Schriftuitleg


Schriftuitleg van Hemelvaartsdag 10 mei 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 1, 1-11

Mijn eerste boek, Teofilus heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen, en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 'Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest'. Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israel het koninkrijk herstellen?'. Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde'. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op de zelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan'.

Tweede lezing Efeziers 4, 1-13 (of: l 4, 1-7.11-13)

Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die Gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en de zelfde hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Een Heer, een geloof, een doop. Een God, en Vader van allen, die is boven allen, en met allen, en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. (Daarom zegt de Schrift: 'Hij is opgevaren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen'. Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald, tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen.) Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

Of: Efeziers 1, 17-23

Broeders en zusters, ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. De zelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult.

Evangelielezing Marcus 16, 15-20

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen dezen genezen zijn'. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Uitleg:

Het thema van deze Hemelvaartsdag is: 'Altijd en overal Dezelfde'. God is altijd en overal Dezelfde, want God is onveranderlijk. Bij de mens is alles veranderlijk, want mensen hebben zeer verschillende ideeen, die ook nog eens vele malen veranderen. Bij God is altijd alles in volkomen harmonie, niet alleen Zijn zeer vele eigenschappen, maar ook al Zijn oneindig vele gedachten en ideeen. Eenmaal uitgedacht door de Liefde van God, de Vader, en geordend door de Wijsheid van God, de Zoon, die voortkomt uit de Vader, en daarna in het leven geroepen door Gods machtige en standvastige Wil, de heilige Geest, welke de gehele Schepping bestuurt en onderhoudt, zijn alle gedachten en ideeen van God realiteiten, welke wel van vorm kunnen veranderen, maar niet meer in de kern. Daarom zijn ook alle natuurwetten, welke allemaal van God afkomstig zijn, onveranderlijk. Ook als wij het hebben over de morele wetten, vastgelegd in onze eigen natuur; die zijn ons gegeven en daarvoor kan nooit een nieuwe morele wet in de plaats komen. Althans, van God uit! Wij mensen rommelen maar wat aan en weigeren soms om de morele wetten van God te volgen, maar vinden onze eigen wetten uit. God heeft ons, door Mozes, Zijn Tien Geboden gegeven en God in Jezus Christus heeft deze nog eens samengevat in twee liefdesgeboden; God liefhebben boven alles en elke naaste als zichzelf. De Tien Geboden en alles wat Gods profeten - voor en na de tijd van Jezus Christus op Aarde - ons hebben geleerd, zit in deze samenvatting van de twee liefdesgeboden. Kan het nog korter en krachtiger? En toch wordt tegen alle Geboden van God zwaar gezondigd. Vele mensen trekken zich tegenwoordig niets meer aan van wat God van ons wil, voor ons eigen bestwil, maar denken alles te mogen en te kunnen. Om deze reden denken wij zelfs dat wij Gods morele wetten, geent op onze eigen menselijke natuur, straffeloos kunnen veranderen ter wille van onze eigenliefde, zelfzucht, egoisme. Is het dan verwonderlijk dat onze samenleving in toenemende mate op de hel gaat lijken, waardoor mensen in afgrijselijke ellende komen en dan denken dat zelfmoord de beste oplossing is? Kan God dan de ontmenselijking van ons mensen nog langer aanzien, zonder in te grijpen? Wij kunnen om ons heen zien dat, door ons eigen gedrag, de wederkomst van Jezus Christus op handen is en, zeer spoedig binnen een gering aantal jaren, wel plaats moet vinden. Is het dan verwonderlijk dat God, die zelfs de zonsopkomst en de zonsondergang niet onverwachts laat plaatvinden, ook Zijn wederkomst aan het voorbereiden is? En tevens de straffen voor onze wandaden, door de nu dagelijkse natuurrampen, aan het voorbereiden is, opdat wij mensen ons tijdig kunnen bekeren? En, zoals gewoonlijk in de geschiedenis van de mensheid, zijn wij zelf hard bezig om deze straffen zelf te voltrekken, doordat wij in onze zelfzucht en het najagen van onze eigenbelangen, zelf vele rampen en oorlogen over ons afroepen. Bijvoorbeeld door toepassing van fracking, het breken van steenlagen diep onder de grond om gas eruit te winnen, heeft dit als neveneffect dat er ook gas, buiten de gasleiding, naar boven komt en daar water en grond met methaangas vergiftigen en er voor zorgt dat er methaangas ophopingen komen in de atmosfeer. Als God dan toelaat dat dit gas verbrand, dan ontstaat er een geweldige natuurramp, welke grote gebieden in de as kan leggen. De schuld van God? Welnee, de schuld van hebzuchtige mensen! En er zijn vele voorbeelden, waarbij mensen, door dom en egoistisch te handelen, zelf rampen over ons af roepen. En zo voltrekken wij mensen zelf ons oordeel vanwege onze ontelbare zware zonden. Maar, nagenoeg, alle machthebbers zijn tegenwoordig - evenals hun volkeren - heidens geworden en doof en blind voor wat zij zelf veroorzaken. God heeft er toch wel alles aan gedaan om van ons mensen Zijn kinderen te maken, levend in een paradijs op Aarde. Nadat Adam en Eva in zonden waren gevallen, is God, toen wij mensen geestelijk verloren dreigden te gaan, Zelf onder ons mensen komen wonen, opdat wij door God Zelf geleerd zouden worden. Als antwoord op deze zeer grote liefde voor ieder van ons, hebben wij onze Heer en God, Jezus Christus, aan een kruis geslagen en is Hij, uitsluitend naar lichaam, voor ons gestorven. En, nadat Hij veertig dagen lang aan Zijn vrienden en volgelingen had bewezen dat Hij leeft, is Hij naar de hemel opgestegen. Op deze zelfde wijze al Hij - nu binnenkort - weer afdalen op Aarde, maar niet meer als Mens, maar in de volle glorie van Zijn Goddelijke Persoon. Dan zal Hij oordelen over levenden en doden; over mensen die hun best doen om Zijn Leer te doen en over zij die God afwijzen of Zijn bestaan zelfs ontkennen. Maar Jezus Christus heeft ons nooit verlaten en als wezen achtergelaten. Hij heeft ons Zijn Kerk gegeven en is het levende Hoofd van deze Kerk; Petrus en zijn opvolgers slechts de vicarissen van God in Jezus Christus, dus Zijn plaatsvervangers op Aarde. In het verleden zijn er ook pausen opgetreden, welke meer hun eigen wegen gingen dan Gods wegen; maar ieder mens, ook iedere paus, heeft zijn eigen vrije wil behouden. Momenteel is de Kerk, gedeeltelijk, in handen van aanhangers van Satan en ook de Stoel van Petrus is door een van hen bezet. Vandaar dat, wat nog nooit eerder is gebeurd, momenteel de morele Geboden van God, worden omgebogen naar iets heidens. Daarom smeek ook ik, met Paulus, dat Hij over allen, welken dit lezen, de Geest van wijsheid te geven, opdat u kunt zien welke vreselijke dingen momenteel gaande zijn en u deze, door gebed en bekering, voor uzelf en de uwen, zoveel mogelijk kunt vermijden. Want God zal nooit toelaten dat Zijn Kerk geheel zal overgaan in een heidens, satanisch geloof. Wanneer wij mensen ons niet bekeren, dan zal God ons straffen, zoals wij dar reeds lang verdiend hebben. Niemand zal gedwongen worden om in God te geloven, maar ieder zal geoordeeld worden naar zijn daden van liefde voor God en de naasten. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wij mensen kunnen genade en vergeving krijgen, als wij God daarom vragen, maar wie dat niet doet, die zal God niet als Vader over hem laten oordelen, maar als Rechter, die weliswaar zeer rechtvaardig is, maar dan wel de gevolgen van de eigen daden over zo'n hardnekkige, halsstarrige zondaar laat komen. Gods kinderen, die Hem en elkaar liefhebben, zullen onder Zijn bescherming vallen en de kwaadwilligen zullen niet hun gang met hen kunnen gaan. Zie hiervoor het evangelie van vandaag, waarin God belooft welke genaden Hij hen zal geven. Want ook zij krijgen loon naar werken; niet alleen de kwaden - worden door hun eigen daden bestraft - maar ook de goeden - krijgen door hun eigen daden van God hun beloning. De laatsten komen in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN