Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 21 juli 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 18, 1-10a

In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: 'Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen'. Zij zeiden: 'Heel graag'. Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: 'Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van'. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: 'Waar is Sara, uw vrouw?'. Abraham antwoordde: 'Daar in de tent'. Toen zei de bezoeker: 'Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw een zoon hebben'.

Tweede lezing Colossenzen 1, 24-28

Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag lijden, en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is. Ik ben haar dienaar geworden krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft; namelijk om u het woord Gods te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn gelovigen. Hun heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim bestaat hierin: 'Christus in u' en ook: 'hoop op de eeuwige heerlijkheid'. Hem verkondigen wij dus wanneer wij allen, zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is om ook allen, zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen.

Evangelielezing Lucas 10, 38-42

In die tijd kwam Jezus in een dorp, en een vrouw die Martha heette, ontving Hem in haar woning. Ze had een zuster, Maria die - gezeten aan de voeten van de Heer - luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 'Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen'. De Heer gaf haar ten antwoord: 'Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden'.

Uitleg:

ermee wordt geen materiele toestand bedoeld, maar een geestelijke. Daarom wordt ook niet het aardse Jeruzalem bedoeld, maar het hemelse. Want zie, Jeruzalem betekent daar waar God woont. In de tijd van Jesaja was dat het aardse Jeruzalem, want God woonde in de Tempel. Maar na de dood en verrijzenis van God in Jezus Christus, woont God in het hemelse Jeruzalem, tezamen met Zijn waarachtige kinderen, die na hun aardse proefleven daar mogen wonen. Tijdens ons leven kunnen wij, indien wij zoveel van God houden, dat wij Zijn Leer - en dus Zijn Geboden - in ons leven volgen, dus doen, zover komen dat God van ons hart een tempel maakt voor Zichzelf en daarin plaats neemt; God in ons en wij in Hem. Jezus Christus is God en daarom is alleen Zijn Leer de Leer van God Zelf. Wie van ons mensen een echte dienaar van God in Jezus Christus is - door Gos Leer te doen in alle liefde van zijn hart - die zal, nog tijdens zijn leven op Aarde, vele male de macht van God in zichzelf ervaren. Wie zich van God heeft afgesloten - zelfs door Gods bestaan te ontkennen - die mag zijn nietszeggende leventje op Aarde leven tot aan de dag dat God hem Zijn doodsengel stuurt; maar die heeft in het hiernamaals alleen maar ellende te verwachten. Niet vanwege God, maar vanwege de gevolgen van zijn eigen vele zonden. God is behalve Liefde ook een zeer Rechtvaardige en onverbiddelijke Rechter voor hen die Hem altijd hebben geweigerd om Hem als Vader te erkennen. Daarom ook wilde Paulus zich op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer en God Jezus Christus. Want alleen Jezus Christus heeft ons gered van de zonde van Adam en Eva, door de verbroken verbintenis tussen God en ons mensen te herstellen. Besneden zijn, maar ook gedoopt zijn in de Drie-ene God, betekent niets, als wij mensen ons er niet naar gedragen, maar liever onze eigen dwaalwegen volgen, dan de Leer van God in Jezus Christus. Na de doop moet de daad volgen, willen wij gered worden. Daden van geloof, daden die bevestigen dat wij de Leer van Jezus Christus volgen, dus doen. Jezus zond, tijdens Zijn leven op Aarde tweeenzeventig leerlingen uit in paren van twee - dus zesendertig paren - om het evangelie te gaan verkondigen in plaatsen waar ook hij naar toe wilden gaan. Zij mochten, als bewijs voor hun verkondiging, allerlei tekenen verrichten, zoals het genezen van zieken. Dit was een voorafkondiging van wat de Kerk, welke Jezus Christus heeft gesticht, door alle eeuwen heen moest gaan doen. Gods Rijk verkondigen en mensen redden van hun dwaalleren, zodat ook zij ware kinderen van God konden worden. Dat ging en gaat soms traag, maar toch gestaag. Het Romeinse rijk was christelijk, na nog geen twee eeuwen van vervolgingen; toen moest de toenmalige keizer Constantijn, omwille van de eenheid van zijn rijk, het christelijk geloof voorrang geven boven de heidense geloven. Constantijn zelf liet zich pas op zijn sterfbed dopen en dan nog door een priester, die de ketterse leer van het Arianisme aanhing. De duivel is door alle tijden druk bezig geweest om mensen van het pad naar de hemel toe af te helpen en richting hel te sturen. Dit met wisselend succes. Maar in onze tijd lijkt het wel of Satan oppermachtig is. Dat is slechts schijn, want God is niet te verslaan! Maar de vele duizenden jaren geleden al voorspelde Eindtijd is nu wel aangebroken. Niet het einde van de mensheid, wel het einde aan onze, inmiddels weer heidens geworden, beschaving, die door het huidige heidendom is veranderd in een gruwelijke barbarij. God is bijna eindeloos geduldig met ons mensen - omdat Hij ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en, om van ons vrije mensen te maken, ons een absoluut vrije wil heeft gegeven, moet Hij wel lankmoedig en geduldig zijn, omdat wij anders nooit vrije en waarachtige kinderen van God kunnen worden - maar nu toch eindelijk aan Gods geduld een einde gekomen. Daarom is God in Jezus Christus nu bezig Zijn wederkomst voor te bereiden, om zoveel mogelijk mensen te redden van de hel. Wie wil kan alsnog gered worden, wie, ook na gewaarschuwd te zijn, niet wil, die is reddeloos verloren. Want als God, zonder de vrije wil te breken, een mens niet kan redden, kan niemand dat. Maar niet getreurd, voor iedereen die leeft, of gaat leven naar Gods orde, wacht de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal tegen komen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net



 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN