Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 17 februari 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing: Jeremia 17, 5-8

Dit zegt de Heer: 'Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe, nooit ziet hij regen; hij staat in dorre woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem. Hij is als een boom die aan een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn blad blijft groen. Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; altijd blijft hij vrucht dragen'.

Tweede lezing: 1 Korintiers 15, 12.16-20

Broeders en zusters, als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding uit de doden bestaat? Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet! Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn.

Evangelielezing: Lucas 6, 17.20-26

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van Zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland van Tyrus en Sidon. Hij sloeg nu Zijn ogen op, keek Zijn leerlingen aan en sprak: 'Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, wan gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, wat groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Zalig zijt Gij'. Zalig zijt Gij, onze God en Vader, die Vader wil zijn voor alle mensen die Hem als Vader willen aanvaarden. Helaas zijn er in onze tijd vele mensen die onze Heer en God afwijzen en zelfs Zijn bestaan ontkennen. Maar, of wij mensen nu Gods bestaan erkennen of ontkennen, dat maakt niet veel uit; want God is en blijft God en de Schepper van alles wat bestaat. Daarom ook is God de Heerser over de gehele oneindigheid, dus ook over onze Aarde; niet alleen over de natuur, welke geheel onder Zijn Almacht valt, maar ook over alle volkeren, waarbij de mensen vrij blijven in hun willen. Maar zonder dat God de condities voor ons leven niet alleen heeft geschapen, maar ook in stand houdt, zouden wij mensen niet kunnen leven. Dat is inclusief het heersende klimaat; niet wij mensen bepalen of sturen het klimaat, de weersomstandigheden - dat kunnen wij niet - maar God doet dat. De hele klimaathype is een duivels plan van onze eigen wereldelite, om alle middelen naar zichzelf toe te trekken en nagenoeg niets over te laten voor de armere mensen. Maar zij hebben buiten God om gerekend! God kan niet gestuurd worden om hun zelfzucht te ondersteunen. Wel laat God de gevolgen zien van ons eindeloos zondigen. Niet voor niets leven wij nu in de eindtijd, vlak voor de wederkomst van God in Jezus Christus. Door het afvallen van het geloof in God in Jezus Christus zijn wij nu zover van Gods plannen met ons mensen afgedwaald, dat wij allen geestelijk, dus voor de eeuwigheid, verloren dreigen te gaan. Dat was ook zo in de tijd dat God op Aarde kwam in Jezus Christus om ons van de eeuwige dood te redden. Toen kwam Hij als Mens op Aarde om ons de Weg te wijzen naar het eeuwige leven; nu komt Hij als God om te oordelen over levenden en doden. De levenden zijn zij die God in Jezus Christus volgen door Zijn Geboden te onderhouden. De doden zijn zij die God verwerpen. Wanneer God in Jezus Christus vandaag zou komen om te oordelen, dan zou zeker negen van elke tien mensen tot de doden gerekend worden, misschien zelfs meer. Maar Gods Liefde en Barmhartigheid zijn oneindig. Vandaar dat er nog een serieuze poging wordt ondernomen om zoveel mogelijk mensen te redden van de eeuwige dood in de hel. Alle mensen die het kunnen begrijpen krijgen, allen individueel, een waarschuwing hoe zij er in de ogen van God voor staan. Niemand kan na deze waarschuwing nog ontkennen dat God bestaat en ook niet dat Jezus Christus God is. Wie dan nog God verwerpt is verloren voor de eeuwigheid. God is onveranderlijk en zo zijn ook Zijn waarschuwingen aan ons mensen. Daarom is ook de waarschuwing, welke God aan Jeremia meegaf, nog even actueel als in de tijd at God deze waarschuwing gaf: 'Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer'. Want wie niet op God vertrouwt, die vertrouwt op andere mensen; of hooguit op de vader van de leugen, Satan. Maar ook Satan is een schepsel, die zich al onnoembaar lange tijden tegen God keert. Maar begrijp het goed: er staat niet dat God die mens vervloekt, maar dat hij vervloekt is. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Zijn eigen zonden hebben hem vervloekt! Niet God, maar hijzelf is de oorzaak van zijn eigen dood in het eeuwige leven. Niet God maar hijzelf heeft ervoor gezorgd dat hij onvruchtbaar is; bijvoorbeeld een dorre geleerde, die boeken heeft verslonden, maar omdat hij God afgewezen heeft, geen vruchten voor het eeuwige leven heeft voortgebracht. En wat hij heeft gepubliceerd bevat niet de diepste waarheid, maar vaak genoeg verzinsels. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een analfabeet, welke de Geboden van God, voor zover hij ze kent, trouw en in liefde navolgt in zijn leven. Deze draagt vruchten van liefde, welke de rest van de eeuwigheid mee gaan, want liefde is de basis van alle leven; wie dus liefde heeft voor God en zijn naasten, die zit vol van leven voor de eeuwigheid. Droogte, geestelijk gezien tegenwerking omwille van zijn geloof, dus levend in een wereld die God afwijst, deert hem niet; hij blijft zijn vruchten van liefde gewoon uitdragen. Hij wordt, net als Jezus Christus, gewoon uit de doden opgewekt tot het eeuwige leven in de hemel. De dorre, reeds op Aarde geestelijk afgestorven mensen, proberen zelfs de Verrijzenis van onze Heer en God, Jezus Christus, in twijfel te trekken, omdat zij beweren dat er na het leven op Aarde er niets meer is. Paulus heeft zulke twijfelaars - of betweters - reeds uitgelegd dat dit nonsens is. Immers, een hiernamaals heeft altijd bestaan en ook alle heidense geloven voor de komst van Jezus Christus spreken hierover. Maar voor Zijn komst konden de gestorven mensenzielen niet uit de aardse sfeer komen, omdat de weg naar God door de zondeval van Adam en Eva was afgesloten. Maar Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Na Zijn dood aan het kruis heeft Hij alle mensenzielen, die God al voor Zijn komst hadden gevolgd, met Hem mee genomen naar de hemel; vele van hen naar de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem. De verbinding tussen hemel en Aarde was daarmee hersteld! En de Weg naar de hemel ligt voor alle mensen open; deze Weg is het geloven in God in Jezus Christus en Zijn Weg van liefde volgen: God lief hebben boven alles en de naasten als zichzelf. Voor hen gelden de Zaligsprekingen, welke wij vandaag kunnen lezen in het evangelie. Maar de gehele Bijbel is een geestelijk boek en God in Jezus Christus spreekt ook over geestelijke zaken. Wie arm is, kan maar hoeft niet altijd, zalig te zijn; materiele armoede maakt niet zalig, alhoewel zij de kiem van deemoed in zich draagt. Nee, er wordt bedoeld mensen die geen hartstocht voor materiele dingen hebben, dus wel de aardse zaken gebruiken, maar er niet aan hangen. Zij hebben dan ook niets wat zij niet kunnen missen; want deze dingen zijn vervangbaar en hebben geen reele waarde voor het eeuwige leven. Ieder moet toch alles achterlaten voor anderen bij de dood van het lichaam; waarom dan in het huidige leven eraan hangen? Wie dat niet doet is dus wel zalig in Gods ogen. En zo zijn alle zalig prediken bedoeld: geestelijk! De rijken zijn zij die hangen aan wat dan ook materieel is. Moeder Theresa van Calcutta zag eens twee zwervers vechten om een stuk brood. Zij zei: 'Deze mensen zijn rijk, want zij hebben iets om voor te vechten'. Ze had gelijk! Want wie zelfzuchtig en hebzuchtig is, dus voornamelijk liefde heeft voor zichzelf, die is rijk in Gods ogen, omdat hij God vergeet in zijn jacht op het materiele. Maar ook jacht maakt op lof, aanzien, eer, roem en macht. Ook goddelozen zijn vaak materieel rijk, want waar een mens naar streeft, wordt hem vaak gegeven, omdat dit zijn vrije wil en zijn liefde is; dus ook zijn leven. Maar wee u als dit uw liefde en leven is; want na dit leven op Aarde wacht u misschien de verschrikking van de hel; omdat u reeds zelf heeft genomen wat u wilde hebben, heeft u van God uit niets meer te verwachten. U heeft de Weg naar het leven gemist, omdat u liefde had voor uzelf en niet voor anderen. Want alleen zij die in liefde leven voor God en hun naasten - ongeacht of zij op deze Aarde rijk of arm zijn in materieel opzicht - die kunnen het Rijk der hemelen binnen gaan. Hen wacht dan ook de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal magen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN