Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 17 maart 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 15, 5-12.17-18

In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: 'Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt'. En Hij verze-kerde hem: 'Zo talrijk wordt uw nageslacht'. Abram geloof-de de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: 'Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te geven'. Abram vroeg: 'Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?'. Hij zei tot hem: 'Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif'. Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor, en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode die-ren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: 'Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat'.

Tweede lezing Filippenzen 3, 17-4, 1

Broeders en zusters, volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen: velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus' kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de zelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

Evangelielezing Lucas 9, 28b-36

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg Thabor om er te bidden. Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heer-lijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia'. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen over-schaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem'. Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Uitleg:

Het thema van deze tweede zondag van de Vasten is: 'Luister naar Hem'. Luister naar Hem, die ons allen heeft geschapen en Die, om ons van de eeuwige dood te redden, Mens is geworden. Want God is in Jezus Christus Mens geworden om ons allen de Weg te wijzen naar het eeuwige leven in gelukzaligheid. Vele mensen op Aarde zijn op zoek geweest naar de steen der wijzen, die een eeuwig leven geeft in jeugdige kracht en vol energie. Maar de enige echte steen der wijzen wordt afgewezen. Want dat is de Leer van God in Jezus Christus! Enkel God kan en wil ons mensen een eeuwig leven in alle jeugdige kracht en heerlijkheid geven. De Weg erna toe is de Weg van de liefde voor God en voor de naasten. De Waarheid is de Waarheid van en uit God accepteren en daarin vast geloven, dus deze Leer doen. Dan geeft deze Leer ook het eeuwige onvergankelijke Leven. Nee, niet in materiele zin; want alle materie is vergankelijk, maar wel het leven van de ziel, die onze persoonlijkheid uit maakt. Vandaar dat Jezus Christus terecht van Zichzelf zei: 'Ik en de Weg, de Waarheid en het Leven!'. Want Jezus Christus is God en alleen in en door God is het eeuwige leven voor elk mens bereikbaar; zonder de Weg van God - de Weg van de liefde - te volgen is het eeuwige leven onbereikbaar. Maar, vooral in onze tijd, willen de meeste mensen hun zelfzucht en eigenliefde niet opgeven en zoeken zij daar waar het leven niet en nooit te vinden is; in zelfzuchtig nastreven van dode zaken op Aarde. Zij zelf zorgen ervoor dat zij he eeuwige leven - en de steen der wijzen - nooit zullen vinden, want zij weigeren de Weg er naartoe te volgen. Zij denken in hun hoogmoed dat zij het beter weten dan God, ja dat alles draait om hun eigen zelfzuchtige streven. Maar de waarheid is dat God alle mensen op Aarde heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis en wij allen, ongeacht onze maatschappelijk positie of onze rijkdom of armoede, zijn geschapen om een kind van God te worden. Daarom zijn wij allen, in Gods ogen, broeders en zusters van elkaar. En hoe behandelen wij elkaar? Als gebruiksvoorwerpen! Heel vaak zelfs als wegwerpproducten. Wij plegen al een massamoord op onze eigen kinderen - meer dan vijftig miljoen keer per jaar - alsof het wegwerp producten zijn. Vanwege door deze reeds tientallen jaren volgehouden massamoord, treed er vergrijzing op, omdat er te weinig kinderen geboren worden. De oplossing? Het doden van oude en zieke mensen, want die kosten daarna geen geld meer en wij kunnen de werkkracht, vanwege hun verzorging, beter aanwenden voor nog meer onnuttige dode producten, die ons de illusie moeten geven rijk te zijn. En intussen verarmen wij! Niet alleen materieel, want om de stinkend rijke elite nog rijker te maken in materieel opzicht, wordt de rest van de bevolkingen op Aarde geplunderd en armer gemaakt. Nu weer door de klimaathoax, welke nonsens is, omdat alleen God gaat over het klimaat en het weer overal op Aarde en wij mensen daar geen invloed op hebben. Maar wel een mogelijkheid om zeer zware belastingen op te leggen en daarmee vele mensen in een diepe en uitzichtloze armoede te storten, opdat de rijken - alleen in materieel opzicht - nog rijker kunnen worden. De echte rijkdom, niet materieel maar geestelijk, de liefde voor God en de naasten, wordt afgedaan als waardeloos; maar dat is de rijkdom die niet achtergelaten wordt bij het overlijden van het lichaam, maar eeuwigheidswaarde heeft, omdat die wordt meegenomen naar het hiernamaals. En dat was de rijkdom die God aan Abram beloofde. Abram was een rijk man, die met grote kuddes rondtrok, maar hij was reeds oud en had geen kinderen; noch binnen zijn huwelijk met Sara, noch buiten zijn huwelijk. Maar toen God hem een nageslacht beloofde zo talrijk als de sterren aan de hemel en het zand op het strand, toen geloofde hij God en Die rekende dit hem aan als gerechtigheid. Abram, later Abraham genoemd, kreeg op zijn oude dag twee zonen; een van een slavin, welke zijn vrouw hem gaf, die Ismael genoemd werd en de stamvader van de Arabieren werd en een van zijn oude wettige vrouw, Sara, die op hoge leeftijd een zoon baarde, die Izaak genoemd werd en de wettige erfgenaam was van Abraham. Nu is de belofte van God betreffende het aan Abram beloofde land, letterlijk werkelijkheid, want hoewel de meeste Arabieren heidenen zijn, is dit land wel bewoond door het nageslacht van Abram, Abraham; waarvan ook de Arabieren afstammen. Ziehier ook de reeds eeuwen gaande broederstrijd; want door hun heidense leer willen de meeste Arabieren de Joden uitroeien; terwijl zij de zelfde aartsvader hebben. De hoeveelheid nageslacht moet echter geestelijk gezien worden; want ook Jezus Christus, was naar lichaam, een nakomeling van Abraham. En, omdat Hij God is in Zijn Geest, vallen alle mensen - op Aarde en in de gehele oneindigheid - onder Zijn nageslacht in geestelijke zin. En die hoeveelheden zijn, letterlijk, ontelbaar. Paulus schreef zijn brief aan de Filippenzen aan mensen, die het geloof in Jezus Christus hadden aangenomen. Maar toen reeds dachten vele mensen - zoals ook in elke tijd daarna - dat dit geloof geen gevolgen hoefde te hebben voor het dagelijkse leven. En daartegen waarschuwde Paulus hen en ons. Want geestelijk zijn alle gelovigen in God in Jezus Christus afstammelingen van Abraham en hij ging van Ur op pad om zijn God te volgen naar waar Die hem leidde. Zouden wij dan niet de Weg door het leven moeten volgen, welke Jezus Christus voor ons gebaand heeft? Natuurlijk wel! Want als wij dat niet doen - en daar zijn wij vrij in - dan lopen wij het eeuwige leven mis. Is het niet beter om iets minder materiele rijkdom te hebben, dan in het hiernamaals zonder iets aan te komen en in eeuwigheid zeer grote armoede te hebben? Immers, alle materiele rijkdom zullen wij toch, bij het overlijden van het lichaam, achter moeten laten, maar de liefde en het daardoor verworven leven wordt meegenomen naar de eeuwigheid. En hier op Aarde zorgt God voor Zijn kinderen; niet naar onze hebzucht, maar naar onze behoeften. Het probleem voor sommige mensen is dat zij de leugens geloven dat Jezus Christus ofwel nooit heeft bestaan, ofwel een gewoon mens is geweest. Maar, als Hij nooit heeft bestaan, hoe kan het dan dat Zijn Leer, na twee millennia, nog steeds springlevend is; alhoewel niet in Europa, maar wel er buiten, waar miljoenen mensen jaarlijks zich tot het christendom bekeren? Kan dat op een fantasie verhaal gebaseerd zijn? Dat gelooft u zelf toch niet, hoop ik? En dat Hij een gewoon mens was en niet God, dat wordt tegengesproken door de evangelien. Alle tekenen - dus wonderen - en alle genezingen en opwekkingen uit de dood, deed Hij uit eigen kracht; niet met een beroep op wie dan ook, maar als God. Het evangelie van vandaag laat zien dat Jezus Christus aan drie van Zijn apostelen bovendien liet zien dat Hij God is, toen Hij van gedaante veranderde en sprak met de twee steunpilaren van de Joodse Kerk; Mozes en Elia. Geen fantasie, want twee evangelien zijn geschreven door twee ooggetuigen; Johannes en Mattheus, ongeacht wat in onze tijd 'geleerden' er over beweren; die mensen waren er niet bij! Daarom kies voor het leven en laat de leugens van anderen voor wat zij zijn; sprookjes! Kies voor de Weg, de Waarheid en het Leven, die Jezus Christus is en geloof, dus doe, Zijn Leer! Dan kont u zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN