Schriftuitleg


Schriftuitleg van Zondag 13 mei 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 1, 15-1 7.20a.20c-26

die dagen stond Petrus op te midden van de broeders - er was een groep van ongeveer honderd twintig personen bijeen -, en sprak: 'Mannen broeders, het Schriftwoord moest in vervulling gaan dat de heilige Geest door de mond van David tevoren gesproken heeft over Judas, die de gids is geworden van hen die Jezus gevangennamen. Hij behoorde tot ons getal, en had aan dit dienstwerk zijn deel gekregen. Er staat immers geschreven in het boek der Psalmen: Een ander neme zijn ambt over. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met ons een getuige worden van zijn verrijzenis'. Men stelde er twee voor: Jozef, ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus, en Matthias Toen baden zij als volgt: 'Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats'. Toen liet men hen loten, en het lot viel op Matthias Hij werd toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.

Tweede lezing 1 Johannes 4, 11-16

Vrienden, als God ons zozeer heeft liefgehad moeten ook wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven zoals Hij verblijft in ons, dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest. En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.

Evangelielezing Johannes 17, 11b-19

In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen dezen genezen zijn'. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Gebed en gemeenschap'. Gebed en gemeenschap zijn twee dingen waar geen mens eigenlijk zonder kan. Gemeenschap is voor de meeste mensen wel duidelijk; zonder medemensen om ons heen voelen wij mensen ons niet gelukkig, verloren en eenzaam. Bovendien hebben wij medemensen nodig om datgene voor ons te doen, wat wij zelf niet kunnen of niet goed kunnen. Kortom, elke mens heeft behoefte aan andere mensen, dat is bij ons ingeboren. Maar waarom hebben mensen - en vele diersoorten - hun eigen gelijkwaardigen om zich heen nodig? Dat is vanwege de liefde! Liefde en leven zijn een en hetzelfde en ons leven is niet goed en volmaakt, zolang wij onze liefde niet aan een ander kwijt kunnen; het liefst aan een gelijkwaardig mens. Alleen op een onbewoond eiland zitten, maakt een mens zeer ongelukkig en eenzaam. Maar, vanwege onze aangeboren egoisme, raken wij van onze medemensen, onze naasten vervreemd, indien wij onze liefde onvoldoende richten op de andere mensen. Om te groeien in naastenliefde hebben wij gebed nodig, want daarmee roepen wij de hulp in van onze Schepper, dus van God die Liefde is. Indien wij niet bidden en God om hulp vragen bij blijde en droevige gebeurtenissen en de moeilijkheden in ons leven, dan verzanden wij in zelfzucht, egoisme en richten wij alle liefde op onszelf. En dat verschraalt het leven, omdat dan de liefde eruit verdwijnt en het leven zeer oppervlakkig wordt. Daarom ook heeft elk mens gebed, dagelijks gebed nodig, ook die mensen die gebed niet nodig vinden, om in contact te treden en te blijven met onze Heer en God, die ieder van ons zo heel veel lief heeft. Zoveel, dat God Zelf als Mens tussen ons in geleefd heeft in de Persoon van Jezus Christus. Het verbreken van het contact tussen God en onszelf - God verbreekt dit contact niet, alleen mensen doen dat - is voor elk mens verschrikkelijk, ook als hij het niet beseft. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want dan komt een mens alleen te staan in zijn leven, dan verschrompeld zijn liefde doordat het door zelfzucht en het najagen van eigenbelang wordt vervangen. Dan blijft zijn lichamelijke leven, voor de tijd welke God heeft bepaald, bestaan, maar sterft hij, reeds op Aarde, de geestelijke dood en komt hij zonder enig hulpmiddel in het hiernamaals aan. Want alles wat hij meende te bezitten op Aarde, heeft hij bij de dood van zijn lichaam achter moeten laten en omdat hij geen hemelse goederen, geestelijke goederen heeft opgebouwd in zijn leven, is hij armer dan welke arme bedelaar op Aarde is. Hij heeft letterlijk helemaal niets, behalve een mentaliteit die gelijk is aan alle duivels in de hel, waar hij dan ook thuis hoort. Vervult van haat tegen alles en iedereen, alles wat buiten hem is de schuld van zijn benarde situatie gevend, is hij een echte duivel geworden. Hij hoeft geen moordenaar te zijn, of bekend staan als een slecht mens; hij hoeft alleen maar voldoende egoisme te hebben en in doodzonden te leven. Dus de Geboden van God overtreden te hebben. Zoals als voorbeeld het zesde Gebod van de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft ontvangen: Gij zult geen onkuisheid doen. Tegenwoordig het Gebod waar heel veel mensen door in doodzonden leven, omdat zij denken dat wat zij doen niet erg is. Dus overspel - langdurig overspel door het verlaten van de huwelijkspartner, vrouw of man, en/of huwen met een ander, terwijl een van beiden gescheiden is - en/of een zogenaamd 'slippertje' plegen, of ongehuwd seks met elkaar hebben. Maar ook een homoseksuele relatie aangaan, dus seks met iemand van het zelfde geslacht hebben. De reden is dat al deze dingen niet voortvloeien uit liefde voor de naaste, maar zelfzucht is, van welke kant dan ook. Als dan bijna de helft van de gehuwden scheiden - en vaak weer trouwen voor de wet - en homoseksuelen niet alleen deze zonde openlijk bedrijven -waardoor zij anderen tot zonde verleiden - maar zelfs een zogenaamd legaal 'huwelijk' sluiten, wat geen huwelijk is, dan is duidelijk dat deze doodzonde wijd verbreid is maar wel, zonder berouw en het verlaten van deze praktijken, een rechtstreekse enkele reis richting hel oplevert. Deze mensen hoeven, in maatschappelijk en persoonlijk opzicht, echt niet slecht te zijn, maar zij hebben wel het gebed, het bidden tot God om leiding achterwege gelaten. Hierdoor kon Satan en zijn demonen op hen inwerken om Gods Weg te verlaten en allerlei dwaalwegen door het leven te bewandelen, welke niet in hun voordeel is, maar hen verderven. Daardoor zien zij ook niet in dat abortus provocatus moord is en dat is dan de tweede doodzonde, waaronder zij leven. En zo kunnen zij alle Geboden van God gaan verwaarlozen en overtreden, tot hun eigen onheil. Aan God in Jezus Christus noch aan Zijn Leer van liefde hebben zij geen boodschap; zij denken dat zij zonder God en dus ook zonder gebed kunnen leven, zonder dat dit gevolgen heeft. Maar alles in het leven heeft zijn eigen gevolgen. Judas Iskariot was geen echt slechte man, maar hij was niet op het geestelijke gericht, maar op het materiele. En, omdat Jezus Christus de aardse kroon weigerde - Hij is toch al de Koning der koningen, want Hij is God - dacht Judas Hem te dwingen om Zijn grote Macht te tonen, als Hij in gevaar kwam. Toen Judas tot de ontdekking kwam dat zijn berekening op drijfzand was gebaseerd, heeft hij spijt gekregen en zelfmoord gepleegd. Het een was het gevolg van het ander bij Judas. Maar bij de apostelen was er een plaats vrij gekomen; er moest een twaalfde apostel aangewezen worden. In de eerste lezing van vandaag is verhaald hoe dat gebeurde. Maar ziet u dat de apostelen dat niet zelf gingen bepalen, in gebed vroegen zij God om leiding in deze belangrijke keuze? Zij baden en God gaf, dat is de juiste volgorde. Zij baden en God gaf hen de kracht om alle mensen lief te hebben, maar niet op een sentimentele wijze; het toegeven aan de zonden van anderen. Dat is geen naastenliefde, maar gemakzucht. Niemand is geroepen om de zelfzucht van een ander te steunen, maar wel de ander te blijven liefhebben. Dus in navolging van God in Jezus Christus wel de zonde te verafschuwen, maar niet de zondaar. De zondaar verliest nooit de liefde van God en, voor hen die God werkelijk volgen in denken en handelen, ook niet de liefde van die mensen. Vele mensen willen geen kinderen van God worden maar hun eigen wegen gaan. Jezus noemt hen de wereld en die heeft Hem en al Zijn volgelingen, die Hem navolgden en navolgen, nog altijd gehaat. Voor hen bad Jezus Christus als Mens niet tot de Vader, maar wel voor hen die Hem lief hadden en hebben. Mensen die aan God en aan de Waarheid zijn toegewijd, want de Waarheid is enkel bij God te vinden. Wie zo leeft; Jezus Christus volgend omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, die komt met zekerheid in de hemel Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN