Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 16 juni 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Spreuken 8, 22-31

Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij voor al het bestaande, voor al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang voor het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, voor er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en voor de heuvels werd ik geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten, noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij, en toen Hij een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de wolken boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij de zee haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van de kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn.

Tweede lezing Romeinen 5, 1-5

Broeders en zusters, gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.

Evangelielezing Johannes 16, 12-15

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest de Waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft, is het Mijne. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Een kruisje slaan'. Een kruisje slaan geeft niet alleen aan dat diegene, die dit doet, een volgeling van Jezus Christus is, maar ook dat hij de Drie-eenheid van God erkend. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want wij maken het kruisteken in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Op dit hoogfeest van de heilige Drie-eenheid is enige uitleg wat dit betekent op zijn plaats. Zie, er is slechts een God in drie Personen. Dan kan her niet anders dan dat de heilige Drie-eenheid, de drie Personen, waarin wij God kennen, eigenschappen zijn van een en dezelfde God. En zo is het ook! Want de Vader stelt de Liefde van God voor, die het initiatief neemt voor elke schepping, groot of klein. De Zoon is de Wijsheid van God, die Mens is geworden in Jezus Christus. De heilige Geest is de Wil van God, waarmee God met een machtig: 'Er zij', alles wat de Vader heeft bedacht en de Zoon heeft geordend tot leven roept en voorgoed onderhoudt. De vormen kunnen veranderen, maar de schepping blijft. Echter, zoals ook onze inwonende geschapen geest niet gesplitst kan worden, zoals onze ziel dat wel kan, omdat deze is samengesteld uit heel veel geestelijke deeltjes, zo is het ook met Gods Geest. God is de grootste en enige oneindige Geest, zowel in ruimte als in tijd. Dat wil zeggen dat de werking van Gods Almacht oneindig is; God in Zijn kern is een ondeelbare Geest en de enige Geest die nooit geschapen is maar altijd heeft bestaan en nooit een einde zal hebben. Wij mensen kunnen en hoeven dit niet te begrijpen, want het gaat ons verstand te boven, wij hoeven het alleen maar te geloven, omdat God ons dit geopenbaard heeft. Daarom, hoewel Johannes zijn evangelie terecht beging met de mededeling dat de Wijsheid, het Woord van God Mens is geworden - in Jezus Christus - leeft toch God in alle Drie de Personen in Jezus Christus, die daarom volledig de ene ware en levende God is; er is geen andere God in geheel de oneindigheid. Dat was Hij reeds toen Hij op Aarde leefde, met als enige de ongeschapen Geest van God als Zijn Geest, dat is Hij ook nu en voor de gehele nooit eindigende toekomst. Daarom ook is de Naam van onze God Jezus en is er geen andere Naam die redt, op, onder en boven de Aarde. Dus Jezus Christus redt ons mensen die op Aarde wonen, indien wij gered willen worden door Zijn Geboden te leven, te doen. Jezus Christus redt zielen in het hiernamaals, in de geestelijke wereld, maar alleen als zij gered willen worden door Zijn Geboden te leven, te doen. Ongeacht of iemand in de hemel vertoeft, in het Vagevuur of in de hel; wie gered wil worden kan altijd een beroep doen op Jezus Christus. In de hemel kunnen de mensenzielen, die engelen zijn, geleid worden naar een hogere hemel, maar alleen als zij meer liefde ontwikkelen voor God en de naasten, die zij daar hebben. In het Vagevuur kunnen zielen uitkomen, wanneer zij daar een grotere liefde ontwikkelen, waardoor zij een hemelse mentaliteit ontwikkelen. Zij hebben ook de keuze om slechter te worden en een helse mentaliteit te ontwikkelen, maar daarmee doen zij zich zelf veel kwaad. Maar ook mensen in de hel kunnen, mits zij berouw ontwikkelen over de door hen begane zonden, en God om genade en vergeving smeken, uit de hel bevrijd worden en, via het Vagevuur, zelfs een hemel bereiken. Maar deze mensenzielen zitten niet voor niets in de hel; zij hebben in hun tijd op Aarde God verworpen en geen liefde voor hun naasten gehad. Zij hebben nimmer berouw gehad voor de door hen begane zonden. Deze zelfde mentaliteit, deze helse wegen, nemen zij mee aar het hiernamaals, want ieder mens komt in het hiernamaals aan, zoals hij op Aarde is. Want waar de boom valt, blijft hij liggen! Dit egoisme, deze hardnekkigheid om zich van God af te keren nemen zij mee in de hel. Daarom kan het heel veel aardse eeuwen duren voordat bij hen de wens op komt om de hel te verlaten en zich hiertoe voor God te vernederen. Vandaar dat het verblijf in de hel eeuwig wordt genoemd maar, omdat God grenzeloos goed is, niet oneindig. De weg uit de hel is mogelijk, maar alleen als de helbewoner dit zelf graag wil. God heeft niemand geschapen voor een oneindige marteling; ook niet als de mensenziel dit zichzelf aan doet door zijn eigen, tegen God rebellerende mentaliteit. Gods Wijsheid is schier eindeloos en Hij weet dan ook het beste hoe Hij elk mens en mensenziel kan helpen zalig te worden. God gaat dan ook met ieder mens een unieke weg door zijn leven, waar ook de hoogste engelen vaak verbaasd over zijn. Dat Gods Wijsheid in het boek Spreuken wordt voorgesteld als iets wat God geschapen heeft, is het omzetten van iets geestelijks in materiele begrippen, zodat wij mensen op Aarde het kunnen begrijpen. Het si waar dat Gods Wijsheid voortkomt vanuit Gods Liefde, maar God heeft Zijn Wijsheid altijd gehad; zoals ook wij mensen naast liefde ook verstand hebben en wel omdat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Ook in Spreuken staat de aanwijzing dat dit zo is; want Gods Wijsheid was er al vanaf het allereerste begin; dus altijd al. Dieren zijn dat niet! Vandaar dat dieren onderworpen zijn aan Gods Almacht en wij mensen aan Zijn Liefde, dus aan Zijn leiding uit liefde. Vandaar dat mensen een absoluut vrije wil hebben, maar dieren hun instinkt moeten volgen. Alleen ons lichaam is onderworpen aan Gods Almacht, maar onze ziel en geest niet; die zijn beide vrij. En wie gelooft in God en daarom God lief heeft boven alles en zijn naasten als zichzelf, die ontvangt de rechtvaardigheid van het praktische geloof, de vrede van God in zijn hart en veel liefde van God uit in het hart. Elk mens op Aarde krijgt zijn eigen kruis te dragen en wordt beproefd, opdat wij volharding ontwikkelen en een hoop, die niet wordt teleurgesteld, omdat Gods liefde in het hart is uitgestort door de heilige Geest en daardoor wij een zijn geworden met God. En de heilige Geest is de Helper, welke God in Jezus Christus heeft beloofd Zijn volgelingen van elke tijd. Want God heeft in het hart van elk liefdevol mens Zijn tempel gebouwd en die genade nemen wij mee als wij lichamelijk sterven naar het hiernamaals. God geeft ons mensen, als wij Hem door daden in ons leven volgen, reeds hier een Geest van waarheid; de Waarheid vanuit God die onveranderlijk is. Dat in tegenstelling tot de relatieve 'waarheden' die mensen ontwikkelen en die, omdat zij aan verandering onderhevig zijn, altijd ook onwaarheid in zich hebben. God is Waarheid! En als wij, door God te volgen in Zijn Geboden en in het toepassen van de Leer van Jezus Christus in alle aspecten van ons leven, deze Waarheid vanuit God ontdekken door Gods genade, dan beginnen wij te doorzien waaraan het schort aan alle relatieve 'waarheden' die mensen verzinnen. Wie liefde heeft voor God boven alles en voor de naasten, zoals ieder liefde heeft voor zichzelf, die heeft God. Wie waarheid heeft, welke van God afkomstig is en die daarom onveranderlijk is, die heeft God. Wie dus liefde en waarheid heeft, die is reeds hier op Aarde geschikt om in de hemel te wonen, omdat hij een hemelse mentaliteit heft ontwikkeld. Het hoeft dan ook geen verbazing dat zulke mensen, na hun lichamelijk dood, in de hemel worden opgenomen. Wellicht ook in de hoogste hemel, waar onze Vader, God in Jezus Christus woont, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN