Schriftuitleg


Schriftuitleg van woensdag 15 augustus 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Apocalyps 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond vóór de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God end e heerschappij van zijn gezalfde’. Tweede lezing 1 Korintiërs 15, 20-26

Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen en machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.

Evangelielezing Lucas 1, 39-56

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mij Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is’. En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij hen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen’. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.

Uitleg:

Het thema van dit Hoogfeest van Maria tenhemelopneming is: ‘Een teken aan de hemel’. Er zal een bijzonder teken aan de hemel verschijnen: een kruis, welke overal op Aarde gezien zal worden. Maar dat kan toch niet, dat past toch niet in de natuurwetten? Dat klopt, maar God is de Gever van alle natuurwetten en Hij kan deze ook opheffen, indien Hij dit wil. En wij leven in de Eindtijd, de eindstrijd voor de toekomst van de zielen tussen God en Satan. God wil alle zielen in Zijn Rijk opnemen en Satan wil alle zielen de hel in sturen. En wie wint? God natuurlijk! Want ook de grote macht van Satan is niets vergeleken bij de macht, welke God heeft. Maar God respecteert wel degelijk de eigen vrije wil van alle mensen. Daarom heeft God in Jezus Christus ons ook een Leer gegeven en niet gehoorzaamheid afgedwongen, wat Hij ook had kunnen doen. Wij mensen kunnen de van God gekregen vrije wil gebruiken, maar ook misbruiken. Een mens gebruikt zijn vrije wil als hij de Geboden van God onderhoud, dus doet, ongeacht hoe zijn medemensen, zijn naasten daar over denken. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Een mens misbruikt zijn vrije wil door, vanwege zijn zelfzucht, egoïsme, het niet willen volgen van de Weg, welke God voor ieder mens heeft gemaakt, maar zijn eigen wegen door het leven bewandeld. Want dan bewandelt hij de wegen van Satan en diens volgelingen, die wel ‘zelf uitmaakten’ hoe ze moesten leven en daarna gevangen werden genomen in de materie. Dan bewandelt hij de weg van Adam en Eva, die gelijk wilden zijn aan God en Hem daarom ongehoorzaam waren. Kortom, dan bewandelen zij de weg van alle halsstarrige zondaren, die zich laten verleiden door tijdelijke en schijnbare aardse voordelen, maar hun leven op langere termijn verspelen en verkwisten. En toch, vanwege hun vrije wil laat God hen hun gang gaan, totdat de maat van hun slechte daden vol is en dan is het voorgoed afgelopen. De ellende, die zij in hun zelfzucht andere mensen hebben bezorgd, komt dan over hen zelf. En in onze tijd is het zover gekomen dat onze gehele planeet vol zit met zulke mensen. Vandaar dat God aan het ingrijpen is, want het Grote Gericht, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus, is reeds begonnen, zij het nu nog n milde mate. Echter, omdat de mensen niet willen luisteren en hun eigen gang blijven gaan, zal dit Gericht nog vele malen zwaarder worden. En toch probeert God nog zoveel mogelijk mensen voor de gang naar de hel te redden en hen waardig te maken voor Zijn Rijk, opdat zij zullen leven in eeuwigheid. Wij krijgen nog allemaal een Waarschuwing van God hoe wij er in Zijn ogen voorstaan. Heel veel mensen zullen zich dan bekeren, vele anderen blijven wat zij zijn: God loochenaars. Als extra waarschuwing zullen er daarom ook tekenen aan de hemel verschijnen en één daarvan is een groot kruis, wat op natuurlijke wijze helemaal niet kan, maar toch zal gebeuren. God zal, omwille van de redding van zoveel mogelijk mensenzielen, zonder ons de vrije wil af te nemen, zelfs sommige natuurwetten opheffen. En dan nog zullen er grote groepen mensen zijn die liever naar de hel gaan, dan God in Jezus Christus te willen volgen op Zijn Weg naar het heil. Is het dan de schuld van God als hun toekomst, naar eigen keuze en wil, in de hel ligt? Absoluut niet! God is zelfs een Mens geworden, in Jezus Christus, om ons mensen te redden, maar heel veel mensen, door alle tijden heen, willen niet God in Jezus Christus volgen, de toch echt de Weg, de Waarheid en het Leven is, altijd geweest en altijd zal blijven. God is heel geduldig en lankmoedig met ons mensen, maar nu is Zijn geduld op, nu leven wij in de Eindtijd, een tijd van zuivering tussen de goedwillenden en de kwaadwillenden. De goedwillenden zullen de bewoners worden van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, de kwaadwillenden zullen van de aarde worden weggenomen en komen in de hel terecht. Vanwege hun eigen keuzes uit hardnekkige zelfzucht, voor eeuwig. Hadden zij zich maar tijdig bekeert, dan waren ook zij gered, mar helaas, zij wilden niet. In de Apocalyps staat ook nog een ander teken vermeldt: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Kortom: Maria, de Moeder van God. Of dit geestelijk bedoeld is of, net als het kruis, door alle mensen gezien kan worden, weet ik niet. De toekomst zal het uitwijzen. Zelf denk ik overigens dat het geestelijk is, want hiermee wordt de toekomst van de Aarde na de wederkomst van Christus geschetst en tevens de grote strijd tussen de rode draak, Satan, en God omwille van de mensenzielen. Duidelijk is wel dat de meeste mensen momenteel in een diepe geestelijke duisternis leven en zelfs de priesters en bisschoppen van de Kerk van Christus niet ronduit ervoor uit durven komen dat de Leer van Jezus Christus iets heel anders voorschrijft, dan de meeste mensen, ook christenen, geloven en doen. Toch is deze Leer al vanaf het leven van Jezus Christus bekend en doorgegeven, maar mensen willen niet luisteren. Paulus heeft ook over onze tijd geprofeteerd toen hij schreef aan de Korintiërs dat Christus Koning zal zijn, nadat het einde is gekomen. Welk einde? Het einde aan onze wereld, nu nog enkele jaren verwijdert, omdat dan Satan gebonden zal worden en al zijn volgelingen in de hel zullen zijn, maar geen kwaad meer kunnen doen op Aarde. Dan zullen alle mensen, na hun leven op Aarde, in de hemel komen, velen in de hoogste hemel, waar God in Jezus Christus woont. Maar, in hemelse kringen is er slechts één Vader en Koning; God in Jezus Christus en slechts één Koningin; Maria de Moeder van God en die, door God ,ook aan ons mensen als Moeder is gegeven. En dat geldt voor de geheel oneindigheid. Vandaar dat Maria bij Elisabeth haar Magnificat zong; want deze voorspelling is al vele malen uitgekomen. Maria is ook de Vrouw die de kop van de slang, Satan, zal verbrijzelen. En haar kroost zijn alle mensen die serieus in God geloven en daarom Zijn Geboden onderhouden , dus doen. Al die mensen hebben een toekomst in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat ook wij daar allemaal bij onze Vader en Moeder mogen wonen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN