Schriftuitleg

312

HOME
SCHRIFTUITLEG
Laat God in je leven
WIE IK BEN
LINKS
INDEXCor Huizer

Mail: religie@corhuizer.nl

 

Schriftuitleg van zondag 11 juni 2017.
 

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart)of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.


Schriftteksten

Eerste lezing Exodus 34, 4b-6.8-9

In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de SinaÔ, zo≠als de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: 'De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw'. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieŽn en boog zich neer. Toen sprak hij: 'Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit'.

 

Tweede lezing 2 KorintiŽrs 13, 11-13

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

 

Evangelielezing Johannes 3, 16-18

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 'Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft ge≠geven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God'.


 

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ĎIn gemeenschap van liefdeí. God wil dat wij mensen in gemeenschap van liefde met Hem leven. En ook dat wij in wederzijdse liefde met elkaar leven. Niet voor niets luiden de belangrijkste Geboden van God, welke de geheel Leer van God in Jezus Christus samenvatten: Heb God lief met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand, dus boven alles en met de gehele mens. En als tweede Gebod, gelijkwaardig aan het eerste Gebod, heb de naaste lief, zoals u uzelf lief heeft. Dus doe voor de naaste wat u, redelijkerwijs, van een naaste kan verwachten voor uzelf. Niets meer en niets minder. Redelijkerwijs hoort erbij, omdat uw naaste meer dan dat redelijk is van u kan verwachten en/of eisen. Niemand gaat tegen de naastenliefde in als hij deze onredelijke vragen weigert. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het dienen van mensen wil niet zeggen dat een mens zich volledig hoeft over te leveren aan de nukken en grillen van zijn naaste. Dat is schadelijk, niet alleen voor diegene die dient, maar ook voor diegene die onredelijke diensten eist en verwacht. Want de laatste wordt bevestigt in zijn zelfzucht, egoÔsme en die leiden onherroepelijk, indien er geen bekering is, richting hel. Het kan dan een veel grotere liefde zijn om een onredelijk verzoek of eis te weigeren, dan deze te vervullen. Want bij weigeren kan de zelfzuchtige vrager wellicht tot inkeer komen en redelijk worden; in het andere geval wordt de vrager geholpen om, door zijn eigen zelfzucht, in de hel te belanden. Het kan voor een egoÔstische vrager pijnlijk zijn dat zijn zelfzuchtige wensen niet door gaan, maar het kan hem wel helpen om tot redelijkheid te komen, zijn zelfzucht in te dammen en daardoor van de eeuwige dood in de hel bespaard te blijven. Het kan natuurlijk ook voor de dienende persoon nare gevolgen hebben, indien de zelfzuchtige in zijn zelfzucht zo verhardt is dat hij voor geen redelijkheid meer vatbaar is. Er zijn ontelbare martelaren die, net als Petrus, vonden en vinden dat er meer naar God geluisterd moet worden, dan naar de mensen. En geen van hen heeft iets verloren. Want zie, elk aards leven is eindig. En wie vervolgt wordt tot aan de dood aan toe, die hoort bij God in Jezus Christus, die ook Zelf vervolgt is geworden tot aan de dood aan toe. Mensen dus die uit liefde alles hebben gedaan wat God van hen verlangde, gaan het eeuwige leven tegemoet in de hemel. Dus wat hebben zij dan verloren? Niets! Want hun lichaam moesten toch eens verlaten, maar het eeuwige leven kregen zij ervoor terug. In tegenstelling tot die machthebbers, die de kinderen van God vermoordden; zonder bekering, berouw en wroeging over hun daden, komen die mensen in de hel, dus in de eeuwige dood, omdat waar geen liefde is, ook geen leven is. In de hel ontbreekt alle liefde, dus daar is ook geen leven, maar wel een voortbestaan in grote ellende. Leven is alleen bij de ene ware en levende God te vinden. Eeuwig leven in gelukzaligheid betekent eeuwig leven in onderlinge, wederzijdse liefde met elkander en in en uit de liefde tot God. Zonder dat laatste kan er geen eeuwig durende wederzijdse liefde bestaan, want God is de enige Bron van alle liefde en van alle leven. Mozes begreep dat. En, nadat het afgodsbeeld van het gouden kalf, de gouden stier, vernietigt was en vele IsraŽlieten gedood voor het verlaten van hun Schepper, ging Mozes opnieuw de berg SinaÔ op, om God te smeken het volk van IsraŽl niet in de steek te laten. En God verhoorde hem en heeft het volk van IsraŽl nooit in de steek gelaten, maar dit volk heeft wel God vele malen in de steek gelaten om allerlei afgoden te aanbidden. En nog steeds doen zij dat, wanneer wij het volk van IsraŽl in de huidige betekenis opvatten. Want zie, in de tijd voor de geboorte van God op Aarde, Jezus Christus, bestond het volk van IsraŽl uit de nakomelingen van Jacob, welke IsraŽl werd genoemd, nadat hij met God had geworsteld. Nadat Jezus Christus naar de hemel was opgestegen, zijn alle christenen IsraŽlieten geworden, omdat zij, nagenoeg allemaal, ergens in hun leven geworsteld hebben met God. En weer laten wij christenen God massaal in de steek. En weer gaan wij andere goden aanbidden; geld, seks met in het kielzog overspel, roem, eer, gelegaliseerde moordlust en ga zo maar verder. En dan zijn er christenen die, uit de rijke Leer van Jezus Christus, datgene pikken wat hun aan staat, maar de rest verwerpen. Ook die mensen noemen zichzelf volgelingen van Jezus Christus, maar willen in werkelijkheid dat Hij hun zal volgen in hun eigenwijsheid. Dat kan natuurlijk niet; God stelt de regels op en niet wij mensen om in het eeuwige leven te komen. Houden wij ons aan de regels van God, dan is Jezus Christus voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven; anders lopen wij op dwaalwegen, welke gemakkelijk kunnen eindigen bij de afgrond van de hel. Want dan wijken wij immers af van de Weg, welke Jezus ons geleerd heeft, nemen wij de Waarheid uit God niet serieus en weigeren Jezus Christus in Zijn Leer te volgen, welke ons naar het eeuwige leven leidt. Integendeel, dan aanbidden wij de gouden kalveren van onze tijd. En doof als de meeste mensen zijn voor vermaningen van goede herders in Gods Kerk, zijn wij verre van eensgezind, de heilige kus wordt niet meer uitgewisseld, wel de onheilige zoen van de wellust. Hoe kunnen wij dan nog de genade van God waardig zijn, als wij niet naar Hem willen luisteren? Toen Jezus Christus op Aarde leefde, heeft Hij aan Nikodemus gezegd: 'Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft ge≠geven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God'. Maar nu, aan het einde der tijden, komt Jezus Christus terug om wel te oordelen over levenden en doden. Het is aan ons mensen allemaal, de taak om bij de levenden te behoren, door Zijn Leer te leven en daarom ook te doen. Wie dat doet komt zeker in de hemel, als zijn proefleven op Aarde voorbij is. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

 

Amen.

Cor Huizer
.

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net

 

Schriftuitleg


DEZE WEEK

 


ARCHIEF:

 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN

Webmiep Design  De Rips (GemertBakel)