Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 19 november 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werken.

Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 5, 1-6

Broeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: 'Er heerst vrede en veiligheid', juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals weeen een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.

Evangelielezing Mattheus 25, 14-30 (of:14-15.19-20)

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. (Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er een had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.) Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. (Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die van een talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie tien talenten heeft. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.)

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Goede en trouwe dienaar'. Het beste voorbeeld van een goede en trouwe dienaar is Jezus Christus. Want Hij die God is en daarom de Hoogste van alles wat bestaat, is in alle deemoed op Aarde als Mens komen wonen en heeft het leven van een slaaf geleid. Immers, Hij kwam niet in een paleis op Aarde, maar in een nederige stal en als kind van arme mensen. Als Mens is Hij de Zoon van God, welke Hem heeft verwekt, als inwonende Geest is Hij de volheid van God. En toch heeft Hij, voor Zijn openbare leven, het beroep van timmerman uitgeoefend. Handenarbeid die, in die tijd, aan slaven en vrije armen over gelaten werd, maar de mensen die iets te zeggen hadden in die samenleving, keken op zulke mensen neer. Zoals de rijken nu nog op arme mensen neerkijken. Overigens wel dezelfde mensen die ervoor zorgen dat zij rijk kunnen zijn. Omdat Jezus Christus God is, heeft Hij hetzelfde karakter als God onze Vader. Uit Zijn handelen blijkt dat ook God, vanuit Zijn liefde, geheel deemoedig is en een Dienaar van al Zijn schepselen, welke Hij allemaal voorziet in wat zij nodig hebben. Voor alle planten en dieren wordt gezorgd dat zij voldoende kunnen vinden om van te leven. Voor alle mensen wordt niet alleen gezorgd dat zij lichamelijk voldoende hebben, maar zich ook geestelijk kunnen ontwikkelen tot ware kinderen van God. Voor alle mensen is er voldoende voedsel op Aarde. Alleen de krankzinnige verdeling van voedsel zorgt ervoor dat vele mensen honger en dorst moeten lijden, maar dat is mensenwerk, niet Gods Voorzienigheid. Maar, zeggen de tegenstanders van God, kijk eens naar de natuur; het is een bloedbad , welke de dieren onder elkaar aanrichten; het ene dier voedt zich met een ander dier, het is doden en gedood worden. Toch heeft deze instelling van God vele voordelen; de dode, zieke en zwakke dieren worden tijdig opgeruimd, voordat zij verrotten en de aantallen van de diersoorten worden beperkt, waardoor zij minder gemakkelijk een plaag kunnen worden. Hierdoor is er een natuurlijk evenwicht. Wanneer deze verbroken wordt, dan pas treed er een plaag op; nog niet zo lang geleden van muizen in het noorden van Nederland. Bovendien is God Geest en het materiele bestaan van schepselen is slechts een tussenfase, maar geen einddoel. Daarom moet al het materiele eens vergaan, om over te gaan in iets geestelijks. De vormen veranderen, de ziel van het schepsel, uiteindelijk als die mens is geworden, niet. De mens is het hoogtepunt van Gods Schepping, de Kroon op de schepping. Daarom zal de mens ook, na dit leven op Aarde, in principe, nooit meer een materieel lichaam dragen, maar alleen als ziel en geest voortbestaan, zonder einde. Wie tijdens het leven op Aarde God heeft gediend, komt terecht in Gods Rijk; de hemelen. Wie God verwerpt en zich van God af keert, die krijg ook wat hij, tijdens zijn aardse leven, heeft verdiend; maar omdat hij door ongeloof en een gebrek aan liefde voor God en de naasten, geestelijk al dood was op Aarde, blijft hij dat ook in het hiernamaals; hij komt daarom terecht op een plek waar geen liefde is, zoals hijzelf geen liefde heeft voor anderen en die plek noemen wij mensen de hel. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het ligt dus niet aan God, maar aan de eigen keuzes, uit eigen vrije wil, waar een mens terecht komt na zijn leven op Aarde. God heeft ons mensen geschapen voor een zalig leven in een hemel, maar iedereen die anders wil en Gods geschenk van eeuwig leven afwijst, die heeft daar het recht toe. Wie van hen in de hel komt, na vele malen daarvoor gewaarschuwd te zijn, die heeft dit volledig aan zichzelf te danken en moet niet zeuren, of een ander onterecht verwijten, dat hij daar een verrot voortbestaan heeft, omdat daar niemand medelijden, mededogen heeft en niemand op die plaats ook maar een spoortje van liefde in zich heeft. Hoe een mens wel moet handelen, heeft de schrijver van het boek Spreuken - waarschijnlijk Salomo - uitgelegd in zijn lofzang over een verstandige vrouw. Namelijk goed zorgen voor die mensen, die van jezelf afhankelijk zijn, met veel liefde en ijver. Maar ook niet diegenen vergeten, welke het veel minder hebben; de armen en de misdeelden. Want de naastenliefde is niet alleen voor hen, die rechtstreeks van een mens afhankelijk is, maar ook voor mensen in nood, die een beroep doen op een ander. Naastenliefde is overigens niet afhankelijk van materiele rijkdom of bezit, maar is van toepassing op alle mensen onder alle omstandigheden. Wie een ander dient en liefde voor die ander heeft, die kan een goede en trouwe dienaar zijn, zonder in eigen ogen iets bijzonders te doen, namelijk alleen waar hij voor ingehuurd is en, als de omstandigheden dat vereisen, net iets meer. En dat is precies wat God wil van elke mens; gelijkwaardig worden aan Hem door de liefde voor God en de naasten. En God komt als een dief in de nacht van het leven; zo is een mens nog op Aarde, zo is de doodsengel gekomen en is hij in het hiernamaals. Maar deze spreuk -dief in de nacht - heeft ook een speciale betekenis voor onze eigen tijd. Want zie, God in Jezus Christus is Zijn wederkomst aan het voorbereiden en nog enkele jaren maar te gaan en Hij zal oordelen de levenden en de doden. Juist, zoals Paulus schreef, voor mensen die in de geestelijke duisternis leven, zal deze dag geheel onverwachts komen, omdat zij geen geloof hebben gehecht aan alle tekenen van onze tijd. Daarom leven zij in de nacht en in duisternis, omdat zij niet aan God willen geloven. Zij kunnen daarom de tekenen van onze tijd niet verstaan en denken: Er heerst vrede en veiligheid', en juist dan is het einde daar. Zorg er dan zorgvuldig voor dat ook u wakker bent in geestelijke zin. Zorg er dus voor dat ook u zich tot God heeft bekeert en daarom niet tot de bokken wordt gerekend, maar tot de schapen. De enige Weg daarheen is de Weg van de liefde! Liefde voor God boven alles en liefde voor alle naasten, zoveel als de liefde voor uzelf. Deze Weg kunt u enkel met succes bewandelen, indien u erkend dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en u daarom door Hem laat redden, door Zijn Leer, in de praktijk, op de Weg van het leven toe te passen, dus te doen. Het hoe staat in het evangelie van vandaag. Want elk mens heeft van God talenten gekregen - ook zij die door hun medemensen als 'waardeloos' worden weggezet - de een vele talenten de ander wat minder talenten, maar niemand is helemaal zonder talenten. Zij, die God willen dienen, ontwikkelen hun talenten en laten ze groeien. Zij, die alleen voor zichzelf leven, doen niets met hun talenten, maar verstoppen ze. Daarmee wordt niet bedoeld om zoveel mogelijk materiele rijkdom te verzamelen; neen, het komt neer op geestelijke groei in liefde. Wie zijn talenten laat groeien, die doet zijn best om zoveel mogelijk God te dienen door zijn naasten van dienst te zijn; niet zich ten koste van zijn naasten te verrijken, maar hen oprechte liefde te geven. Dan zal God u prijzen, wanneer u afrekening houdt in het hiernamaals. Maar zij die enkel, op liefdeloze wijze, voor zichzelf hebben gezorgd, die zullen ook afrekening moeten houden, maar die mensen hebben niets meer dan het gegeven talent aan te bieden. De eventuele rente, door alleen slechts het doorgeven van het geloof, hebben zij ook niet verworven. De duisternis is dan zijn deel; de hel of, wanneer hij geluk heeft, de onderste regionen van het Vagevuur. Wie wel in geloof en liefde gegroeid is komt wel in een hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN