Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 19 augustus 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Spreuken 9, 1-6

De wijsheid heeft zich een huis gebouwd; zeven zuilen heeft zij zich gehouwen; haar vee heeft ze geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel gereedgemaakt. Nu zendt ze haar dienstmeisjes uit; op de hoogste punten der stad moeten ze roepen: ‘Wie onervaren is, kome hierheen, en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen. Kom en eet van mijn brood; drink van de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onnozelheid varen en u zult leven; bewandel de weg der wijsheid!’. Tweede lezing Efeziërs 5, 15-20

Broeders en zusters, let dus nauwkeurig op hoe ge u ge­draagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest verstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt maar laat u bezielen door de Geest. Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Evangelielezing Johannes 6, 51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld’. De joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’. Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laat­ste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed ech­te drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwig­heid leven’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Leven door Hem’. Er bestaat geen enkel ander leven dan door Hem: God in Jezus Christus. Want Hij is de enige Weg, de Waarheid en het Leven die er bestaat. Zonder Hem is er geen leven. Want de Weg naar het leven is de liefde voor God en de naasten. Vandaar dat God ons mensen eigenlijk maar één Regel, één Wet en Gebod heeft gegeven: liefde! Voor onze duidelijkheid en ons begrijpen heeft Hij dit ene Gebod opgesplitst in twee Geboden: God lief hebben boven alles en met de gehele mens en onze naasten, medemensen, lief hebben, zoals ieder van ons zichzelf lief heeft. Alle andere Geboden van God zijn alleen maar verduidelijkingen van deze twee Geboden. Liefde voor zichzelf, dus egoïsme, zelfzucht, eigenliefde zijn dwaalwegen door het leven, die niet naar het leven voeren, maar naar de dood. Natuurlijk heeft elk mens een zekere eigenliefde nodig, wat al in het tweede Gebod gegeven is; want zonder eigenliefde kan nooit de maat van naastenliefde bepaald worden. Wie helemaal geen liefde voor zichzelf heeft, kan daarom ook geen liefde voor de naasten hebben; want immers deze is afhankelijk van de liefde die een mens voor zichzelf heeft. Elk mens heeft aanspraak op zijn eigen waardigheid en op het respect wat daaruit voortvloeit. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Ook toen God Zelf op Aarde woonde in Jezus Christus, vereiste Zijn waardigheid voor Zichzelf dat Hij anderen alleen daardoor kon helpen op allerlei manieren en wijzen. Nu zijn er twee soorten respect: respect afkomstig uit de hemel en respect afkomstig uit de hel. Het respect uit de hemel komt voort uit de liefde voor de nader, die elk mens, omdat hij ook geroepen is om een waarachtig kind van God te worden en te zijn, als zijn gelijkwaardige ziet, ongeacht leeftijd, geslacht of wereldse status en welvaart. Het respect vanuit de hel komt van angst voor een ander, maar duurt daarom nooit langer dan de angst zelf. Wanneer een ander, eerst behandeld met respect omdat hij te gevaarlijk is om anders te behandelen, zijn macht verliest, dan is het gedaan met het helse respect, want dan kan er wraak worden genomen voor echte of vermeende nadelen van de kant de eerst gerespecteerde medemens. En voor mensen die zwakker zijn is er nooit respect. Hemels respect vergaat niet met het zwakker worden van een gerespecteerd mens, want deze is afhankelijk van oprechte liefde. Ik zal een voorbeeld geven van helse en hemelse respect, dan ziet u zeker het verschil. Neem een vader, die door zijn kind gevreesd wordt, vanwege zijn strengheid. Wanneer hij sterk is, zal zijn kind hem respecteren, ongeacht of dit respect hels of hemels is. Maar nu wordt deze vader oud en gebrekkig en verliest zijn kracht. Een kind met een hels respect zal hiervan gebruik, misbruik maken om zijn vader even slecht, en zo mogelijk, slechter te behandelen dan dat zijn vader hem ooit heeft behandeld; hij ziet zijn kans schoon om wraak te nemen vanwege zijn vroegere grote angst voor deze man. Wanneer zijn kind echter een hemels respect heeft, dan zal hij alles doen om zijn vader te ondersteunen en hem een onbezorgde oude dag te bezorgen; in liefde verzorgend tot aan de dood. Ziet u het verschil? Dat is het onoverbrugbare verschil, kloof, tussen hel en hemel! Dat komt omdat in de hemel liefde is voor anderen, in de hel ontbreekt elk spoor van liefde voor een ander. En dat is ook het verschil tussen leven en dood. Want, omdat God Liefde is en Gods Leven Zijn Liefde is, is ook voor ons schepselen liefde en leven precies hetzelfde. Daar waar liefde is, daar is ook leven; daar waar de liefde voor anderen ontbreekt, daar is de geestelijke dood. Daarom is de enige Weg naar het Leven de liefde voor anderen. En dat is de Weg, welke Jezus Christus ons gewezen heeft, dat is de Weg, die Hijzelf is. Volgen wij deze Weg door ons leven, dan komen wij uit in het eeuwige leven. En aangezien dat de enige ware Waarheid is die van God komt, is Jezus Christus ook de Waarheid. Uit Gods Liefde en Wijsheid komt ook alle waarheid, alle gerechtigheid en alle leven voort. Dit is geen nieuwe leer van God in Jezus Christus, want ook in het Oude Testament komt, zij het enigszins verspreid, de gehele Leer van Jezus Christus al voor. Daarom ook heeft Jezus van de oude leer geen jota gewijzigd, alleen bevestigt en uitgelegd. Neem nu de lezing van vandaag uit de Spreuken. De wijsheid is Gods Wijsheid. De zeven zuilen zijn de zeven hoofdeigenschappen van God: liefde, wijsheid, wil, orde, ernst, geduld en barmhartigheid. De onervarene is diegene die het Woord, de Leer van God niet kennen. Die geen inzicht hebben zijn diegenen die de leer weliswaar gehoord hebben, maar niet toepassen; zij blijven in hun onnozelheid de valse dwaalleren door hun leven volgen en komen daarom niet tot God; voornamelijk omdat zij geen of weinig liefde hebben voor anderen. In Spreuken wordt dus opgeroepen om de Weg van God te volgen en tot het eeuwige leven te komen. Datzelfde doet God Zelf door Zijn Zoon Jezus Christus. Die als Mens de Zoon van God is, maar in Zijn Geest is Hij God Zelf. Want Zijn vlees, welke Hij ons aanbiedt om te eten, is Zijn Leer en het eten is het volgen, toepassen van Zijn Leer in ons leven. Zijn bloed is ook het volgen van Zijn Leer in ons leven als deze Leer al ons doen en laten gaat bepalen. Maar ook onze gedachten en wat wij willen. Doen wij dat dan kan een ieder van ons er zeker van zijn dat hij in de hemel komt, in het eeuwige leven, welke nooit zal eindigen, omdat wij dan deel uitmaken van God Zelf, de ook nooit kan eindigen. Het eten van Zijn vlees is dus de leer horen en in praktijk brengen; het drinken van Zijn bloed is alle handelingen in het leven, alle liefde voor anderen afstemmen op deze zelfde leer. Zoals niemand ooit een piano zal leren bespelen, zolang hij er nooit een toets van zal aanraken, zo zal ook iemand die nooit enige moeite doet om de leer van God in Jezus Christus te doen, ooit de beloften van God in Jezus Christus in zijn leven kunnen waarmaken. Alleen het doen van de liefde tot God en de naasten kan deze leer namelijk levend maken, niets anders. Daarom, weest verstandig en tracht te begrijpen wat de Heer uw God van u wil. Bedwelmt u niet met alcohol en drugs, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door Gods Geest, welke u naar het eeuwige leven voert. De hemelse gelukzaligheid is voorgoed; de kortstondige genotsmomenten van uw zonden zijn snel voorbij. De Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle heeft eens geschreven: ‘de gaven van mijn jeugd heb ik verspeelt voor wat vluchtig genot, waar niets van is overgebleven dan een wrange nasmaak’. Laat u niet in de hel tot dezelfde ontdekking komen, maar kies voor het leven door op uw levensweg Jezus Christus te volgen door het doen van Zijn Leer. Dan komt ook u in de hemel. Wellicht tevens in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN