Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 15 juli 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Amos 7, 12-15

In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tot Amos: 'Ziener, u moet maken dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda, en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning, en dit gebouw van het rijk'. Amos gaf Amasja ten antwoord: 'Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde; ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald, en het is de Heer die mij gezegd heeft: Trek als profeet naar mijn volk Israel'. Tweede lezing Efeziers 1, 3-14 (of: 3-10)

Broeders en zusters, gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren v66r de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergiffenis der zonden dank zij de rijkdom van zijn genade. Die heeft Hij ons meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een Hoofd te bren-gen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. (In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daar-toe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij, die reeds te vo-ren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil hebt aanhoort, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk en tot lof van zijn heerlijkheid.)

Evangelielezing Marcus 6, 7-13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. 'Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan'. Hij zei verder: 'Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen'. Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en ge-nazen hen.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Geroepen en gezonden'. Eigenlijk zijn alle mensen, van God uit, geroepen en gezonden. Geroepen zijn wij mensen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, om allemaal ware kinderen van God te worden en te zijn. Gezonden zijn wij mensen tot dat doel in het vlees, in deze materiele wereld, deze materiele Aarde, om uit eigen vrije wil, Gods roepen te beantwoorden in liefde voor God en voor onze naasten. Maar daar zit nu net de kneep. Om mens te zijn zullen wij een vrije wil moeten hebben en niet, zoals dieren, aan de leiband van Gods Almacht lopen. Want dieren worden gestuurd door God en Zijn engelen, hebben geen vrije wil en zijn gedwongen het leven te leiden, welke bij hun soort hoort; zij kunnen niet anders. Maar om mens te zijn, zal God ons de volledige verantwoordelijkheid over ons eigen leven moeten toestaan. Dat kan alleen met een volkomen vrije wil. Want daarmee kunnen wij dan zelf bepalen of wij mensen gehoorzaam willen zijn aan Gods Geboden en daarmee de Weg door het leven gaan, welke God voor ons in kaart heeft gebracht, of dat wij onze eigen wegen door het leven gaan. Hadden wij mensen geen vrije wil, dan waren wij kundige machines, die precies doen wat God wil dat wij doen, zoals ook dieren moeten doen wat God hen beveelt en wat daarom bij hun soort hoort. Zeker, de hogere diersoorten hebben allemaal een beperkte vrije wil, maar kunnen toch niet buiten de aard van hun soort komen. Zij kunnen zich niet in de gedragingen van een andere soort inleven; maar wij mensen kunnen dit wel door onze vrije wil. Daarom zijn de mensen die bijvoorbeeld een hond in huis hebben, voor de hond een andere hond en, als het goed is, de leiders van zijn roedel. Alleen wij mensen kunnen de verschillen tussen de soorten van dieren, en planten, zien en beoordelen, een dier kan dat niet. Daarom ook kan een dier niet verantwoordelijk gehouden worden voor zijn daden. Dat geldt overigens ook voor een klein kind; die moet eerst leren met zijn verantwoordelijkheden als mens om te gaan. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Een dier kan God niet herkennen en ook niet bewust tegen zijn natuur in handelen, een mens kan dit wel. En als, zoals in onze tijd, het grootste gedeelte van de mensheid God niet meer wil gehoorzamen en daarom ook niet volgen, dan raken de Geboden van God en de waarden en normen, daaruit voortvloeiend, in ongebruik en verliezen wij mensen de betekenis en de bekendheid van deze Geboden en van God. Maar wie geen Geboden van God meer kent en/of accepteert, verliest daarmee het belangrijkste van het mens zijn; zijn mogelijkheid om een waarachtig kind van God te worden en dan net zo volmaakt te worden als dat onze Vader in de hemel volmaakt is. Anders gezegd: wij mensen keren dan in feite terug naar een dierlijke staat, lichamelijk nog wel herkenbaar als mensen, met een menselijke intelligentie, maar geestelijk reeds hier op aarde dood of nagenoeg dood. Immers, mensen die God hebben verloren, denken dat hun aardse bestaan het enige is en dat hun leven, volledig, over is bij de lichamelijke dood. Dat hun ziel ook na de lichamelijke dood blijft voortbestaan, dast geloven zij niet, omdat zij ook niet geloven dat zij een ziel hebben. Daarom geloven zij ook niet in God en ook niet dat liefde de basis is van hun leven. Zij neigen dan tot volkomen zelfzucht, waardoor zij hun liefde geheel voor zichzelf houden; want wie zich niets aantrekt van Gods Geboden, die houdt ook niet, heeft geen liefde voor God en waar moet zo'n mens dan de liefde voor zijn naasten vandaan halen. Ja, voor de allernaasten is er wel een vorm van liefde, maar wel een vorm die meer te maken heeft met eigenliefde, dan met liefde voor die ander. Wie nuttig is, op welke wijze dan ook, kan misschien nog iets van liefde bespeuren, maar zodra het nut weg is, dan is ook de liefde volkomen weg. Ongeacht of het ouders, levenspartner of eigen kinderen zijn. Het heden hoge scheidingspercentage en het veelvuldig in de steek laten van kinderen en het niet meer willen omgaan met hun eigen ouders, bewijzen dit. Maar dat is geen liefde voor de naasten; dat is zelfzucht en eigenbelang! Maar niet alleen onze tijd lijdt hieronder, eigenlijk is dat al zo oud als de mensheid. Ook in de tijd van Amos liepen de Israelieten andere goden achterna, in plaats van de ene ware en levende God. Daarom zond God Amos naar hen toe, om hen te waarschuwen. Maar ook Amasja, die zich uitgaf als een priester van God, kon hier niet blij mee zijn. Hij probeerde Amos te verjagen, want deze sprak de waarheid. Zoals nu ook heel veel mensen, binnen en buiten de Kerk van God, de waarheid niet meer kunnen verdragen, kon ook Amasja dit niet. Gevolg was dat het volk van Israel van hun land werden verdreven en verbannen en alleen Juda over bleef. In onze tijd komt Jezus Christus terug en wie zich, ook na een waarschuwing van God te hebben gekregen, weigert zich te bekeren, zal verbannen worden naar de hel. Maar God heeft ons gezegend in Jezus Christus en wij dienen dan ook heilig en vlekkeloos te zijn in Zijn ogen, opdat wij werkelijk Zijn kinderen mogen zijn. Wie deze grote genade van God weigert te aanvaarden, diens eigen schuld is het wanneer het leven in het hiernamaals met grote moeilijkheden gepaard gaat. En dat gedurende veel langere tijden, dan onze tijd op Aarde is afgemeten. Aan de inspanningen van God - die de Vader van alle mensen wil zijn, als wij Hem maar als Vader accepteren - ligt het bepaald niet. Om ons mensen te redden is God Zelf op onze Aarde komen wonen in Jezus Christus. En, nog voordat Jezus Christus terugkeerde naar Zijn Vader - vanwege Zijn dood op het kruis - zond Hij al Zijn leerlingen uit om de mensen te onderwijzen in Zijn leer en, als bewijs dat deze leer echt van God komt, duivels uit de drijven en zieken te genezen in Zijn Naam. Ook heeft God in de loop van de jaren tussen de smadelijke moord op Zijn lichaam en heden, talloze mensen geroepen en gezonden om zoveel mogelijk mensen van Zijn leer op de hoogte te brengen, met het doel hen te redden voor Zijn Rijk in eeuwigheid. Desalniettemin lijkt Satan, die alle mensenzielen naar de hel wil brengen - want hij kan deze zielen niet geheel vernietigen - aan de winnende hand. Maar dat is schijn, want God kan niet en nooit, door welke macht dan ook, overwonnen worden. Ook niet door God in Jezus Christus aan een kruis te slaan en naar het lichaam te doden; Zijn Kerk bloeide op en is ook heden nog springlevend, maar helaas iets minder in Europa. Altijd heeft gegolden, geldt nu en zal altijd gelden dat wie zich bij God in Jezus Christus aansluit en Zijn Geboden onderhoudt, dus doet, zal worden opgenomen in Zijn Rijk, in de hemel voorgoed. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zulle weerzien.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN