Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 17 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 61, 1-2a.10-1

De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgeslo­ten zijn, vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed des heils, en mij de mantel der gerechtig­heid omgehangen als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult, of als een bruid die zich met haar sie­raden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken.

Tweede lezing Thessalonicenzen 5, 16-24

Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder ophou­den. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u ver­langt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw; Hij zal zijn woord gestand doen.

Evangelielezing Johannes 1,6-8.19-28

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht opdat allen door hem tot geloof zouden ko­men. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezon­den om hem te vragen: ‘Wie zijt gij?’. Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: ‘Ik ben de Messias niet’. Zij vroegen hem: ‘Wat dan? Zijt gij Elia?’. Hij zei: ‘Dat ben ik niet’. ‘Zijt gij de profeet?’. Hij antwoord­de: ‘Neen’. Toen zeiden zij hem: ‘Wie zijt gij dan? Wij moe­ten toch een antwoord geven aan degenen die ons ge­stuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?’. Hij sprak: ‘Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!’. De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: ‘Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?’. Johannes antwoordde hun: ‘Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken’. Dit gebeurde te Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

Uitleg:

Het thema van deze derde zondag van de Advent is: ‘Met Christus bekleed’ Mensen worden met Christus bekleed als zij een levend geloof in Jezus Christus hebben. Een levend geloof is niet geloven dat er ‘iets is’, ook niet alleen geloven dat Jezus Christus God is, maar dit geloof ook volledig integreren in het eigen leven, dus altijd Zijn Leer uitvoeren, dus doen. Denken zoals Jezus doet, vanuit de liefde voor God en de naasten en dit denken vervolgens in handelen omzetten. Geen mens leeft voor zich alleen, maar altijd voor anderen. Welnu, deze anderen zijn onze naasten. Maar elke mens heeft de neiging tot eigenliefde, egoïsme. Daarom zullen wij mensen, om naastenliefde te kunnen bedrijven, moeten putten uit de oneindige Bron van alle liefde, God. En pas dan kunnen wij leren onderscheiden wat eigenliefde en naastenliefde is in de zuivere vorm. Daardoor kunnen wij niet alleen bij anderen, maar ook bij onszelf, onderscheiden wat wij doen uit eigenliefde is en wat wij doen uit naastenliefde is. Het handelen van andere mensen kunnen wij hooguit voor een weinig beïnvloeden, maar ons eigen handelen kunnen wij bijsturen en veranderen, maar alleen als wij dat willen. Mensen, welke met Christus bekleed zijn, willen hun handelen, indien dit verkeerd is, veranderen in wat God van ons wil en daarom gaan leven/doen wat God in Jezus Christus ons geleerd heeft. Zijn Leer is een Leer van liefde en deze uitvoeren zijn daden van liefde. Echte naastenliefde is niet alles van een andere mens goed vinden, maar andere mensen met liefde, wijsheid, goede wil, op ordelijke wijze en met ernst, indien nodig, maar ook geduldig en met barmhartigheid benaderen en met de ander omgaan. Maar kwaadaardige bedoelingen en handelingen van jezelf en van anderen zullen moeten worden bestreden en dat kan pijn doen. Maar ook God is niet altijd zachtzinnig met mensen, die niet willen luisteren. Het tegen God ingaan heeft mij bijvoorbeeld een paar vingers gekost, maar daardoor kreeg mijn leven een wending, waardoor ik niet voor eeuwige verloren zal gaan maar, na dit leven op Aarde, mij een eeuwig leven in Gods Rijk wacht. En zo, met wijsheid en liefde, zouden wij ook onze kinderen moeten opvoeden en diegenen, die onze naasten zijn, proberen te overtuigen dat zij God op de eerste plaats moeten stellen voor hun eigen heil, indien zij dat niet doen. Om ons dat te leren is God Zelf op Aarde gekomen als Mens, Jezus Christus, in alles aan ons mensen gelijk, behalve in de zonden, want dat is onmogelijk; God Zelf zal nooit tegen Zijn eigen Geboden in gaan. God is ook de eerste keer dat Hij op Aarde is gekomen, niet onverwachts gekomen, maar Zijn komst is door vele profeten voorspeld. Zo ook door Jesaja. Want Jezus Christus is de man, waar Jesaja het in de lezing van vandaag over heeft. De armen, waaraan Hij de blijde boodschap verkondigt, hoeven niet de materieel arme mensen te zijn, alhoewel die eerder bereid zijn om God te geloven, dan materieel rijke mensen, vooral als zij aan die materiele rijkdom hangen. Van zulke rijken heeft Jezus Christus gezegd dat zij moeilijker in de hemel kunnen komen dan dat een kameel door het oog van een naald kan gaan. Nee, de armen zijn die mensen die in Jezus Christus en Zijn Leer een kostbare parel ontdekken en alles willen verkopen om deze te kunnen bezitten. Echter, alles verkopen moeten wij niet letterlijk nemen; het betekent dat, mensen die dit willen, alles wegdoen wat niet van God stamt. Dus alle hoogmoed, gierigheid, hebzucht, heerszucht, zinnelijkheid en ontrouw en dergelijken. Maar in plaats daarvan deemoedige en liefdevolle mensen worden, gelijkend op onze Vader in de hemel en er naar streven net zo volmaakt te worden als dat hun Vader in de hemel volmaakt is. Daarvoor heeft een mens vaak zijn gehele leven op Aarde nodig en menigeen bereikt het pas in het hiernamaals. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dat wij dat kunnen danken wij aan God in Jezus Christus die vanuit de hoogste hemel is neergedaald en als Mens op Aarde heeft geleefd als Jezus van Nazareth, Jezus Christus. Zonder Hem kunnen wij ons ook niet met Christus bekleden. En pas nadat Jezus Christus ons mensen op het kruis heeft verlost, was het mogelijk om alle mensenzielen, die vóór Hem hebben geleefd en die dit waardig waren naar de hoogste hemel te halen, waar God een woning voor Zich en Zijn kinderen heeft gebouwd; het hemelse Jeruzalem. Daarom, wees altijd blij, indien u een levend geloof in God in Jezus Christus heeft! Blust het vuur van uw liefde voor God en uw naasten niet, maar wakkert het aan door de Wil van God te doen. Dan zal God bij u als Zijn kind komen wonen in uw hart, de zetel van uw liefde. Ieder die dit doet zal zich ontwikkelen tot een waar kind van God, geheiligd in Zijn ogen en vol van de innerlijk vrede, die alleen God ons mensen kan geven. Daarom, houdt u verre van alle soorten van kwaad en al helemaal als u dit als kwaad erkend. In onze tijd is veel wat goed is in Gods ogen, voor de wereld iets kwaads en wat boosaardig , kwaadaardig is in Gods ogen, voor de wereld iets goeds. Maar, voor wie God wil volgen, die kan ook op God rekenen dat Gods Geest duidelijk maakt wat waar en goed is en wat het niet is en kan daarnaar zijn handelen richten; dus doen wat God wil. Nee, God komt nooit onverwacht; zoals Hij Zijn geboorte in Bethlehem reeds eeuwen van tevoren heeft aangekondigd, heeft Hij dat ook gedaan voor de start van Zijn openbare leven, met Johannes de Doper. U kunt het lezen in het evangelie van Johannes van vandaag. Jezus Christus is Diegene waarvan Johannes de Doper zei dat hij niet waardig was om de riem van Zijn sandalen los te maken. Maar de mensen van die tijd namen het, over het algemeen, niet aan. Integendeel; Jezus was pas enkele weken oud, of Hij moest uitwijken naar Egypte om een moordaanslag op Hem te voorkomen. Iets wat overigens een grote ramp zou zijn geweest voor Herodes, indien Jezus niet was uitgeweken; want God was niet op Aarde gekomen om, slechts enkele weken oud, te worden vermoord en tegen de toorn van God kan geen mens op, ook Herodes niet. Maar zoals Jezus Christus niet onaangekondigd op Aarde kwam en niet onaangekondigd Zijn Leer begon te verspreiden, komt Hij in onze tijd ook niet onaangekondigd weer op Aarde terug om de levenden en doden te oordelen. Hij is nu bezig om Zijn wederkomst voor te bereiden en gebruikt, zoals altijd bij ons mensen, profeten om Hem aan te kondigen. Bovendien hoort bij Zijn voorbereiding op wederkomst een reddingspoging om zoveel mogelijk mensen te redden voor het eeuwige leven, door hen allen te waarschuwen Wie en Wat Hij is, zodat niemand meer misleid is, maar de Waarheid kent. Wee hem die, na deze Waarschuwing, nog steeds weigert zich bij Hem aan te sluiten, want de nare gevolgen zijn voor hun eigen rekening. Wie zijn zonden wel betreurd, berouw heeft en om genade en vergeving smeekt, is gered voor het eeuwige leven. Die zal, na het leven op Aarde, wel in een hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal aan zullen treffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN