Schriftuitleg

312

HOME

SCHRIFTUITLEG

Laat God in je leven

WIE IK BEN

LINKS

INDEXCor Huizer

Mail: religie@corhuizer.nl

 

Schriftuitleg van zondag 18 juni 2017.
 

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart)of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.


Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a

In die dagen sprak Mozes tot het volk: 'Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen; Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dor­stige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien'.

 

Tweede lezing 1 Korintiërs 10, 16- 17

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

 

Evangelielezing Johannes 6, 51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: 'Ik ben het le­vende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: 'Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten ge­ven?'. Jezus sprak daarop tot hen: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven'.


 

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Dankbaar vertrouwen’. Wie leeft in een dankbaar vertrouwen op God zal de Weg naar het eeuwige leven gemakkelijk en zeker vinden. Want alleen bij God is eeuwig leven te vinden, nergens anders. God is Liefde en daarom ook Leven. Wie bij Hem zijn heil zoekt, zal nooit teleurgesteld worden, maar zijn einddoel – dezelfde God – bereiken. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Van God is alle leven uitgegaan en naar Hem zal alle leven terugkeren. God is trouw aan al Zijn beloften; Hij bedriegt niemand. Hij spreekt altijd de Waarheid, omdat Hij ook de Waarheid zelve is. In tegenstelling tot de leugens van Satan, die de vader van alle leugenaars is. Vanaf het begin van de mensheid heeft hij nooit iets anders dan leugens verkondigd; het begon al bij Adam en Eva die, door naar deze leugenaar te luisteren, in een zware zonde vervielen. De erfzonde is niets anders dan de neiging, van elk mens, om te zondigen en God ongehoorzaam te zijn. Van Maria, de moeder van God, wordt terecht beweert dat zij zonder erfzonde geboren is, dus de neiging tot zondigen tegen God nooit heeft gehad. Zij, waarschijnlijk een zeer hoge engel uit de hemel, heeft daarom ook nooit gezondigd, maar zij is een uitzondering. Wij mensen, die momenteel op Aarde wonen, vallen wel onder de erfzonde en ieder van ons heeft ongetwijfeld bij tijd en wijle gezondigd, waardoor wij zondaren zijn. Alleen een bewust besluit – en zich daaraan houden – om voortaan Gods Geboden na te leven, dus te doen, kan ons mensen uit deze toestand bevrijden. Heel veel mensen hebben dat in her verleden – en heden – ook gedaan; wij noemen hen heiligen. Niet dat zij altijd al heilig waren, maar zij zijn dat in de loop van hun leven geworden. De reden is hun grote liefde voor God en hun naasten. Want alleen liefde kan elk mens redden voor het eeuwige leven. Iets bijzonders dan? Welnee! Ieder mens is geboren met liefde in het hart, want zonder liefde heeft geen mens een leven. Dat is heel goed te zien bij kleine kinderen, die wel kunnen lief hebben, maar haten is hen nog niet gegeven. Probeer maar eens haat bij een klein kind op te wekken; het is onmogelijk! Maar deze liefde wordt tijdens het leven op de proef gesteld door allerlei gebeurtenissen in het leven. Wie deze proeven goed doorstaan, laten hun liefde groeien voor God, ook hun Schepper en Vader, en vandaaruit voor alle medemensen, hun naasten. En daardoor vinden zij hun eeuwige leven. Wie deze proeven niet goed doorstaan, die verlagen hun liefde voor God en de naasten tot eigenliefde, zelfzucht. Zij zijn het die God afwijzen, ja zelfs beweren dat God niet bestaat. Elk mens echter zal eens verantwoording tegenover God moeten afleggen van zijn leven. En elk mens zal de gevolgen van de daden in zijn leven zelf moeten dragen. En alleen God kan deze gevolgen afzwakken, maar dat doet God alleen voor hen die Hem liefhebben, hun zonden gaan verafschuwen en daarover berouw en wroeging hebben. Kortom, mensen die er alles aan doen om hun erfzonden, de neiging om ongehoorzaam te zijn aan God, proberen van zich af te schudden. Elke daad van pure zelfzucht en elke daad van naastenliefde hebben hun eigen gevolgen. Daarbij is God eindeloos Barmhartig, maar laat absoluut niet met Zich sollen. Mozes herinnerde de Israëlieten aan alle goedheid en liefde, welke God over hen had uitgestrooid, tijdens hun veertig jaar op reis in de woestijn. Hij had het niet meer over de vele malen dat dit volk tegen God in opstand was gekomen, gedurende deze jaren. God heeft hen toen een aantal malen gestraft, bijvoorbeeld door giftige slangen op hen af te zenden. Maar Mozes benadrukte de goedheid van God, telkens als het volk weer tot inkeer kwam. En God is niet verandert; wij mensen zijn veranderd. Wij denken in grote getalen niet meer aan God, maar leven ons eigen hedonistische leventjes. Daardoor leven wij nu massaal in leugens en zijn de Weg naar het leven en de waarheid kwijtgeraakt. Satan heeft onze tijd zorgvuldig voorbereid, opdat hij zoveel mogelijk mensen in het verderf kan storten en onder zijn koningschap van de hel kan plaatsen. Inclusief het niet aanwezig zijn van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus in de heilige Eucharistie. Maar het geloof in Zijn aanwezigheid in de Eucharistie komt vanaf de begintijd van de Kerk van Christus Jezus, zoals wij uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs kunnen opmaken. Want ook hij had het reeds over het brood en de wijn, welke beide gemeenschap geeft met Jezus Christus. Hiermee is ook de leugens, dat dit pas later is ontstaan, ter wille van de hebzucht van de leiders van de Kerk van Jezus Christus, volledig weerlegt. Maar niet alleen dit brood en deze wijn, welke in de Eucharistie werkelijk Lichaam en Bloed van Jezus Christus worden, brengt ons mensen het eeuwige leven. Het Lichaam en Bloed van Jezus Christus kunnen wij ook geestelijk opvatten. En dan is het Brood de Leer van Jezus Christus, welke ons in leven houdt voor de eeuwigheid. Maar als wij ons niets aantrekken van deze Leer, dan nog komen wij mensen, geestelijk gezien, van dorst om, want wij hebben dan, naast de spijs voor het eeuwige leven, nog niet de drank, die erbij hoort, gedronken. Daarom is geestelijk gezien de wijn, die het bloed van Jezus Christus is, de uitvoering van Zijn Leer. Dus Zijn Leer ook leven, doen en daar het hele leven op richten. Dan pas wordt dit brood, uit de hemel neergedaald, dus door God Zelf aan ons geleerd, pas het vlees van Jezus Christus, welke ons voedt voor het eeuwige leven en de wijn, het doen van Zijn Leer, het bloed van Jezus Christus. Dit samen is voor onze ziel, dus geestelijk, echt voedsel en echte drank, welke ons het eeuwig leven zal geven. Want alleen Jezus Christus, omdat Hij God is, is de Weg, de Waarheid en het Leven. Alle andere wegen, alle onwaarheden, dus leugens, voeren ons niet naar het eeuwige leven, maar naar de eeuwige dood. Vandaar dat Satan zijn uiterste best doet om ons mensen zover te krijgen dat wij zijn dwaalwegen gaan; want hij is de dood zelf en haat geheel Gods Schepping, maar vooral alle mensen, die geschapen zijn naar God beeld en gelijkenis; dus alle mensen op Aarde, óók zijn meest trouwe slaven. Wie dus het eeuwige leven wil binnengaan, zal God in Jezus Christus dienen te volgen in al zijn gedachten, spreken en doen en laten. Maar die mensen gaan dan ook, na dit proefleven op Aarde, naar de hemel. Wellicht ook naar het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

 

Amen.

Cor Huizer
.

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net

 

Schriftuitleg


DEZE WEEK

 


ARCHIEF:

 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN

Webmiep Design  De Rips (GemertBakel)