Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 10 maart 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 26, 4-10

In die dagen sprak Mozes tot het volk: 'De priester zal de korf met de eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, zeggen: 'Mijn vader was een zwervende Arameeer. Hij is met een klein aantal men-sen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemde-ling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk ge-worden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, heb-ben wij tot de Heer, de God van onze vaderen geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land ge-schonken, een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij hebt geschonken'. En Mozes voegde eraan toe: 'Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem neerbuigen'.

Tweede lezing Romeinen 10, 8-13

Broeders en zusters, dit zegt de Schrift: 'Het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart', het woord name-lijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft gewekt, zult gij gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belij-denis van uw mond brengt het heil. Zo zegt het de Schrift: 'Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld'. Er bestaat geen verschil tussen jood en heiden. Zij hebben al-len de zelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Want al wie de naam van de Heer aanroept zal ge-red worden.

Evangelielezing Lucas 4, 1-13

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn ge-voerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: 'Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert'. Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen'. Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: 'Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn'. Toen antwoordde Jezus hem: 'Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbid-den en Hem alleen dienen'. Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 'Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen'. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen'. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijder-de zich van Hem tot de vastgestelde tijd.

Uitleg:

Het thema van deze eerste zondag van de Vasten is: 'Weersta het kwade'. Weersta het kwade en kies voor het goede en het ware; kies dus voor het leven en niet voor de dood. Want in het goede zit de liefde voor God en de naasten. En, aangezien liefde en leven precies hetzelfde is, zit in het goede ook het leven, de waarheid en alle gerechtigheid. In het kwade zit de eigenliefde en de zelfzucht. Deze vormen van liefde - voor zichzelf en niet voor anderen - zorgen voor een breuk met God, de enige Gever van alle leven. Immers, God heeft al Zijn schepselen geschapen uit liefde en heeft hen allen lief; maar vooral alle mensen die Hij geroepen heeft om Zijn kinderen te worden. Wij zijn die gelukkige mensen, welke kinderen van God mogen worden; maar alleen als wij dat zelf ook graag willen. Wij worden op geen enkele wijze gedwongen om Gods kinderen te worden, maar mogen het wel uit onze eigen vrije wil. Wie graag iets in het leven wil bereiken, hetzij een kunstenaar, een beroep op topniveau uitoefenen of een sporter worden op wereld niveau, die zal zijn best doen, door veel oefening, om deze prestatie ook te bereiken. Het kindschap is meer dan wat in de vorige zin genoemd is, ja heel veel meer. Want God, de oneindige in tijd en ruimte, de Schepper van al wat bestaat, heeft in Zijn Liefde besloten dat Hij kinderen wil maken van ons mensen. Om dit in alle vrijheid te kunnen bereiken, zal een mens de mogelijkheid dienen te hebben om niet alleen een volmaakt kind van God te worden, maar ook, indien hij dit wil, een volmaakte duivel. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Om een volmaakte duivel te worden zal een mens alle liefde voor andere mensen ondergeschikt moeten maken aan zijn eigenliefde en zelfzucht. Anders gezegd; hij moet net zo kwaadaardig en boosaardig worden als alle demonen en de koning van de hel; Satan. Wie een kind van God wil worden zal een zware strijd dienen te vechten tegen zijn eigenliefde en zelfzucht, om deze ondergeschikt te maken aan de liefde voor God en zijn naasten. Vandaar dat Jezus ergens heeft gezegd dat Hij niet de vrede komt brengen, maar het zwaard en de strijd. Geen lichamelijke strijd, maar een geestelijke strijd; een strijd tegen het eigen egoisme en tegen de verkeerde opvattingen van andere mensen, welke bewust of onbewust andere mensen wil meesleuren op de dwaalwegen van de hel. Want de Weg naar God en het eeuwige leven is er slechts een, want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De enige Weg naar het nooit eindigende leven in gelukzaligheid is daarom de Leer van God in Jezus Christus te geloven en te onderhouden, dus te doen. De dwaalwegen naar de hel zijn er heel velen, maar allen gaan langs de wegen van zelfzucht, eigenliefde en hoogmoed. De Weg die Jezus Christus is, gaat langs de liefde voor God en de naasten en langs de deemoed, welke Hij heeft voorgeleefd. Want was het soms hoogmoed die Jezus Christus Zijn kruis deed opnemen en zich, door Zijn schepselen, liet kruisigen en doden naar het lichaam? Jezus Christus is God en had deze vernedering ook kunnen verhinderen; maar Hij koos voor de weg van de deemoed, om ons mensen te bevrijden van de dood. Niet de lichamelijke dood - die zullen mensen altijd moeten ondergaan, want de materie is en blijft vergankelijk - maar van de geestelijke dood in de hel. Want in de hel is geen liefde voor welke naaste dan ook en waar geen liefde is, daar is ook geen leven. In eeuwigheid niet! Daarom ook mogen wij ons gelukkig prijzen dat God ons het leven heeft gegeven en bovendien nog ons allen heeft geroepen om Zijn kinderen te worden. Daarom mogen wij dankbaar zijn dat God onze Vader wil zijn. Maar alleen als wij Hem als onze Vader wil accepteren en daarom God als een kind willen gehoorzamen - zoals wij dit ook aan onze eigen kinderen leren voor hun eigen bestwil, hun eigen heil. De liefde van aardse ouders zorgt voor een goede opvoeding van hun kinderen, de liefde van God zorgt voor een goede opvoeding van Zijn kinderen. Wie God niet als Vader wil - en daar zijn wij allen vrij in - die zal Hem als God en Rechtvaardige Rechter tegemoet treden; maar niemand kan ooit om God heen. Vanwege onze vrije wil wel voor een poosje, maar eenmaal in het hiernamaals aangekomen, is dat afgelopen en alle duivels in de hel weten Wie en Wat God is, al blijven zij weerspannig tegen Zijn liefde, omdat zij zelf geen liefde hebben. Mozes spoorde zijn volk, de Israelieten, aan om voor het goede te kiezen en God dankbaar te zijn voor Zijn vele goede gaven. Hij spoorde hen aan om, jaarlijks bij de oogst, de samengevatte geschiedenis van hun volk voor God te herhalen en Hem te danken voor Zijn gaven. Dit deed Mozes opdat zij nimmer zouden vergeten wat God voor hen gedaan had en geen vreemde goden - afgoden dus - zouden nalopen maar God alleen aanbidden. De geschiedenis van dit volk heeft bewezen dat zij heel vaak andere kanten op gingen en God ontrouw werden; maar ook dat God hen nimmer ontrouw werd. En, evenals het volk van Israel, zijn wij christenen God ontrouw geworden en geloven nauwelijks meer. Eerder in allerlei bijgeloof en in de valse leren, de valse dwaalwegen van de Satan, dan in de ene Weg naar he eeuwige leven, welke Jezus Christus is. En toch zegt de Schrift: 'Het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart'. En dat klopt, want ook vele moderne heidenen kennen het woord van God in Jezus Christus, omdat zij de Bijbel hebben gelezen; maar helaas niet hebben geloofd. Zij hebben dan wel het Woord , de Leer van Jezus Christus in hun mond, maar niet in hun hart. Tegelijkertijd hebben vele heidenen, die hun gezond verstand gebruiken - welke in Europa door heel veel mensen niet meer wordt gebruikt - het Woord van God in hun hart, omdat dit Woord, deze Leer volledig met de menselijke natuur in overeenstemming is. Daarom zijn er in heidense streken op Aarde zoveel bekeringen naar de Leer van Jezus Christus, omdat zij nu pas Zijn Leer vernemen. Daarom zijn er in het verleden vele volkeren bekeerd tot deze Leer, omdat zij deze Leer kregen onderwezen en de waarheid van deze Leer in gingen zien. De Leer van Jezus Christus is altijd verspreid onder de volkeren door hen de inhoud van deze Leer te onderwijzen en hen daarmee te overtuigen. Niet door geweld, al hebben sommige koningen en keizers dit wel geprobeerd, maar zij hadden enkel succes als dit ondersteund werd door mensen die deze Leer uitlegden. Geweld geeft altijd weerstand, want de vrijheid van de mens om te geloven wat hij wil, wordt hierdoor aangetast. De duivelse leer van de Islam is geheel met geweld verspreid; maar nu dat ook daar, vaak via internet, toegang is tot de Leer van Jezus Christus, zijn er miljoenen moslims per jaar die, meestal in het geheim - vanwege het grote gevaar vanuit hun omgeving- zich tot het christendom bekeren. Zij moeten vaak veel offers brengen en moeilijkheden ondergaan, alvorens hun strijd op Aarde is gestreden. Om een groot werk te doen is een goede voorbereiding noodzakelijk. Daarom moest zelfs de Mens Jezus Christus, alvorens Zijn Leer in het openbaar te gaan verkondigen, zich gedurende veertig dagen voorbereiden op Zijn werk, welke de reden was dat God als Mens op Aarde is gekomen. Hij moest zelfs toelaten dat de duivel Hem probeerde te verleiden. Maar God is de hoogste Geest en wat de duivel Hem wilde aanbieden was puur materialistisch. Want stenen in brood veranderen om de honger te stillen, heeft niets geestelijks in zich. Evenmin als de heerschappij over alle volkeren. Bovendien Satan loog; hem waren de volkeren niet gegeven, hij had zijn kwade invloed over de volkeren genomen, zoals hij ook nu de volkeren bedwelmt met zijn leugens. God is de enige Heerser over alle volkeren, maar God respecteert onze vrije wil om Hem al dan niet te volgen; ook als wij voor Satan kiezen. En van grote hoogte naar beneden springen had Jezus Christus weliswaar gekund, omdat Hij God is, maar dan was dat enkel een soort van opschepperij geweest, waar ook niets geestelijks in te ontdekken viel. Dus had de duivel geen succes! Dat was ook niet mogelijk, want God is niet te verleiden; ook niet als Hij als Mens op Aarde leeft. En God in Jezus Christus leeft altijd, omdat zonder Hem helemaal niets bestaat. Daarom zal iedereen, die voor het goede kist en Zijn Leer kent, Hem volgen in al zijn gedachten, spreken en handelen en daarvoor beloont worden met het eeuwige leven in de hemel. Wellicht ook leven als een waar kind van onze Vader, God in Jezus Christus, in Zijn woning het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN