Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 14 juli 019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 30, 10-14

In die dagen sprak Mozes tot het volk: 'Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet gij met geheel uw hart en geheel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel en gij hoeft niet te zeggen: Wie zal naar de hemel opvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Ze zijn niet overzee en ge hoeft niet te zeggen: Wie zal de zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen'.

Tweede lezing Colossenzen 1, 15-20

Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen, in heel zijn volheid om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen.

Evangelielezing Lucas 10, 25-37

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?'. Jezus sprak tot hem: 'Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar?'. Hij gaf ten antwoord: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, mat al uw krachten en met geheel uw verstand; en uw naasten gelijk uzelf'. Jezus zei: 'Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven'. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: 'En wie is mijn naaste?'. Nu nam Jezus weer het woord en zei: 'Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denarien te voorschijn, gaf ze aan de waard en zei: 'Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden'. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is?'. Hij antwoordde: 'Die hem barmhartigheid betoond heeft'. En Jezus sprak: 'Ga dan en doet gij evenzo'.

Uitleg:

ron van alle zuivere naastenliefde; zonder gebruik te maken van deze Bron - door God boven alles lief te hebben - droogt de eigen liefde gegarandeerd volledig op, want de eigen 'voorraad' wordt niet aangevuld. Wanneer er wel een verbinding is met God in liefde - dus liefde voor God boven alles - dan is er iets heel merkwaardigs aan de hand. Alles wat verbruikt wordt, dat verminderd, maar de liefde, hoe meer deze aan anderen wordt gegeven, wordt steeds meer en groter. Want de mens schept dan, met het weggeven van zijn liefde, volop uit de enige Bron van liefde, die God is. God is namelijk oneindig en dat is ook Zijn liefde. Voor ons mensen is scheppen uit deze oneindigheid een manier om de 'zee proberen leeg te scheppen'. Natuurlijk kan geen mens de zee leeg scheppen, noch letterlijk, noch geestelijk, maar wel putten uit de zee en daarvan veel verzamelen. Een praktisch voorbeeld hiervan is zeewater ontzilten en daarmee droge woestijn land vruchtbaar maken. Hier en daar wordt dit toegepast op Aarde; de zee komt niet leeg, maar de mensen worden van dit putten uit de zee wel rijker. En zo is het geestelijk ook met het putten uit de Bron van alle liefde, door God boven alles te beminnen en daardoor ook de naasten te kunnen beminnen; de mens wordt daar, geestelijk, veel rijker door. Een rijkdom die, in tegenstelling tot alle aardse rijkdom, mee gaat tot in eeuwigheid en alleen maar steeds meer kan worden; tenminste zolang wij mensen God boven alles blijven lief hebben. Dat ook bedoelde God toen Hij Jesaja de voorspelling liet opschrijven over Jeruzalem. Hiermee wordt geen materiele toestand bedoeld, maar een geestelijke. Daarom wordt ook niet het aardse Jeruzalem bedoeld, maar het hemelse. Want zie, Jeruzalem betekent daar waar God woont. In de tijd van Jesaja was dat het aardse Jeruzalem, want God woonde in de Tempel. Maar na de dood en verrijzenis van God in Jezus Christus, woont God in het hemelse Jeruzalem, tezamen met Zijn waarachtige kinderen, die na hun aardse proefleven daar mogen wonen. Tijdens ons leven kunnen wij, indien wij zoveel van God houden, dat wij Zijn Leer - en dus Zijn Geboden - in ons leven volgen, dus doen, zover komen dat God van ons hart een tempel maakt voor Zichzelf en daarin plaats neemt; God in ons en wij in Hem. Jezus Christus is God en daarom is alleen Zijn Leer de Leer van God Zelf. Wie van ons mensen een echte dienaar van God in Jezus Christus is - door Gos Leer te doen in alle liefde van zijn hart - die zal, nog tijdens zijn leven op Aarde, vele male de macht van God in zichzelf ervaren. Wie zich van God heeft afgesloten - zelfs door Gods bestaan te ontkennen - die mag zijn nietszeggende leventje op Aarde leven tot aan de dag dat God hem Zijn doodsengel stuurt; maar die heeft in het hiernamaals alleen maar ellende te verwachten. Niet vanwege God, maar vanwege de gevolgen van zijn eigen vele zonden. God is behalve Liefde ook een zeer Rechtvaardige en onverbiddelijke Rechter voor hen die Hem altijd hebben geweigerd om Hem als Vader te erkennen. Daarom ook wilde Paulus zich op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer en God Jezus Christus. Want alleen Jezus Christus heeft ons gered van de zonde van Adam en Eva, door de verbroken verbintenis tussen God en ons mensen te herstellen. Besneden zijn, maar ook gedoopt zijn in de Drie-ene God, betekent niets, als wij mensen ons er niet naar gedragen, maar liever onze eigen dwaalwegen volgen, dan de Leer van God in Jezus Christus. Na de doop moet de daad volgen, willen wij gered worden. Daden van geloof, daden die bevestigen dat wij de Leer van Jezus Christus volgen, dus doen. Jezus zond, tijdens Zijn leven op Aarde tweeenzeventig leerlingen uit in paren van twee - dus zesendertig paren - om het evangelie te gaan verkondigen in plaatsen waar ook hij naar toe wilden gaan. Zij mochten, als bewijs voor hun verkondiging, allerlei tekenen verrichten, zoals het genezen van zieken. Dit was een voorafkondiging van wat de Kerk, welke Jezus Christus heeft gesticht, door alle eeuwen heen moest gaan doen. Gods Rijk verkondigen en mensen redden van hun dwaalleren, zodat ook zij ware kinderen van God konden worden. Dat ging en gaat soms traag, maar toch gestaag. Het Romeinse rijk was christelijk, na nog geen twee eeuwen van vervolgingen; toen moest de toenmalige keizer Constantijn, omwille van de eenheid van zijn rijk, het christelijk geloof voorrang geven boven de heidense geloven. Constantijn zelf liet zich pas op zijn sterfbed dopen en dan nog door een priester, die de ketterse leer van het Arianisme aanhing. De duivel is door alle tijden druk bezig geweest om mensen van het pad naar de hemel toe af te helpen en richting hel te sturen. Dit met wisselend succes. Maar in onze tijd lijkt het wel of Satan oppermachtig is. Dat is slechts schijn, want God is niet te verslaan! Maar de vele duizenden jaren geleden al voorspelde Eindtijd is nu wel aangebroken. Niet het einde van de mensheid, wel het einde aan onze, inmiddels weer heidens geworden, beschaving, die door het huidige heidendom is veranderd in een gruwelijke barbarij. God is bijna eindeloos geduldig met ons mensen - omdat Hij ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en, om van ons vrije mensen te maken, ons een absoluut vrije wil heeft gegeven, moet Hij wel lankmoedig en geduldig zijn, omdat wij anders nooit vrije en waarachtige kinderen van God kunnen worden - maar nu toch eindelijk aan Gods geduld een einde gekomen. Daarom is God in Jezus Christus nu bezig Zijn wederkomst voor te bereiden, om zoveel mogelijk mensen te redden van de hel. Wie wil kan alsnog gered worden, wie, ook na gewaarschuwd te zijn, niet wil, die is reddeloos verloren. Want als God, zonder de vrije wil te breken, een mens niet kan redden, kan niemand dat. Maar niet getreurd, voor iedereen die leeft, of gaat leven naar Gods orde, wacht de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal tegen komen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN