Schriftuitleg


Schriftuitleg van donderdag 1 november 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Apocalyps 7,2-4.9-14

Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de op­gang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: 'Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben'. En ik ver­nam het aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren er uit alle stammen van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen luid: 'Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning!'. En al de engelen stonden rond­om de troon, de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: 'Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!'. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: 'Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan?'. Ik antwoordde hem: 'Heer, dat weet gij'. Toen zei hij: 'Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden, hebben wit gewassen in het bloed van het Lam'.

Tweede lezing 1 Johannes 3, 1-3

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geo­penbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein zoals Christus rein is.

Evangelielezing Mattheüs 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de ar­men van geest, want aan hen behoort het Rijk der heme­len, Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun be­hoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel'.

Uitleg:

Het thema van dit hoogfeest van Allerheiligen is: ‘Wees Heilig!’. Wees Heilig, zoals onze God en Vader in de hemel heilig is. En de Weg naar heiligheid is het Gebod van God: Liefde! Liefde voor God met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand, dus boven alles en met de gehele mens. En als tweede, gelijkwaardige Gebod, heb liefde voor uw naaste, zoveel als dat u liefde heeft voor uzelf. Want niet alleen u bent geschapen om een kind van God te worden en te zijn, maar dat is iedere mens op Aarde. Daarom, omdat iedereen uw broeder of zuster is in God, ieder mens in Gods ogen aan u gelijk is, en u aan ieder ander mens, daarom heb elk van uw naasten even lief als dat u uzelf lief heeft; want ook hij, net als u, is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees deze uitleg naar uw eigen geslacht. Er s slechts één Weg, die naar God leidt, slechts één Waarheid die van God komt en nooit veranderd, ongeacht de omstandigheden of in welke tijd dan ook, slechts één Gever van alle leven, ongeacht welk leven, wanneer en waar; dat is God in Jezus Christus. Want Jezus Christus is de Mens, waarin God op Aarde heeft gewoond; daarom is Hij en alleen Hij God Zelf. Vandaar dat Jezus Christus naar waarheid getuigde: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Want God is Liefde en het Leven in God is Zijn liefde. God is ook Waarheid, want in Hem is geen bedrog en leugen te vinden. Daarom is God de Weg van liefde, welke wij mensen dienen te volgen om bij Hem in gelukzaligheid te kunnen wonen, de Waarheid die ons mensen vrij maakt, voor zover wij absoluut vrij kunnen zijn en deze vrijheid benadert de vrijheid van God, naarmate wij op God zijn gaan lijken, vanwege onze grote liefde voor God en onze naasten. Het leven komt bij God voort uit Zijn Liefde, dus geldt dat ook voor ons schepselen van God; naarmate wij op God gaan lijken, dus Zijn ware kinderen worden en daarna zijn, wordt het leven steeds groter, dus intensiever. Omdat door de liefde wij één kunnen worden met God, omdat wij geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis, en daardoor, de liefde, komt God wonen in ons hart en geeft daar een getrouwe afbeelding van Hemzelf. Alleen in Jezus Christus woont God volledig Zelf; maar aan ons mensen is het gegeven dat wij een afbeelding van God kunnen worden, doordat God in ons weerspiegelt, zoals onze zon in een spiegel een juist beeld van zichzelf geeft. In wie deze afbeelding van God volledig is geworden, die is werkelijk heilig, omdat hij in Gods ogen heilig is. Geen schijnheilige, maar een echte heilige, die de liefde van God uitstraalt in al zijn doen en laten en die alle mensen op de juiste wijze lief heeft. Maar bedenk daarbij dat dit geen zoete liefde is, die alle kwaad bedekt, maar een rechtvaardige liefde. Zoals ook God niet alleen liefde is, maar ook de hoogste Rechtvaardigheid en daarom ook de meest onverbiddelijke Rechter, wanneer mensen de wegen van Satan bewandelen door hun leven; dus de wegen van het kwaad bewandelen. God zal deze mensen, die het Leven, de Liefde en de Waarheid van God afwijzen, verwerpen, het lot laten overkomen, waar zij, door hun eigen handelen om vragen, maar wat niemand een oprecht plezier zal doen. Zij komen op een plaats terecht waar zij de haat, welke zij tegenover andere mensen hebben, ook henzelf van anderen zal overkomen. Deze plaats, door hen zelf gekozen, omdat deze overeenstemt met hun eigenliefde, heet de hel. Is er nog enige liefde voor hun naasten overgebleven, dan kunnen zij in de plaats van verbetering komen, het tussenrijk tussen hemel en hel, welke wij het Vagevuur noemen. Ook in die plaats heeft God vele woningen, ofwel verbeteringsinstituten, waar de mensenziel uit vrije wil ofwel op kan stijgen naar een hemel, ofwel kan afdalen naar de hel; net waar hij zelf voor kiest. Want ook in het hiernamaals heeft elke mensenziel een volkomen vrije wil. Wel is het triest dat zoveel mensen, uit vrije wil of onder dwang, zich het zegel van de duivel laten opdrukken – bestaande uit een chip in hand of voorhoofd – maar absoluut het zegel van de almachtige God weigeren. In de Apocalyps van vandaag staat het getal van 144.000. Dit moet geestelijk worden opgevat, want God kent geen beperkt aantal mensenzielen, die Hij wil opnemen. 144.000 betekent een volmaakt getal, maar kan zeker uit een ontelbaar aantal bestaan, vanuit alle volken, stammen en talen. Zij hebben zich, in het bloed van het Lam – Jezus Christus – schoongewassen in de tijd van grote verdrukking – onze tijd dus – en zijn vervolgd omdat zij de ene ware en levende God in Jezus Christus trouw bleven. Zij wilden en willen kinderen van God zijn en beseffen dat het lichamelijke leven slechts en proeftijd is, terwijl het echte, altijd durende leven, zonder einde, pas in het hiernamaals komt. Zij worden dan ook kinderen van God genoemd en zijn dat ook. Want zij lopen op de Weg van liefde door het leven, volgen Hem die de Waarheid is en krijgen daarom leven in overvloed. Misschien niet op Aarde, maar zeker in het hiernamaals. Want zij zijn de armen van geest en aan hen behoren de hemelen toe. Arm van geest zijn die mensen die niet twijfelen aan Gods Woord, aan de Leer van God in Jezus Christus, maar die gewoon doen wat Hij hen geleerd heeft. Zoals een kind zijn ouders en leraren vertrouwd, dat zij hem de waarheid leren en geen leugens. Zij zijn ook de zuiveren van hart en daarom zijn zij kinderen van God. En zo is het met al deze zaligsprekingen van God in Jezus Christus; zij allen zijn wegwijzers door het leven van de ene Weg, Waarheid en Leven, welke Jezus Christus is. Het is gewoon deze wegwijzers volgen in daden van geloof. Geloof zonder daden is zo dood als een pier. Alleen het doen van wat God ons geleerd heeft brengt leven, liefde, wijsheid, dus inzicht en doet ons mensen leven in de ene waarheid uit God welke, net als God Zelf, onveranderbaar is. Daarom heeft Jezus Christus in Zijn Leer zoveel nadruk gelegd op het handelen volgens Zijn Leer; alleen dat handelen geeft een mens toegang tot God en tot het kindschap van God. Tegen deze Leer in handelen, zonder ooit berouw te krijgen, brengt de eeuwige dood in de hel. Een ieder mag altijd zelf kiezen vanuit de eigen vrije wil; want wij mensen zijn hier op Aarde geplaatst voor een proefleven, of wij het waardig zijn om Gods kind genoemd te worden, of niet. Daarom ook is het zo verdrietig dat de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in het gebed, welke Jezus Christus ons heeft gegeven, het Onze Vader, de zaken hebben omgedraaid. Immers, voor zij aan de tekst gingen knoeien baden wij op het bijna einde van dit gebed: en leidt ons niet in bekoring (verzoeking, verleiding). Nu wordt er gebeden: breng ons niet in beproeving. Daardoor wordt er nu gebeden dat God ons niet zal beproeven in ons aardse leven; terwijl dat de reden van ons menszijn is. Wij vragen God dus om ons niet te testen, te beproeven, of wij waardig zijn om Zijn kind te zijn; dus de reden van ons menszijn nier uit te voeren. Belachelijk en beledigend voor God! Daarom kunnen wij ons beter aan de oude tekst van het Onze Vader houden, dan deze misleidende tekst te bidden; want daarmee beledigen wij God onze Vader elke keer als wij dit gebed bidden. Laten wij dit niet doen en God lief hebben, want iedereen die God en de naasten lief heeft, die zal de Weg van God bewandelen en in de hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden, dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN