Schriftuitleg


Schriftuitleg van Pinkstermaandag 10 juni 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing: Genesis 3, 9-15.20

Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had riep God de Heer de mens en vroeg hem: 'Waar zijt gij?.' Hij antwoordde: 'Ik hoorde Uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ; daarom heb ik mij verborgen'. Maar God de Heer zei: 'Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt gij soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?'. De mens antwoordde: 'De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten'. Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw: 'Hoe hebt ge dat kunnen doen?'. De vrouw zei: 'De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten'. God de Heer zei toen tot de slang: 'Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel'. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden.

of

Eerste lezing: Handelingen 1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Mattheus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen; met Maria de moeder van Jezus, en met Zijn broeders.

Tweede lezing Romeinen 8, 8-17

Evangelielezing: Johannes 19, 25-34

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb'.

Uitleg:

Het thema van deze Pinkstermaandag is: 'Onze moeder'. God in Jezus Christus heeft Zijn moeder tot onze moeder gemaakt; de hemelse moeder van alle mensen die op Aarde wonen. Want zie, God is onze Vader in de hemel. Maar God is oneindig groot en uit pure eerbied voor Zijn grootheid, durven vele mensen Hem niet als Vader te vereren en lief te hebben; God is te groot in hun ogen. God kent ons mensen door en door en Hij weet hoe vele mensen op Zijn grootheid reageren. Daarom heeft Hij Zijn moeder - de moeder van Zijn lichaam - aan ons mensen gegeven. De moeder is het symbool van de liefde - de liefde van God voor ieder van ons is heel veel groter - en daarom is het nodig voor ons mensen om een moeder in de hemel te hebben, want die staat dichter bij ons dan onze Vader God. Zelfs in onze menselijke wereld is het zo dat, vooral voor kleine kinderen, hun moeder, voor hun gevoel, dichterbij staat dan hun vader; want bij hun moeder vinden zij altijd een onvoorwaardelijke liefde, teerwijl de vader wel eens streng kan zijn. En vooral als een kind in zijn jeugd een strenge vader heeft meegemaakt, wordt God de Vader geprojecteerd zoals hun menselijke vader was e is, maar dan met Zijn Almacht erbij. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wat veel mensen niet beseffen - ook valwassen mensen niet - is dat God Zijn Almacht laat besturen door Zijn Liefde. Daarom hebben veel mensen angst voor God, maar echte angst voor God is God vrezen op de verkeerde manier. Want zie, wij dienen te leven in de vreze voor God, maar dat is niet dat wij bang hoeven te zijn voor God. Nee, met vreze voor God wordt bedoeld dat wij moeten vrezen Zijn Geboden niet te onderhouden, niet te doen. Dus niet in zelfzucht, eigenliefde en het najagen van eigenbelangen moeten leven; want pas dat geeft - naast de geestelijke dood - pas echte angst, vanwege het ontbreken van liefde. Liefde maakt vrij, omdat liefde een maakt met God, die de grootste vrijheid heeft, welke wij, of welk schepsel dan ook, maar kunnen bedenken. Als wij mensen een zijn geworden met God, dan bezitten wij dezelfde vrijheid uit en met God. Nee, wij zijn dan nog steeds onderworpen aan de wetten van de natuur - welke God heeft vastgesteld voor ons lichaam - en de menselijke wetgeving. Maar, levend in liefde voor God en de naasten, overtreden wij geen enkele wet, noch van God, noch van de mens. Alleen duivelse wetten - zoals er nu vele van zijn ingevoerd - kunnen wij overtreden, omdat wij uit liefde voor God en onze naasten, deze weigeren te gehoorzamen. Als voorbeeld geef ik u de wet in China, waarbij de christenen zich moeten voegen naar de ideologie van de, heidense Marxistische regering. Dat kan niet, omdat geen mens twee heren kan dienen! En zich onderwerpen, op geloofsgebied, aan de wetten die de antichristelijke regering heeft opgesteld, leidt hen weg van de ene ware en levende God Jezus Christus. Onder zo'n regiem kan een christen niets anders dan aan mensen ongehoorzaam te worden, om God te kunnen gehoorzamen. Dat zelfde geldt voor Islam landen, waar de christenen ook vervolgd worden, omdat zij weigeren Allah van de moslims te aanbidden, waar Satan achter schuil gaat. Niemand kan Satan en God - die elkaars tegenpolen zijn - gelijktijdig aanbidden; en toch wordt dit van deze intolerante ideologie - vermomd als godsdienst - geeist dat iedereen Satan aanbid in zijn schuilnaam Allah. Zo niet, dan volgt vervolging, moord of de status van minderwaardige burgers. Maar, in een land waar nog vrijheid en gezond verstand heerst voor de burgers, zal niemand vanwege zijn liefde een wet overschrijden. Bij ons in Europa - ook in Nederland en, voor zover ik weet ook in Belgie - is het gezonde verstand verdwenen en zijn wij zelf bezig onze beschaving, welvaart en vrijheid te vernietigen door dwaze denkbeelden en ideologieen. Tja, wij hier in Europa hebben, voor het merendeel, God verloren en dan komen er allerlei bijgeloof en dwaasheden boven drijven. De enige wijze waarop wij naar een gezonde samenleving en ons gezonde verstand kunnen teugkeren is terug te keren naar God in Jezus Christus. Anders vernietigen wij onszelf! Zoals ook Adam en Eva, door Gods Gebod te overschrijden, heel veel voor al hun nakomelingen - dus voor alle mensen op Aarde - hebben vernietigd. En nee, niet het eten van de verboden vrucht op zich was de grootste zonde; maar zij deden dit uit de hoogmoed om gelijk met God te worden. Zij wilden God zijn! Zoals ook heel veel mensen, die God verlaten hebben, geen God willen, tenzij ze zelf een god kunnen zijn. Maar in hun grenzeloze hoogmoed beseffen zij niet dat di onmogelijk is! Er is slechts een God die alles, behalve Hemzelf, heeft geschapen; alles wat buiten God bestaat - geestelijk of lichamelijk - zijn dus schepselen. En die kunnen onmogelijk God zijn! Ook Satan, die zich graag als een god voordoet, is God niet en ook zijn macht, hoewel die ten opzichte van ons mensen groot is, is beperkt en voor God als helemaal niets. God laat Satan alleen toe vanwege diens vrije wil, maar niet lang meer. Want God in Jezus Christus is Zijn wederkomst op Aarde aan het voorbereiden en daarna is ook Satan op onze Aarde geheel machteloos gemaakt. God Zelf is op Aarde komen wonen als de Mens Jezus Christus en, na bijna tweeduizend jaar, lijkt het alsof Satan, zelfs in de Kerk welke Jezus Christus heeft gesticht, de overhand heeft Maar alle kwaadaardige mensen, die Satan volgen en Satan en zijn demonen zelf, zullen van de Aarde verdwenen zijn bij de wederkomst van Jezus Christus, wanneer Hij de poorten van de nieuwe Aarde - een aards paradijs - zal openen. Want Hij wil ons mensen redden en dat was de reden waarom Hij Zijn Kerk heeft gesticht en de apostelen, door gebed, tussen hemelvaart en Pinksteren heeft voorbereid, alvorens de heilige Geest over hen kwam. En nu noemt ongeveer een derde van de mensheid zich christen. De ware christenen, die door dik en dun, Jezus Christus blijven volgen, die overleven in Zijn onverwoestbare Kerk, welke de poorten van de hel niet zal overweldigen. De christenen die ketters zijn geworden, en niet op tijd tot inkeer komen, die zijn helaas verloren. Want die hebben de Kerk van Jezus Christus verlaten en zijn hun heil gaan zoeken in een ketterse Kerk, waar het ware heil niet is te vinden. God in Jezus Christus heeft ons he goede voorbeeld gegeven. Hij heeft zich, uit liefde voor ons mensen, zelfs zich aan een kruis laten slaan, opdat Hij de gevolgen van de zondeval van Adam en Eva - afgesloten zijn van de plaats waar God woont - weer heeft goedgemaakt. Hij heeft ons mensen, stervende naar lichaam aan het kruis, ons Zijn moeder als onze moeder gegeven. Hij heeft alles gedaan wat maar mogelijk is om ons allen een eeuwig leven in gelukzaligheid te geven. En wij laten Hem nu massaal in de steek? Schandelijk! Wie dat echter niet doet, die mag naar de hemel. Wellicht ook naar het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN