Schriftuitleg


Schriftuitleg van 21 januari 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jona 3, 1-5.10

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: 'Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven'. En Jona begaf zich op weg naar Nineve, zoals de Heer hem bevolen had. Nineve nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver, en hij preekte als volgt: Nog veertig dagen, en Nineve zal ver-gaan! De mensen van Nineve geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af, en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden, en hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had, en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Tweede lezing 1 Korintiers 7,29-31

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daar-om zij die een vrouw hebben, zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen, als weenden zij niet; zij die zich verheugden, als waren zij niet verheugd; zij die kopen, als werden zij geen eigenaar. Kortom, zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

Evangelielezing Marcus 1, 14-20

Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en ge-looft in de blijde boodschap'. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te wer-pen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt'. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Bekeer u en geloof'. Wilt u eeuwig leven in een eeuwige jeugd, dan bekeer u en geloof in God in Jezus Christus. Geloven is een werkwoord. Geloven is een keuze van de eigen vrije wil. Geloven betekent ook doen wat u gelooft. Aangezien geloven een vrije keus is, dan is niet geloven ook een vrije keus. Maar elke keus in het leven heeft zijn eigen gevolgen. Beroepskeuzes en met wie iemand in het huwelijk treedt bepalen een groot deel van het eigen leven. Zo is het ook met geloven en niet geloven. De gevolgen van geloof, en de manier waarop geloofd wordt, heeft andere gevolgen dan de keuze om als een ongelovige door het leven te gaan. Maar alles is wel het gevolg van de eigen keuzes uit eigen vrije wil gemaakt. Van God uit zal niemand ooit gedwongen worden om in Hem te geloven; Satan wil wel mensen dwingen om God te verwerpen. Dat komt omdat God van elk mens Zijn vrije kind wil maken, Satan is daarin niet geinteresseerd; hij wil van elk mens een slaaf van diens eigen zonden en daarmee van hem maken. Daarom ook geloven mensen, die in de valstrikken van Satan zijn gestapt, dat zij geen vrije wil hebben. Dat is een leugen! Elk mens kan op zijn misstappen terugkomen, elk mens kan uit de valstrikken van Satan geraken en, in plaats van de duivel dienen, God gaan dienen. Hij hoeft het enkel te willen! Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Maar natuurlijk zal Satan geen mens zomaar laten gaan; hij doet er werkelijk alles aan om zijn slaaf in de zonde te behouden. Daarom zal iedereen, die los wil komen van het kwade, hulp moeten zoeken bij God door te gaan bidden, berouw te hebben over zijn begane zonden - voor zover hij die herkent - en daarmee met God gaan praten en Hem vragen om de Weg naar het eeuwige leven te wijzen. God is oneindig en zo zijn de wegen van God om mensen te redden van de eeuwige dood; alles is geheel op de individuele mens afgestemd. Maar de grondvesten zijn altijd dezelfde: liefde voor God en voor de naasten. En deze liefde willen met de eigen vrije wil natuurlijk. Wie geen liefde wil hebben voor andere mensen, maar enkel voor zichzelf, die is op Aarde reeds rijp voor de hel. Want die lijkt als twee druppels water op zijn meester Satan - zelfs als hij het bestaan van Satan ontkent - en is even slecht. Alles is een kwestie van eigen vrije wil; God wil deze niet afnemen, omdat Hij anders het leven afneemt, Satan kan de vrije wil niet afnemen, omdat God deze heeft geschonken en wat God schenkt kan niets of niemand ooit afnemen. Daarom heeft ieder mens, ook u, een volkomen vrije wil, het is alleen de vraag welke keuzes u maakt met uw vrije wil; voor of tegen God ook uw Schepper? Lucifer was de helderste en meest begaafde engel, maar hij en zijn aanhang kozen om zich tegen God teweer te stellen, om God te verlaten en hun eigen wegen te gaan. Daardoor raakten zij, hoewel vele malen gewaarschuwd daarvoor, door eigen toedoen gevangen in de materie, waaruit alles wat wij zichtbaar zien gemaakt is. Maar God heeft geen enkel schepsel gemaakt om voor goed in de materie gevangen te zitten; vandaar dat God de gevangen geesten aan het vrijmaken is door de rijken van mineralen, planten, dieren en als kroon op Gods werk, de mens, hier op Aarde geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Allen zijn wij geroepen om een kind van God te worden en voort te leven, in de wereld van de geesten, als jeugdige mensenzielen, vol kracht en energie met een eeuwige schoonheid. Maar dat is niet geheel gratis; wij zullen het zelf moeten willen! Wij zullen de overgrote liefde van God voor ieder van ons dienen te beantwoorden met onze eigen liefde voor Hem. En, als bewijs dat wij van God houden, welke wij niet zien, liefde dienen te hebben voor al onze naasten, zoveel als dat wij liefde hebben voor onszelf. Liefde is de Weg naar het eeuwige leven. Om ons te helpen, heeft God ons richtlijnen gegeven wat liefde inhoudt. Dat heeft Hij vanaf het begin van de mensheid gedaan en Mozes heeft, voor alle mensen, van God de Tien Geboden gekregen. Dit zijn de hoofdpunten van Gods Leer, overtreden ervan zijn dan ook hoofdzonden, doodzonden. Zo genoemd omdat, zonder berouw en bidden om vergiffenis, deze zonden leiden naar de eeuwige dood in de hel. En daarover gaan alle woorden van Gods profeten en de gehele Leer van God in Jezus Christus. God is onveranderlijk, zo zijn de door God gegeven natuurwetten en ook Zijn morele wetten, Geboden voor ons mensen. Deze zijn voor elke tijd en beschaving precies hetzelfde; zij gelden ook voor ons, mensen van onze tijd en beschaving. Natuurlijk, vanaf Adam en Eva heeft Satan geprobeerd om alle mensen te verleiden met leugens om zich van God af te keren en hij heeft bij velen veel succes gehad. Dat was ook zo in Nineve. Daarom zond God de profeet Jonas, die eerst niet wilde, maar toen God hem de gevolgen voor hem persoonlijk toonde van zijn ongehoorzaamheid, toch naar Nineve ging. Hij verkondigde, namens God, de ondergang van Nineve. De toenmalige bewoners namen Jonas serieus, wilde niet ten onder gaan, en stemden God met vasten en berouw over hun zonden zo mild, dat Hij Zijn dreigement niet uitvoerde. Want God had er alles aan gedaan om deze ondergang te voorkomen; Hij had de mensen in Nineve gewaarschuwd en zij hadden dit begrepen en keerden van hun kwade wegen om. Wij leven nu in een tijd dat niet een grote stad, maar de gehele wereld eerder Satan dan God volgt. Dit is de reden dat God in Jezus Christus nu zeer binnenkort terug komt op Aarde, anders zouden nagenoeg alle mensen - op een kleine minderheid na - rechtstreeks naar de hel gaan. Daarvoor zijn wij mensen niet geschapen! In een zelfde tijd kwam God in Jezus Christus op Aarde, maar toen was het voldoende om Zijn Leer rechtstreeks te brengen om heel veel mensenzielen te redden. Nu is een algemeen oordeel noodzakelijk; daarom komt Jezus Christus nu terug als Rechter om te oordelen over levenden en doden. Maar niet zonder voorbereiding, niet zonder waarschuwing. Elk mens zal deze Waarschuwing krijgen, naast vele waarschuwingen die nu reeds worden gegeven, en zal weten Wie en Wat Jezus Christus is: God! Miljarden mensen zullen zich bekeren en Gods Rijk binnen gaan. Helaas zullen andere miljarden mensen zelf, uit vrije wil, kiezen voor de hel; en dit betreuren als zij zien wat de hel is, maar dan is het helaas te laat. De tijd is inderdaad erg kort geworden; daarom zie uw eigendommen niet als van uzelf, maar geleend van God, wat u bij het verlaten van uw lichaam allemaal moet achterlaten. Wij mensen moeten niet in het aardse opgaan, maar onthecht zijn aan onze aardse bezittingen, die wij echt niet naar het hiernamaals mogen meenemen. En over het graf regeren is nog nooit iemand gelukt, dus ook u niet. Doe dus zoals de eerste apostelen van Jezus Christus; als Hij u roept, ga dan met een blij gemoed achter Hem aan en volg Diegene die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Dan bent u zeker van het eeuwige leven in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN