Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 15 oktober 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 25, 6-10a

In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, be-legen wijnen. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en het floers dat alle naties be-dekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezicht zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: 'Dat is onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg'

Tweede lezing Filippenzen 4, 12-14.19-20

Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeu-wen der eeuwen! Amen.

Evangelielezing Mattheus 22, 1-14 (of: 1-10)

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelij-kenissen tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: 'Het rijk der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgeno-digd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: Zie ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft. Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg. de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn, stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de bruiloftszaal liep vol met gasten. (Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? Maar de man bleef het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tan-dengeknars. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverko-ren'.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Maaltijd van het Verbond'. De maaltijd van het Nieuwe Verbond met God is de heilige Eucharistie, welke God in Jezus Christus heeft ingesteld op de avond voor Zijn lijden, tijdens het laatste Avondmaal. Toen heeft Hij Zijn Lichaam en Bloed geofferd aan de vele mensen, die in Hem geloven, als versterking voor hun ziel. Tijdens de eucharistieviering wordt Gods Verlossingswerk herdacht, dus het offer van Jezus Christus aan het kruis. Dit dagelijkse offer die, mits gelovig en vol liefde is opgedragen, is God welgevallig. Het is een van de zeven sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. De zeven sacramenten zijn: de Doop, dus het opnemen van een mens in gemeenschap, welke de Leer van Jezus Christus volgen; de heilige Communie, dus het nuttigen van het Lichaam (en Bloed) van Jezus Christus tijdens de Eucharistieviering; het Vormsel, dus de oplegging van de handen door een bisschop, ten einde de heilige Geest te ontvangen; de Biecht, dus het sacrament van verzoening voor begane zonden; het Huwelijk, dus de levenslange verbinding tussen een man en een vrouw; de wijding tot Priesterschap, dus de levenslange belofte van een man, dat hij een trouwe dienaar van God in Jezus Christus zal zijn en Zijn Leer onder de aan hem toegewezen mensen zal verdedigen en verspreiden; en het heilig Oliesel, het sacrament voor de zwaar zieken en stervenden, om hen voor te bereiden voor het eeuwige leven in het hiernamaals. Al deze zeven sacramenten zijn ons door God gegeven, om ons door de beproevingen van ons leven op Aarde te helpen. Want wij zijn op Aarde gezet om ons te beproeven of wij, uit eigen vrije wil, wel of niet willen kiezen om een waarachtig kind van God te worden. Voor wie op zijn levensweg de Weg naar het eeuwige leven kiest, kan in zijn leven best wat hulp gebruiken om het einddoel te bereiken. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie dit niet wil, voor hem zijn alle sacramenten, hulpmiddelen, tevergeefs, want hij wil er geen gebruik van maken. Maar wie is tijdens zijn levensweg op Weg naar het eeuwige leven? Zij die de Weg van liefde bewandelen! God is Liefde en Hij is ook de Gever van alle leven. Daarom is de enige Weg naar het eeuwige leven de Weg van de Liefde. De liefde voor God, omdat Hij ieder van ons zijn leven heeft gegeven. De liefde voor de naaste, omdat hij, net als ieder mens, tot het eeuwige leven is geroepen. Er staat hiervoor geschreven: Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Welnu, de velen die geroepen zijn, dat zijn, in principe, alle mensen; de weinige uitverkorenen zijn de minderheid van de mensen, die er ook gehoor aan geven, door hun liefde voor God en de naasten. Maar ieder mens kan het eeuwige leven binnengaan; maar alleen als hij dat wil. En die wil moet zichtbaar worden in daden; daden van liefde en mededogen met de naasten, daden van liefde voor God door Hem in alle oprechtheid te volgen in de Leer van God in Jezus Christus. Voor wie dat doet zal God een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette, mergrijke spijzen. Werkelijk? Ja, werkelijk, maar niet letterlijk, namelijk geen materiele maaltijd, maar in geestelijke zin bedoeld. Kijk, de Bijbel is een geestelijk boek, welke alleen geestelijk goed kan worden begrepen. Maar wij mensen begrijpen meestal de geestelijke betekenis van de woorden niet, daarom zijn de geestelijke gebeurtenissen en begrippen in materiele taal weergegeven, opdat de mens deze in natuurlijke zin kan verstaan. Zo ook deze profetie van Jesaja. De sluier verscheuren bijvoorbeeld is wanneer God alle mensen duidelijk maakt dat Hij bestaat en dat de mensen niet langer geloven in de leugens dat Hij niet zou bestaan, of van de valse afgodsbeelden, welke wij mensen van God hebben gemaakt. Dat zal binnen enkele jaren geschieden in de Grote Waarschuwing, ook wel Verlichting van het Geweten genoemd, waarin Jezus Christus elk mens op Aarde zal duidelijk Wie en Wat Hij is; namelijk God Zelf. Zo is de maaltijd datgene, wat God ons mensen zal geven, al wij allen in Hem geloven, namelijk een paradijs op Aarde, met voor allen, die in Hem blijven geloven en in Zijn Orde leven, een toekomst in het eeuwige leven van de hemel. Er zal op Aarde dan overvloed zijn en geen armoede, waar een mens van stuk gaat, meer voorkomen. Dat wordt door de praktijk van de naastenliefde gewaarborgd. Geen zware armoede meer in materiele zin, maar ook geen geestelijke armoede meer, door het ontbreken van God in het leven van een mens. Natuurlijk zullen er ook dan nog rijke en armere mensen zijn, maar ieder heeft te eten en niemand hoeft meer honger te lijden. God zal met Zijn goddelijke rijkdom dan in alle noden voorzien, omdat wij mensen Hem dan erom zullen vragen. Dat vragen gebeurd nu niet, omdat vele mensen God niet kennen, of willen kennen. Anderen, die opgevoed zijn met het bestaan van de ene ware en levende God, willen alleen iets met Hem te maken hebben, als zij in moeilijkheden zijn; verder laten zij God - en Zijn Geboden - zover mogelijk van zich vandaan liggen. En wanneer zij dan in moeilijkheden komen, dan willen zij meteen geholpen worden, met de bedoeling de Helper weer in de steek te laten nadat de hulp is geboden. En dat kunnen zij vergeten! Want God kent elk mens beter dan dat ieder van ons zichzelf kent en Hij laat Zich niet bedonderen. Wie wel in de problemen zit, maar niet oprecht zich tot God wil bekeren, die kan lang wachten op hulp van Zijn zijde. God is bereid om elke zonde, ongeacht hoe zwaar deze is, te vergeven, echter op voorwaarde dat er niet alleen echt berouw over de begane zonden is, maar ook het oprechte voornemen om deze zonden niet meer te begaan. Pas dan is er vergeving en hulp, voor zover de zondaar deze hulp nodig heeft. Het trieste is echter dat zoveel mensen, opgevoed in de Leer van Jezus Christus, Hem niet meer willen volgen, of ze nu officieel of officieus afscheid van Hem hebben genomen; dus of zij zich nu atheist noemen en/of een ander geloof hebben aangenomen, of dat zij zich nog christen noemen, maar geen christelijke daden meer doen. Zij zijn de genodigden voor het bruiloftsmaal van de Koningzoon. Zij hebben andere dingen te doen, dan op de uitnodiging ingaan; ja zij mishandelen, vervolgen en doden de boodschappers van God. Zij zullen gedood worden in het vuur van de hel, indien zij niet bijtijds, tijdens hun leven op Aarde, zich bekeren; waarvoor zij, door hun handelen, zelf voor hebben gekozen. Maar de bruiloftszaal zal toch volstromen. Namelijk met alle mensen die, goed of minder goed, toch in God willen geloven en hun best doen om zoveel, als zij aan liefde kunnen opbrengen, van God en hun naasten te houden. Alleen hij die, onder valse voorwendselen, ook de bruiloftszaal wil binnen komen, zal eruit verwijderd worden. De bruiloftszaal nu is, in geestelijke zin, de hemelen. Diegene, die daar uitgeworpen zal worden, is de duivel, ofwel een mensenziel die helemaal rijp is voor de hel. Voor het eeuwige leven en alle gelukzaligheid is het nodig om de voorwaarden, welke God daaraan heeft gesteld, zo goed als mogelijk na te komen en altijd te streven naar heiligheid en volmaaktheid, dan zal God aanvullen wat ontbreekt, zodat iedereen die dit doet toch in een hemel kan komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN