven in Zijn Leer en, omdat liefde en leven precies hetzelfde is, kan het eeuwige, nooit eindigende leven ook alleen gevonden worden in de liefde voor God en de naasten. Zonder naïef te zijn en de zelfzuchtige bedoelingen van de naasten te volgen; want dat leidt naar eigen zelfzucht en niet naar het leven in God en God in u. God roept ons allen op om Zijn kind te worden, maar sommige mensen geeft Hij een bijzondere roeping. Zo ook Jesaja, wiens actieve werk voor God begon met een groots visioen. Maar ieder mens kan ook, uit vrije wil, de roeping om een kind van God naast zich neer leggen. Daarom moest Jesaja eerst instemmen met de taken, welke God op zijn schouders legde. Dat deed Jesaja doordat hij zei: ‘Hier ben ik, zend mij’. En vervolgens werd hij een heel grote profeet. Na de dood van Jezus Christus riep Hij een andere grote dienstknecht van God. Want Saulus vervolgde de christenen, maar nadat hij de roepstem van God in Jezus Christus had gehoord, werd hij Paulus, de apostel van de heidenen, waarvan de meeste brieven, van alle apostelen, bewaard zijn gebleven. Hij getuigt in de eerste brief aan de Korintiërs dat Jezus Christus, na Zijn verrijzenis uit de dood, aan heel veel mensen is verschenen, ook aan een menigte van vijfhonderd personen. En hij getuigt dat de evangeliën geheel waar zijn. Dat waren zij toen en dat zijn ze nog steeds; alhoewel niet alle vertalingen – vooral van de laatste decennia – goed zijn vertaald. Oudere vertalingen zijn vaak betrouwbaarder. Dat komt omdat vele mensen hun geloof hebben verloren en de Bijbel wilden aanpassen aan hun eigen ongeloof en aan hun eigen agenda. In het evangelie van Lucas staat hoe het wel hoort. Jezus Christus ging in een boot van Simon – de latere Petrus – en verkondigde van daaruit Zijn Leer aan een grote menigte, die naar Hem toe was gekomen om deze Leer te vernemen. Want een mens moet eerst de inhoud van een leer eigen maken, alvorens hij er geloof aan kan hechten. Want neem nu iemand die een vak wil leren. Hij gaat naar een school, opleiding, om dit vak te leren, maar gelooft niet wat hem verteld wordt. Kan hij dan ooit het vak leren en uitoefenen? Ik ben van mening dat zijn opleiding tevergeefs was en hij er nooit iets goeds mee kan doen. En zo is het ook met de Leer van God in Jezus Christus; natuurlijk moet de inhoud van deze Leer ook bekend zijn, maar wie er geen geloof aan wil hechten, die kan er onmogelijk iets goeds mee doen voor zijn eigen eeuwige leven. Die zal God niet gehoorzamen en niet naar het diepe varen om zijn netten uit te gooien en daarmee een grote visvangst mis lopen. Daar is geloof voor nodig, daar is God volgen voor nodig en alles wat niet met God volgen in overeenstemming is los laten. Weest niet bevreesd dit te doen, want God kan het beste voor ons mensen, Zijn kinderen als wij Hem gehoorzamen, zoals kinderen hun ouders, zorgen als wij doen wat Hij van ons wil. Grootheid in aards opzicht is daarmee in tegenspraak, want God wil liefdevolle, deemoedige mensen, omdat deze het meest op hun Vader lijken. Wie dus de hemel als zijn nooit eindigend thuis wil hebben, zal God dienen te volgen door Zijn Geboden te onderhouden; Zijn Geboden van liefde. Dan zal ieder die dit doet in de hemel worden opgenomen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN