Schriftuitleg


Schriftuitleg van 15 augustus 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Apocalyps 11, 19a; 12, 1-6a.10ab

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeen en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: 'Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde'.

Tweede lezing 1 Korintiers 15, 20-26

Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen en machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.

Evangelielezing Lucas 1, 39-56

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en riep met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mij Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is'. En Maria sprak: 'Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij hen met lege handen. Zijn dienaar Israel heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen'. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug.

Uitleg:

Het thema van dit Hoogfeest van Maria tenhemelopneming is: 'Wees Gezegend'. Wees gezegend alle mensen die hun heil niet bij mensen, maar bij God zoeken en vinden. Want mensen zijn onmachtig en bedrieglijk. God alleen is een betrouwbare wegwijzer door het leven. God bedriegt nooit. God is Liefde, een zuivere liefde voor ieder mens, zelfs voor mensen die zich van God hebben afgekeerd. Menselijke betrekkingen, menselijke moraal zit altijd vol van eigenliefde, van egoisme. De raad die mensen geven heeft, meestal, meer betrekking op hun eigen belangen, dan op de belangen van de mens, aan wie zij raad geven. Meestal, omdat er uitzonderingen zijn. Wanneer iemand niets te winnen of te verliezen heeft bij zijn raad, dan kan die uit liefde gegeven zijn, dus objectief en in het belang aan wie de raad gegeven is. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dat geldt ook als de raad eigenlijk van God afkomstig is - of in ieder geval past binnen Gods orde en Geboden - maar door een mens is gegeven, dan is deze raad zo zuiver als dat de mens deze raad van God doorgeeft. Want mensen kunnen ook doen alsof deze raad eigenlijk van God afkomstig is, maar zodanig verdraaid dat het meer de belangen van de raadgever dient, dan de belangen van de raadvrager. Niet iedereen kan dit fijne onderscheid maken, wees dus altijd voorzichtig als een mens u iets aanraadt en ga niet automatisch uit van de goede bedoelingen. Denk altijd zelfstandig erover na en vraag, bij twijfel, God om in het hart te leggen wat wel en wat niet goed is; het geweten geeft u immers altijd de waarheid aan. En God, die de Vader wil zijn van alle mensen, geeft u altijd de juiste raad, het juiste antwoord. Natuurlijk is elk mens vrij om vervolgens wel of niet te gehoorzamen aan Gods raad maar, dat weet ik uit ervaring, het loopt altijd verkeerd af voor wie niet luistert en zijn eigen wegen gaat. Maria deed wat God van haar verwachtte en antwoordde de engel, die haar de boodschap bracht dat God bij haar een kind wilde verwekken: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord'. Daardoor werd zij niet alleen de Moeder van God, maar is zij ook de Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij is dus de vrouw die, als de juiste tijd is aangebroken, de kop van de slang - die Satan voorstelt - onder haar hiel zal verbrijzelen. Dus al zijn macht en kracht van hem, Satan, zal afnemen. Deze macht heeft zij van God gekregen. Want haar Zoon, God in Jezus Christus, zal bij Zijn wederkomst niet alleen oordelen over levenden en doden, maar ook Zijn Koningschap vestigen over onze gehele Aarde, zoals Hij nu reeds Koning is over de gehele oneindigheid. Hij is de Gezalfde, waarvan in de Apocalyps wordt gesproken; tegelijkertijd is Hij God naar Zijn Geest en Mens naar Zijn lichaam en ziel. Omdat Hij God is, zal aan Zijn heerschappij nimmer een einde komen, want aan God kan nimmer een einde komen. Hemel en Aarde, zoals zij nu zijn, kunnen vergaan, maar aan Zijn Leer en Zijn Koningschap zal nooit een einde komen. Want dat is onmogelijk, omdat God onveranderlijk is, dus ook in Zijn Leer. Daarom, omdat God deze Leer ook al aan Adam en Eva en hun directe nakomelingen heeft gegeven, is alles wat God ons mensen heeft geleerd, altijd geldig, ongeacht of wij het daarmee eens zijn of niet. Maar wij leven in de tijd van de rode draak - waarmee de macht van Satan bedoeld wordt - die eerst nog, voordat hij verslagen wordt, grote schade zal aanrichten. Dat komt omdat wij mensen het zo nodig vinden om Satan achterna te lopen in onze zelfzucht en God te verwerpen, inclusief al Gods Geboden. Dit is zo erg geworden dat, om niet alle mensen voor eeuwig verloren te laten gaan, Jezus Christus moet terugkeren, zoals Hij reeds millennia geleden beloofd heeft. Jammer voor alle mensen die, ook na gewaarschuwd te zijn, toch door gaan met het plegen van doodzonden en niet tot inkeer, bekering willen komen, want zij zullen de nieuwe Aarde nooit zien, maar nog voor de wederkomst van Jezus Christus van de Aarde verwijderd zijn. Het gevolg van hun eigen keuzes en eigen vrije wil; want wie niet horen wil, die moet maar voelen. Zij zijn het die met Adam zijn gevallen en weigeren de helpende Hand van Jezus Christus aan te nemen, omdat zij daar te zelfzuchtig en te hoogmoedig voor zijn. Die mensen zullen allen sterven in Adam. Wie wel tot inkeer komt, die is gered, want die mag in Christus Jezus herleven. Zo goed is God dat Hij bereid is niet naar onze zonden, onze misdaden te kijken, als wij maar bereid zijn om God, onder berouw en wroeging, om genade en vergeving te vragen, met het vaste voornemen niet meer te zondigen. Want bij God geldt enkel de liefde voor God en de naasten. Zoals ergens in de Bijbel staat: 'Al zijn uw zonden zo rood als scharlaken, wanneer u de liefde heeft, dan zal u heel veel worden vergeven'. Ook ons mensen van deze tijd wil God graag heel veel vergeven. Het enige wat God terug vraagt is liefde. Liefde voor Hem en voor onze naasten. Maar dat betekent wel dat alle zonden - die allen voortkomen uit zelfzucht en hoogmoed - in elke mens wordt bestreden. Dus dat wij mensen met onze volkomen vrije wil het goede gaan nastreven en het kwade, vooral in onszelf, gaan bestrijden. Gods Geboden passen precies bij de natuurlijke aard van ons mensen. Het is tegen onze eigen natuur in om onze kinderen te vermoorden en ook onze oude en zieke naasten, vaak genoeg onze eigen ouders. Het is duivels om alleen liefde voor andere mensen te hebben zolang de ze 'nuttig' zijn, maar als dit verleden tijd is - of toekomstige tijd - hen liefdeloos te vermoorden alsof zij niets zijn. Dat gaat rechtstreeks in tegen de menselijke natuur. Zo ook om seksavontuurtjes te stellen boven de liefde voor de ander, waardoor de naaste wordt gedegradeerd tot een lustobject, in plaats van een geliefde naaste. Neem een voorbeeld aan Maria. Zij zat toen zij op Aarde leefde vol liefde. Want zodra zij hoorde, van de engel Gabriel, dat haar oudere nicht Elisabeth in haar zesde maand was, reisde zij naar haar af om, zo mogelijk, behulpzaam te zijn. Zij bleef haar drie maanden helpen. Bij Elisabeth aangekomen, werd Elisabeth vervuld van de heilige Geest en riep luid uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mij Heer naar mij toekomt?'. Het is dus God Zelf die Maria de Moeder van God noemt. En helemaal terecht, want Jezus Christus is God - weliswaar enkel in Zijn Geest - en Maria is Zijn moeder. Niet alleen voor Maria, maar voor alle mensen die in liefde met God verbonden zijn, en daardoor ook met hun naasten, bereidt God vele goede verrassingen voor. En het mooiste is wel dat wij Gods Rijk mogen binnengaan. Dat wij na het proefleven op Aarde in Gods paradijs, in Gods hemelen mogen leven in alle zaligheid. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN