Schriftuitleg


Schriftuitleg van 1 januari 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Numeri 6,22-27

De Heer sprak tot Mozes: ĎZeg aan Ašron en zijn zonen: Als gij de IsraŽlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden, en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren, en u vrede schenken! Als zij zo mijn naam over de IsraŽlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.

Tweede lezing Galaten 4,4-7

Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, ge≠boren onder de wet om ons, slaven van de wet, vrij te ma≠ken, zodat wij de rang kregen van zonen. En omdat ge zo≠nen zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon, die ĎAbba, Vader!í roept, in ons hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.

Evangelielezing Lucas 2, 16-21

In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem, en von≠den Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de krib≠be lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden, ston≠den verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart, en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren, en men het kind moest be≠snijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de en≠gel was genoemd, voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Uitleg:

Het thema van deze nieuwjaarsdag is: ĎLeven in vredeí. Leven in vrede betekent niet de afwezigheid van oorlog, geweld en ruzies. Het betekent in vrede zijn met God en met zichzelf. Hierdoor komt er een innerlijke vrede over een mens, welke de wereld niet kent. Want dat is een vrede die komt van de liefde voor God en de naasten, die een innerlijke rust en vrede brengt, ook in moeilijke situaties. Want deze rust en vrede blijft bewaard doordat een mens op God vertrouwt en op dat God hem beschermt tegen moeilijkheden, welke teveel voor hem zijn. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. God heeft on mensen belooft dat Hij ons nooit boven onze krachten uit zal belasten, maar dan zullen wij wel op Hem moeten vertrouwen. Vertrouwen wij God niet, dan kan Hij niets voor ons doen, zonder ons de vrije wil af te nemen. Wat in dat geval willen wij onze lasten alleen dragen, wanneer God ze van ons over zou nemen, dan gaat dat in tegen de eigen vrije wil van de mens in kwestie. Alleen het vertrouwen op God, zoals een klein kind vertrouwt op de bescherming van zijn ouders, zorgt ervoor dat God onze lasten op onze levensweg met ons meedraagt. Dan maakt het niet uit wat ons overkomt, omdat wij dan weten dat God voor ons zal zorgen en dat Hij Zijn barmhartigheid over ons laat komen. God kan alles, dus kunnen wij mensen rustig en innerlijk vredig zijn, ook in uiterst moeilijke omstandigheden; wij hoeven Hem alleen maar te gehoorzamen. In het besef dat God alles kan, ook slechte omstandigheden goed maken, kunnen wij in vrede al het kwaad, welke andere mensen ons geven, in serene innerlijke rust en vrede over ons heen laten komen. Zo weet ik dat wij mensen in de Eindtijd leven en dat er verschrikkelijke dingen op ons wachten, maar dat kan ik in alle rust afwachten, want ik weet dat God mij zal helpen hier doorheen te komen. Ik heb er daarom geen angst voor; niet voor de vreselijke natuurrampen, welke ons in de nabije toekomst te wachten staan, noch voor de Derde Wereldoorlog, die op het punt van uitbreken staat en waarin, helaas, atoomwapens en andere massavernietigingswapens gebruikt zullen worden, welke miljoenen mensenlevens zullen kosten. Daar kan ook mijn lichamelijke leven mee verloren gaan. Maar sterven moeten wij allemaal en mij wacht het eeuwige leven in het hiernamaals, dus waarom zou ik bang zijn? Een paar jaar meer of minder op Aarde maakt voor de eeuwigheid niets uit. Niet dat ik ernaar verlang om vermoord te worden, integendeel, ik wil pas gehaald worden als God beslist dat mijn leven op Aarde voorbij is; dus dat God beslist en geen enkel mens, ook ik zelf niet. Maar, in tegenstelling tot zoveel andere mensen, ben ik wel klaar om deze overgang naar het eeuwige leven te maken en heb ik geen angst voor de dood van mijn lichaam. Eigenlijk heb ik nergens angst voor, want met de liefde voor God en de naasten verdwijnt alle angst; voor God ben ik Zijn kind en God is Liefde. En zoals een kind geen angst heeft voor zijn ouders, indien die hem met liefde omringen, kan ik onmogelijk angst hebben voor God die mijn Vader is. Voor mensen heb ik ook geen angst, want mensen kunnen hooguit mijn lichamelijke leven bekorten, maar verder kunnen zij mij niets doen. Welnu, iedereen weet dat hij eens zijn lichaam moet verlaten, hoe kan ik dan angst hebben voor die mensen, die mij wellicht willen doden of ander kwaad doen? Daarom leef ik in alle innerlijke rust en vrede, ook in onze wereld vol haat, onrust en, omdat God onze ongehoorzaamheid aan Zijn Geboden zat is, in toenemende narigheid, die de hele wereld zal treffen; ofwel toegelaten door God, zoals oorlogen, of als straf van God, zoals sommige natuurrampen, maar niet alle, want andere natuurrampen worden door ons mensen veroorzaakt, doordat wij de Aarde uitbuiten in plaats van beheren. Wij zijn massaal God vergeten en volgen onze hebzucht en hoogmoed, waardoor wijzelf vele rampen veroorzaken. Ik bedoel niet de klimaatveranderingen, want onze planeet wordt door God bestuurt, inclusief het klimaat en niet door ons mensen. Wel het roekeloos omgaan met de natuur, waar wij van afhankelijk zijn en met de diep in de Aarde verborgen schatten, waardoor er onder andere giftige dampen vrijkomen, welke onze planeet zouden kunnen vernietigen, als God ons liet begaan. Doordat wij God afwijzen en denken het zelf te kunnen, vragen wij ook nooit meer God om ons en onze werken te zegenen. Mozes en Ašron deden dat wel met het volk van IsraŽl, even eigenzinnig als wij, maar door Gods zegen verkregen zij veel, wat anders onbereikbaar voor hen zou zijn geweest. En in die tijd leefde dat volk onder de wet, terwijl het ons gegeven is om zonen/dochters en erfgenamen van God te zijn. Daartoe hoeven wij enkel maar de Leer van Jezus Christus te leven, dus te doen in daden en te belijden in woorden. Voor God telt geen mooie woorden, maar de daad bij het woord. Wie zegt in God in Jezus Christus te geloven, maar geen daden van liefde heeft voor zijn naasten, is een leugenaar, want zijn geloof is dood. Hij zal hooguit proberen profijt te halen uit de Leer van Christus Jezus, maar zelf raakt hij deze Leer met geen vinger aan. Hij is dan daarom als een FarizeeŽr, in de slechtste betekenis van het woord. Bedenk wel; wie hoog van de toren blaast en zichzelf hoog verheven voelt boven andere mensen, die is geen kind van God, maar een slaaf van Satan. God is een nederige God, die de hoogste hemel verlaten heeft om onder ons mensen te wonen. Daarom zijn alle ware kinderen van God ook deemoedig en natuurlijk liefdevol, maar geen dwazen die zich door egoÔsten laten misbruiken voor de zelfzuchtige doelstellingen van die mensen. Waarom denkt u zou God alleen herders en wijzen hebben uitgenodigd om op kraamvisite te komen en geen hoogmoedige priesters en machthebbers? Omdat herders eenvoudige en nederige mensen waren, met geen enkel pretentie, die in de waarheid leefden en die wat zij gehoord hadden naar waarheid door vertelden. Zij waren de menselijke boodschappers die Gods grote Genade door vertelden en de mensen lieten weten dat er een Redder geboren was, de lang verwachte Messias. De wijzen waren geen wereldse wijzen, maar mensen die altijd de waarheid zochten en daarom altijd op zoek waren naar God, want God is ook de Waarheid Zelf. Niet goud, mirre of wierook was hun grootste gift, maar hun geloof in deze Koning der koningen, die zij lief hadden. Herders en wijzen knielden voor Jezus neer, liggend in een kribbe. Herodes en de priesters in Jeruzalem, goed wetend Wie dit Kind was en is, en gewaarschuwd daar de wijzen dat Hij geboren was, kwamen Hem niet opzoeken, maar stonden Hem eerder naar het leven. En zo was het toen en zo is het nu; de machthebbers van onze tijd aanbidden liever macht, goud, geld en Satan dan dat zij de Leer van Jezus Christus willen volgen. Maar eens zal ieder mens gedwongen worden om te kiezen tussen Satan en God; wie Satan kiest gaat met hem naar de hel; wie voor God kiest en dan ook volhardend Zijn Geboden volgt, die is gered voor het eeuwige leven in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen terug zien.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN