Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 18 augustus 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jeremia 38, 4-6.8-10

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: 'Laat die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang'. Koning Sidkia antwoordde: 'Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op'. Toen grepen zij Jeremia vast en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melek het paleis, ging naar de koning en zei: 'Heer koning, deze mannen hebben een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia, door hem in de put te werpen'. Daarop gaf de koning aan de Ethiopier Ebed-Melek de opdracht: 'Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put eer hij sterft'.

Tweede lezing Hebreeen 12,1-4

Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam heeft Hij een kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Evangelielezing Lucas 12, 49-53

In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: 'Vuur ben ik op Aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel ik Mij totdat het volbracht is. Meent gij dat Ik op Aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want vanaf nu af zullen er vijf in een huis verdeeld zijn; drie zullen staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder; de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Vuur'. Vuur heeft twee betekenissen, een materiele betekenis en een geestelijke betekenis. Zowel op materieel vlak als op geestelijk vlak kan vuur weldadig zijn, maar ook verwoestend. Weldadig op materieel vlak is vuur in de vlam van een kaars, of olielamp, maar ook in een haard, om het huis te verwarmen of om eten op te koken. Verwoestend zijn uitslaande branden, die veel vernietigen. Geestelijk is vuur weldadig als het vuur van de liefde, zowel het vuur van Gods liefde voor Zijn schepselen, vooral voor ons mensen, en de liefde van mensen voor God en voor elkaar. Verwoestend is geestelijke liefde als deze omslaat naar fanatisme en naar zelfzucht, want daarmee worden heel veel mensen zwaar beschadigd. Fanatisme heeft veel te maken met zelfzucht, maar ook met verdorven leren, zoals de Islam, die zijn volgelingen oproept tot haat tegen iedereen, welke deze verdorven leer niet aanhangt. Dit kunnen wij dagelijks om ons heen zien, want door het onbeperkt open zetten van de import van mensen die deze fanatieke leer aanhangen, is het aantal willekeurige moorden, andere misdaden en verkrachtingen zwaar toegenomen, waar onze Europese bevolking zwaar onder te lijden heeft. Dit is de bedoeling, want de Europese elite wil elk spoor van God uitwissen, wat hen niet zal gelukken. Ook christenen kunnen fanatiek zijn, het grote verschil tussen fanatieke moslims en fanatieke christenen is dat de fanatieke moslims de koran uitvoeren en de fanatieke christenen tegen de leer van God in Jezus Christus in gaan, dus precies het tegenovergestelde doen van wat Jezus Christus ons heeft geleerd. Door de gehele geschiedenis van de mensheid, vanaf de tijd van Adam en Eva tot op heden, is de leer van God er een geweest van liefde en barmhartigheid, de vele heidense leren, van Satan afkomstig, er een van wreedheid en onbarmhartigheid. Neem nu de leer van de afgod Baal, die in het Oude Testament voorkomt; die leer vroeg om kinderoffers, die levend werden verbrand. De Zuid Amerikaanse volkeren offerden ook mensen, vaak per duizenden, aan hun goden op. Tegenwoordig worden meer dan vijftig miljoen ongeboren kinderen vermoord, volgens de leer van de dood, die ook Satan vereert. God wil geen mensenoffers, integendeel, alleen Abraham werd op de proef gesteld door de vraag van God zijn zoon Isaak te offeren, maar de uitvoering ervan werd verhinderd. Dit was enkel bedoeld om de grens aan te geven van de liefde van de mens voor God; namelijk zonder enige grens, dus boven alles. En als voorbeeld dat God Zelf Zijn Zoon zou offeren om ons mensen te redden. Of liever gezegd: God Zelf werd het eeuwig durende offer voor ons mensen, om voor ons het kindschap van God mogelijk te maken, nadat de zondeval van Adam en Eva deze mogelijkheid had uitgesloten. Jezus Christus is de Mens geworden God, daarom hebben wij mensen God aan een kruis geslagen en naar het lichaam gedood, vermoord. Dat is zeker niet zonder betekenis, want daarmee gaf Jezus Christus, als Mens, ons het voorbeeld hoe wij kinderen van God kunnen worden; door ons volledig te verdeemoedigen, geen enkele waarde aan de materie of zelfs ons lichamelijke leven te hechten, maar alles te doen uit liefde voor God en onze naasten. Bedenk dat deemoed de weg naar de hemel is, omdat God Zelf deemoedig is, maar hoogmoed - bij ons zo geprezen - de zekerste weg naar de hel, omdat de val van Lucifer, nu Satan, en zijn volgelingen plaatsvond uit de hoogmoed meer te willen zijn dan God is. Dat kan niet, want er is maar een Schepper, een God die nooit een begin heeft gehad en nooit een einde zal hebben. Alleen God is oneindig en zowel tijd als ruimte; al Zijn schepselen - ook Lucifer en zijn volgelingen - zijn eindige wezens. Ook wij mensen zijn beperkt i tijd en ruimte. Zoals in het Oude Testament vermeldt staat: 'de dwaas zegt tegen zichzelf, God bestaat niet!'. Dat deze zelfde kreet, God bestaat niet, heden van de daken wordt afgeschreeuwd, maakt het nog niet waar, maar geeft wel aan hoever wij mensen van God zijn afgedwaald. In alle tijden zijn er mensen geweest, die God negeerden, vaak tot hun eigen nadeel, onheil. Zo konden de edelen in Jeruzalem Jeremia niet verdragen, toen hij Gods Woord bekend maakte. Zij wisten beter dan God hoe Jeruzalem gered moest worden en wilden daarom Jeremia doden. De koning liet hen hun gang gaan, want zei hij: 'ik kan niet tegen u op'. Maar deze koning Sidkia was niet zo dwaas om Jeremia te laten sterven, maar zond op tijd een reddingsteam. Hem ontbrak wel de macht om de kwade plannen vooraf te blokkeren, maar kon het niet over zijn hart laten komen werkeloos toe te zien bij het vermoorden van Gods profeet. Tegenwoordig zijn er genoeg mensen die voor een moord meer of minder de hand niet omdraaien, zodra zij dit kunnen doen. Want wij leven nu in duivelse tijden en Satan en zijn aanhangers lijken onoverwinnelijk. Dat is slechts schijn, want alleen God kan deze strijd om de mensheid winnen, maar vanwege onze vrije wil moet God in deze tijd van zuivering de kwaden van de goeden scheiden, de bokken van de schapen. Wie gered wil worden, dus bij de schapen wil behoren, zal zich moeten aansluiten bij de menigte van de getuigen van het geloof in God in Jezus Christus en elke last of belemmering van de zonde van zich af schudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen, waarvan het einddoel de hemel is. Jezus Christus is immers het vuur van de liefde komen brengen en het is de afgelopen twee millennia hoog opgelaaid. In Europa, die zich het best aan dit vuur heeft gewarmd, is het inmiddels bij vele mensen uitgedoofd, vandaar dat onze samenleving zo hard en koud is geworden. Elders op Aarde laait het nu pas op en in vele delen van de wereld worden vele mensen volgelingen van Jezus Christus, dus christenen, vaak onder zware vervolging. Want dit vuur van de liefde brengt ook verdeeldheid tussen mensen, zelfs in de eigen kleine kring van de familie. Want er zijn mensen die Jezus Christus volgen en er zijn mensen die Jezus Christus haten en allen die Hem volgen. En die scheidslijn loopt vaak genoeg door gezinnen en door families. Vooral in onze tijd en onze plek op Aarde. Welke overtuigde christen heeft tegenwoordig geen mensen in de familie, die niets meer van God willen weten en, alleen als zij - de christenen - zwijgen over God, dan worden zij soms nog getolereerd? Eigenlijk is dat altijd al zo geweest, zelfs in de Middeleeuwen in Europa, toen de christenen het zout der wereld waren en de heel samenleving was doordrongen van de christelijke leer, waren er meer mensen die, in hun hart, geen christen waren, dan dat er ware christenen waren. De vele misdaden die toen gepleegd werden bewijzen dit. Want wie de Leer van Jezus Christus serieus neemt, probeert zonder zonde te leven en die Leer te doen. Hun beloning zal zeker, niet alleen op Aarde - God weet altijd Zijn kinderen goed te verzorgen, zonder hen materieel rijk te maken - maar zeker in de hemel liggen. Immers, liefde wordt meegenomen naar het hiernamaals; materiele goederen blijven achter op Aarde. Wie heel veel liefde heeft, die is een waar kind van God en komt in de hoogste hemel, het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN