Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 11 augustus 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Wijsheid 18, 6-9

De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf die Gij onze vijanden deed ondergaan, werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Want kinderen der vromen hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.

Tweede lezing Hebreeen 11, 1-2.8-19 (of: 11, 1-2.8-12)

Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de ouden met ere vermeld. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; Hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Izaak en Jacob, die de zelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan een man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht gegeven talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. (In geloof zijn zij allen gestorven zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn nar een vaderland. Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd Izaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd was: 'Alleen zij die van Izaak afstammen, zullen gelden als uw nageslacht'. Want Abraham was overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen, zijn zoon ook teruggekregen.)

Evangelielezing Lucas 12, 32-48 (of: 35-40)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ('Weest niet bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.) Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, gelukkig de dienaars die hij zo aantreft. Begrijp dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht'. (Petrus vroeg Hem nu: 'Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?'. De Heer sprak: 'Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geeist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden gevraagd'.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Waakzaam blijven'. Wij mensen moeten waakzaam blijven, opdat wij niet in alle leugens, die de wereld overspoelen, worden meegezogen. En het is zo gemakkelijk om met die leugens mee te gaan. Immers deze strelen het egoisme van de mens en verwerpen de goede Geboden van God. Deze zijn zo goed, omdat deze Geboden van God geheel overeenstemmen met onze eigen natuur. Maar zij vraagt wel van ons een zekere graad van liefde; niet alleen voor God, maar ook voor onze naasten. En die liefde gaat in tegen de zelfzucht van de mens, die alles voor zichzelf wil en niets voor de ander. De zelfzucht die denkt dat ikzelf alles mag wat God verboden heeft, maar dezelfde rechten niet aan andere mensen gunt, wanneer deze de eigen zelfzucht in de weg zit. Tolerantie is iets goeds, maar enkel voor onze eigen misstappen, niet voor de tegengestelde mening van anderen. En vooral niet als een ander wijst op Gods wijze wetten, Geboden; want dat belemmert een onbeperkte uitoefening van het eigen egoisme, inclusief de daarbij behorende waandenkbeelden en de leugens, die deze zelfzucht moeten toedekken en verdedigen. Ook wat helemaal niet verdedigbaar is vanuit objectief standpunt. De wereldse mensen, de egoistische mensen dus, hebben altijd gestreden tegen Gods Geboden, maar met wisselend succes. Soms was de samenleving doordrenkt met het desem van Gods Geboden, bijvoorbeeld het christendom, waardoor zij als zout der aarde de hele samenleving enigszins christelijk maakten en daardoor vele goedwillende mensen klaar maakten voor een eeuwig leven in gelukzaligheid. Maar tussen het koren was er ook altijd veel onkruid, waardoor er nooit een paradijs op Aarde was. Dit onkruid kwam van Gods vijand, Satan, die nooit stil heeft gezeten om zoveel mogelijk mensen mee te sleuren naar de hel. In de laatste ruim halve millennium heeft Satan vele overwinningen geboekt, waardoor steeds meer mensen van de Weg, die Jezus Christus is, afweken naar allerlei dwaalwegen, die allen uiteindelijk naar de hel leiden. Onze tijd is eindelijk op bijna het dieptepunt gekomen van macht van Satan. Maar nu zal het niet lang meer duren! God in Jezus Christus is bezig Zijn wederkomst voor te bereiden - want bij God komt nooit iets onverwachts, voor wie wil en kan zien - en het zal echt niet meer lang duren voordat alle mensen Gods toornige Hand zullen voelen. Gods toorn is nu heel hoog, vanwege de vele beledigingen en moorden op onschuldige mensen - zoals (ongeboren) kinderen en oude en zieke mensen. En natuurlijk de wereldwijde haat tegen God en al Zijn Geboden en tegen de Leer van Jezus Christus. De vervolging van alle mensen, die wel bij Jezus Christus willen horen en Zijn Geboden leven, dus doen, is wereldwijd aan de gang, maar nog niet op zijn hoogtepunt. Nu is de tijd van zuivering, van de goedwillende mensen die bij God willen zijn en de kwaadwillende mensen die hen vervolgen. Maar hou goede moed; alle kwaadwillende mensen zijn van Aarde verdwenen voordat Jezus Christus is wedergekomen. Hetzij door bekering, hetzij door de dood. Helaas niet enkel van het lichaam, maar ook van de ziel; zij volgen, uit vrije wil, hun meester Satan naar de hel. Zoals God de uittocht uit Egypte van Zijn volk, de Israelieten, van tevoren heeft aangekondigd, zo heeft God ook de wederkomst van Jezus Christus al millennia geleden aangekondigd. En ook in onze tijd heeft God profeten en profetessen opgeroepen om te profeteren over Zijn wederkomst. Hij heeft zelfs - omdat Zijn wederkomst nu vlakbij is - een eindtijd profetes benoemd, die bij ons mensen Zijn wederkomst moet aankondigen en begeleiden. De straf die God Zijn vijanden laat overkomen - omdat zij absoluut niet willen luisteren - is voor de vromen - zij die zich bekeren of al bekeert zijn - een zege. Want de nieuwe Aarde zal een paradijs zijn en wel omdat alle kwade krachten weg zijn en niet meer bestaan. Met alle mensenzielen, die door Gods Almacht de hel in worden gejaagd, hoeven wij geen medelijden te hebben; want God zal ieder mens waarschuwen hoe hij er in Gods ogen voor staat. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie dan nog niet wil luisteren en tot inkeer, bekering wil komen, maar door gaat met het plegen van zware zonden, die vraagt er zelf om in de hel te belanden; het is dus hun eigen keuze uit eigen vrije wil. En als een mens krijgt wat hij wil, dan geschied hem geen onrecht. Abraham had en heeft gelijk; God heeft de macht om doden ten leven ten wekken; Jezus Christus heeft dit verscheidene malen bewezen. Maar ook miljarden mensen, die na de waarschuwing tot inkeer komen en God onder berouw en wroeging en genade afsmekend over de door hen begane zonden - ongeacht hoe zwaar deze zijn - worden van geestelijk dood weer geestelijk levend. Helaas blijven miljarden andere mensen doorgaan met zware zonden te bedrijven en gaan verloren in de hel. Maar ieder mens kiest zelf uit vrije wil, dus ieder heeft zijn lot uiteindelijk aan zichzelf te danken. God heeft voor ons mensen een stad gebouwd, het hemelse Jeruzalem, om daar met al Zijn kinderen te wonen. Maar kinderen van mensen lijken op hun ouders; kinderen van God moeten ook geestelijk op hun Vader in de hemel gaan gelijken. God is Liefde en God heeft ons eigenlijk maar een Gebod gegeven: Liefde! Geen liefde voor zichzelf, maar liefde voor God boven alles en voor de naasten als voor zichzelf. Wie een kind van God wil zijn, die moet zichzelf dan ook verloochenen, wanneer de eigenliefde, de zelfzucht de liefde voor een ander in de weg staat. De hel zit vol met zelfzuchtige mensenzielen. De hemel zit vol met liefdevolle mensenzielen. Daarom is er in de hel altijd ruzie tussen de mensenzielen; maar in de hemel is daar geen spoor van te bekennen. Bedenk daarbij dat waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Mensen die hun schat in het bezit van materie zoeken, die hebben ook hun hart aan materiele zaken verpand. Helaas voor hen zullen zij alle materie achter moeten laten bij hun lichamelijke dood en komen dan met lege handen aan in het hiernamaals. Mensen die hun schat zoeken in de wederzijdse liefde tussen mensen en in hun liefde voor God - terwijl God voor ieder mens veel meer lief heeft, dan een mens God kan lief hebben - die nemen hun schat mee naar de eeuwigheid, het eeuwige leven in de hemel. Mensen die zich opwerpen als dienaars van God, maar niet God dienen, doordat zij alleen voor zichzelf werken - zoals sommige leiders van kerken doen, die meer geinteresseerd zijn in hun luxueuze leven dan in het leiden van de hun toevertrouwde kudde - de mensen die zij naar God dienen te leiden - die worden gestraft, omdat zij hun beloften breken door eigenbelang en zelfzucht. Lees het evangelie van vandaag maar eens zorgvuldig! Liefde voor God en de naasten is het sleutelwoord. Wie liefde heeft, daarvoor staat de hemelpoort open. Wellicht ook het huis van onze hemelse Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen begroeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN