Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 12 mei 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 13,14.43-52

In die dagen reisden Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochie in Pisidie, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge lie-pen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van God te volharden. De volgen-de sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die grote me-nigte werden de joden zeer afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen ver-klaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: 'Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de hei-denen. Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen, opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de aarde'. Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en ver-heerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd namen het geloof aan. Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek, maar de joden hitsten de godvrezende vrouwen op die uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de voor-naamste burgers uit de stad; zij veroorzaakten een vervol-ging tegen Paulus en Barnabas en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen naar Ikonium. De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest. Tweede lezing Apocalyps 7, 9.14b-17

Ik, Johannes, zag een geweldige menigte, die niemand tel-len kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: 'Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen van hun ogen afwissen'.

Evangelielezing Johannes 10,27-30

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Mijn schapen luis-teren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen; en nie-mand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn een'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Vervuld van vreugde'. God vervuld mensen met vreugde, als zij iets heel goeds voor hun naaste hebben gedaan. Dit weet ik uit eigen ervaring. Goedheid brengt vreugde mee, niet alleen voor diegene die goed gedaan wordt, maar ook voor wie goed gedaan heeft. Ook in mijn geval, waarbij ik zelf dacht gewoon mijn werk te hebben gedaan. Maar God heeft mij toen een zeer groot geluksgevoel en vreugde gegeven, waardoor ik wist iets heel goeds had gedaan. Zo werkt God! Hij steekt een mens soms een 'hart onder de riem', door te laten voelen dat hij iets goeds deed in Gods ogen. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Hieruit blijkt maar weer eens dat God ons mensen, ieder van ons, als wij Hem toelaten, leidt door het leven. Maar nooit tegen onze eigen vrije wil in! Want onze vrije wil - een geschenk van God aan ieder mens - wordt door niemand zo gerespecteerd dan juist door God. Daarom is het ook mogelijk dat wij mensen ingaan tegen Gods Geboden, ons gegeven voor ons eigen heil. Daarom kunnen wij, als wij God volgen, een paradijs op Aarde maken, maar ook, als wij ingaan tegen Zijn Geboden, de hel op Aarde stichten. Dat laatste is nu reeds gebeurd, waardoor wij in chaos leven, omdat de meeste mensen niet langer God willen gehoorzamen. Nee, de meeste mensen willen hun eigen zelfzucht achterna lopen en de liefde voor anderen doet er niet meer toe. Vandaar dat onze samenleving steeds kouder, killer wordt, waar veel zelfzucht en eigenbelang wordt nagestreefd, maar liefde voor de naasten - laat staan voor God - nagenoeg afwezig is. Wat de reden is dat God in Jezus Christus nu Zijn wederkomst op Aarde aan het voorbereiden is, om levenden en doden te oordelen. De levenden zijn zij die de Geboden van Hem in acht nemen, dus onderhouden, dus doen. De doden zijn zij die dit niet doen, maar enkel voor zichzelf leven. Helaas het merendeel van de mensen op Aarde! Maar, in Zijn oneindige barmhartigheid, wil God in Jezus Christus, nog een uiterste poging doen om zoveel mogelijk mensen te redden van de eeuwige dood in de hel. Hij zal ons mensen, voordat Hij wederkomt op Aarde, ieder van ons een waarschuwing geven hoe wij er in Zijn ogen voorstaan. Ongelovige mensen, die dan tot inkeer komen en, onder berouw en wroeging, om vergeving en genade vragen voor hun vele begane zonden, die zijn alsnog gered oor de eeuwigheid en voor Gods paradijs, voor Zijn rijk. Het is een kwestie van het maken van de juiste keuze en daarin verder te volharden. God wil onze dood niet, maar ons eeuwige leven in Zijn rijk. God beleeft alleen verdriet als een mens, die Hij ook geroepen heeft om Zijn kind te worden, voor eeuwig verloren gaat. En denk niet dat dit alleen mensen zijn die God haten; ook mensen die onverschillig staan tegenover God, die lauw zijn en geen liefde of haat hebben, die niet goed, maar ook niet slecht zijn, worden onder de doden gerekend. Zij zijn dat soort mensen, waarvan Jezus Christus zei dat een kameel gemakkelijker door het oog van een naald kan gaan, dan dat zij in de hemel kunnen komen. Want, laten wij eerlijk zijn; liefde is een vuur, haat ook! Wie geen vuur in zich heeft, hoe kan hij dan warm worden, voor het goede of voor het kwade? Wie haat in zich heeft, die heeft weliswaar een boosaardig vuur in zich, maar dit kan omslaan naar liefde, die de mens verwarmd. Maar iemand die lauw is, hoe kan die het vuur van de liefde in zich opstoken? Zulke mensen maakt hemel of hel niets uit; zolang hun zelfzucht maar gediend is. Zulke mensen hebben, hier en in het hiernamaals, geen vuur in zich; zij haten niet, maar hebben ook het vuur van de liefde niet in zich; voor hen is het voldoende als zij van God uit genoeg krijgen om van te leven en het liefst nog enig aardse rijkdom. Met zulke mensen kan zelfs God weinig; want zij kunnen, zelfs door nare ervaringen, niet tot vurige mensen - ten goede of ten kwade - omgevormd worden, omdat zij alles met onverschilligheid ondergaan, zowel de zegen als de vloek, zowel het goede in hun leven als het kwade. Hoe kunnen zij dan gered worden van deze apathie? Waarlijk, zelfs de preken van een Paulus glijden van hen af, zoals een waterdruppel afglijd van een gladde steen. Misschien, als de gehele stad uitloopt om het Woord van God, de Leer van God in Jezus Christus te vernemen, zijn zij, uit nieuwsgierigheid, daar ook bij, maar gaan vervolgens even onverschillig terug naar huis, als dat zij naar die bijeenkomst zijn gekomen. Zij worden en niet warm of koud van! Zoals de meeste mensen in onze tijd van de Leer van Jezus Christus niet warm of koud kunnen worden; zij hebben God reeds ver achter zich gelaten in hun hedonistische levenswijze, waar alleen genot telt - ook als dit ten koste gaat van hun naasten - en verder niets. De meeste mensen in onze eigen samenleving drijven met de publieke opinie mee en, als deze monsterlijk is, zoals in onze tijd, dan is hun mening ook monsterlijk. Wanneer, zoals in het verleden, toen Europa nog echt christelijk was, de publieke opinie goed was, dan was ook hun mening redelijk in overeenstemming met de christelijke leer, maar alleen oppervlakkig, niet uit innerlijke overtuiging. Zij zijn dus meelopers. De echte smaakmakers zijn zij die, van alle tijden, de Leer van God verwerpen, indien dit mogelijk is, en de verkondigers van deze Leer vanuit de hemel honen en beschimpen. De smaakmakers vanuit God, de echte christenen, worden momenteel wereldwijd vervolgd en kunnen hun rol van zout en desem in de maatschappij in onze tijd niet meer vervullen; velen zijn dan ook smakeloos geworden. Wij leven daarom nu in de tijd van verdrukking - die weliswaar er altijd wel geweest is, maar niet op wereldwijde schaal zoals nu - en zij, die volharden in hun geloof, staan voor de troon van het Lam, voor de troon van God in Jezus Christus, met de palmtakken van hun overwinning op de kwade krachten op Aarde in de hand. Zij zijn de schapen, die niet uit de hand van God geroofd konden worden, vanwege hun liefde voor God en hun naasten. Zij zijn het die, nu en in het hiernamaals, Jezus Christus, hun Herder volgen, door alle tijden heen. Want de Vader en Jezus Christus zijn een. De Drie-ene God is de Geest van Jezus Christus en daarom is Hij niet alleen Mens, maar ook de enige God die in werkelijkheid bestaat. Wie in Hem geloofd - dus Zijn Geboden onderhoud, dus doet - zal eeuwig leven in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN