Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 12 augustus 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing 1 Koningen 19, 4-8

In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven, en zei: 'Het wordt mij te veel, Heer; laat mij sterven, want ik ben niet beter dan mijn va-deren'. Daarop ging hij onder de bremstruik liggen, en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan, en zei tot hem: 'Sta op, en eet'. Hij keek op, en daar zag hij aan zijn hoofdiende een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk, en legde zich weer te ruste. Maar opnieuw, voor de tweede maal, stiet de engel van de Heer hem aan, en zei: 'Sta op, en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven'. Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door het voedsel liep hij veertig dagen en nachten tot hij de berg van God de Horeb bereikte. Tweede lezing Efeziers 4, 30-5,2

Broeders en zusters, wilt Gods heilige Geest niet bedroe-ven; gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God zoals geliefde kinderen past. Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slacht-offer, God tot een lieflijke geur.

Evangelielezing Johannes 6, 41-51

In die tijd morden de joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: 'Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?'. Maar Jezus sprak tot hen: 'Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als ie-mand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Brood uit de hemel'. Brood uit de hemel moet vooral geestelijk worden opgevat, niet materieel. Natuurlijk geeft God ons ook het materiele brood, waaronder dan alles moet worden verstaan wat wij, voor ons leven op Aarde, nodig hebben. Dat geeft God aan alle schepselen, ook planten en dieren. En wij moeten er ook allemaal voor werken; de planten ziften hun voedingsmiddelen uit de aarde, het water en de lucht; de dieren gaan op zoek naar voedsel; wij mensen verbouwen voedsel en maken al het andere wat wij nodig hebben, of denken nodig te hebben. Dat is het materiele. Maar mensen hebben ook een geestelijke kant, een geestelijke bestemming. En ook daarvoor hebben wij voedsel nodig, om ons geestelijk te kunnen ontwikkelen. En dat voedsel is het Brood uit de hemel; de Leer van God in Jezus Christus. Zijn Leer is het brood en waarlijk, geestelijk gezien, Zijn vlees, Zijn lichaam. Wie deze Leer hoort en gelooft, op de wijze waarop God geloof heeft gedefinieerd, zal inderdaad voor altijd leven in Gods Rijk. Voor God is geloven niet de leer horen en dat wel geloven, zolang een mens daar niets mee hoeft te doen. Nee, integendeel, voor God is geloven het handelen volgens het geloof, welke een mens heeft aangenomen. Wie een van de vele geloven van Satan heeft aangenomen, en daar naar gaat handelen, die doet zeer veel kwaad, want al deze geloven bevorderen de zelfzucht en het nastreven van eigenbelangen. Ongeacht of iemand nu gelooft dat God niet bestaat, of een van de vele vormen van New Age geloven, of in de Islam of een ander heidens geloof in een of meerdere goden: zij allen volgen de grootste vijand van God, namelijk Satan. Langs al deze valse leren probeert Satan ons mensen naar de hel te sturen. Het geloof in de ene ware en levende God is echter de Weg naar het Rijk Gods, de hemel. De Leer van God, ongeacht of dit voor of tijdens de tijd van God op Aarde in Jezus Christus is gegeven, is eigenlijk met een woord samen te vatten: Liefde! God is Liefde en daarom is de Weg naar God ook de liefde. Voor God omdat Hij ons uit liefde geschapen heeft om en van ons, gevallen engelen, ware kinderen van God te maken, boven alles, omdat God Zelf elk mens meer lief heeft dan dat wij mensen dat in eeuwigheid ooit kunnen bevatten. Liefde voor onze medemensen, waar wij mee in aanraking komen, onze naasten, net zoveel als dat ieder van ons van zichzelf houdt. Immers elk mens is geroepen om een kind van God te worden en te zijn, daarom zij wij allen broeders en zusters van elkaar en volkomen gelijkwaardig in ons mens-zijn. Nee, niet in maatschappelijk opzicht, wel in Gods ogen, die ieder mens even lief heeft en ons enkel beoordeelt op onze liefde voor Hem en elkaar. Voor elk mens, die wil uitgroeien tot een waarachtig kind van God, geldt dat hij op God zal moeten lijken, zoals een kind lijkt op zijn eigen vader en moeder op Aarde. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God is niet anders te benaderen dan door de liefde. De Leer van God in Jezus Christus geeft dit ook aan. Niet voor niets heeft Jezus Christus ons geleerd om elkaar lief te hebben en Zijn Geboden te onderhouden, want Hij is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven. Want uit de liefde komt de waarheid voort, maar ook eerlijkheid, gerechtigheid en alle andere eigenschappen, welke van God komen. Met liefde heeft God ieder van ons geschapen en het leven gegeven. Sterker nog; liefde is leven, omdat de kern van Gods eigen Leven Zijn Liefde is. God kent geen dubbele bodems of andere bedoelingen, dan dat Hij reeds lang bekend heeft gemaakt. Onze tijd wat duizenden jaren geleden is voorspeld; waarin onze 'beschaving', die na het verlaten van de christelijke leer, steeds barbaarser wordt, zal nu zeer spoedig - binnen enkele jaren - voorgoed aan een einde zal komen, omdat onze Aarde gezuiverd wordt van alle mensen die de duivel aanbidden in hun egoisme. Na de wederkomst van Jezus Christus zullen er geen kwaadwillende mensen meer op Aarde leven, daarom kunnen onze huidige samenlevingen niet meer voortbestaan. Wanneer Jezus Christus is wedergekeerd op Aarde - en daarom alle mensen op Aarde dan christenen zijn - dan zal de Aarde een paradijs zijn, vanwege de wederzijdse liefde tussen ons mensen. Tot die tijd zullen de kinderen van God het uit moeten houden tussen de vele duivels, welke ook de Aarde bevolken. En, vanaf Adam en Eva, de Aarde hebben bevolkt. Ook in de tijd van Elia was het niet anders. Elia moest maken dat hij weg kwam, anders was hij vermoord. Elia had het moeilijk en gaf de moed op. Maar dan geeft God troost en hulp. In dit geval in de vorm van brood en water, tot twee maal toe. Daarna had Elia de moed om verder te trekken. Dat hij de rest van zijn reis, zonder voedsel, drinken of rusten in veertig dagen en nachten heeft afgelegd, klopt niet. Natuurlijk had hij rustperioden en ongetwijfeld heeft God hem van voedsel en water voorzien; anders had hij het nog niet gered. God zorgt wel degelijk voor al Zijn kinderen en, als er geen kwaadwillenden mensen waren, kwamen zij nooit iets tekort. Dan bestond er geen hongersnoden en moeilijke tijden. Maar God laat vanwege de vrije wil van de mensen heel veel toe; zelfs dat Hij Zelf aan een kruis werd geslagen en, naar lichaam, gedood. En, vanwege onze absoluut vrije wil, legt God ons niet, zoals bij dieren, ons gedag aan banden. Dieren kunnen niet anders dan reageren wat voor hun soort is ingegeven; zij kunnen zich onmogelijk in een andere soort inleven. Mensen wel en daar maken vele mensen misbruik van. Wel heeft God ons de Weg door het leven gewezen en wie deze Weg van God volgt zal voor eeuwig zalig zijn in de hemel. Deze Weg, nogmaals, heet liefde voor God en de naasten. Wie God wil volgen, bij hem moeten wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar vergeving, hartelijkheid, goedheid en liefde voor andere mensen zijn de Weg, welke kinderen van God dienen te bewandelen door het leven. Dat betekent niet dat alles van onze medemensen, onze naasten gepikt hoeft te worden en zeker niet van egoistische mensen, die misbruik van goedheid en liefde willen maken voor hun eigenbelangen. Ook God neemt dit niet en wie zijn leven aan het verknoeien is door zelfzuchtig handelen, vaak ten koste van zijn medemensen, die loopt grote kans te worden gestraft door zijn eigen zonden. Bij onverbeterbare mensen, vol duivelse eigenschappen, kan dit uitlopen in het bewonen van de hel. Het is iemands lot, maar zeker niet het lot, welke God voor ieder mens wil, maar een gevolg van eigen handelen. Want deze mensen weigeren het brood uit de hemelen te eten, welke Jezus Christus en Zijn Leer is, maar eten liever het giftige brood uit de hel, omdat zij denken, vanuit hun zelfzucht, dat dit beter is voor hen. Maar zij worden belogen en bedrogen! Want dit brood uit de hel vergiftigt hun leven, want maakt dat hun liefde zich verkleint tot zichzelf en tot niemand anders. Voor hun dwaasheid wacht, mocht er nog een beetje liefde over zijn, het Vagevuur, maar is de liefde voor anderen geheel gedoofd, de hel. En dat gebeurd ook indien, zonder enig berouw, een of meer van de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft ontvangen, overschreden wordt, door het tegendeel te doen wat daarin aanbevolen wordt. Maar wie echter God in Jezus Christus volgt, dus de Weg, de Waarheid en het Leven tot zijn leven maakt, die is zeker van de hemel. Wellicht ook van een plaats in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN