Schriftuitleg


Schriftuitleg van Zondag 22 april 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 4, 8-12

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: ‘Overheden van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad, aan een gebrekkige bewezen, waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazareeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de Steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht, en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden, en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden’.

Tweede lezing 1 Johannes 3,1-2

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

Evangelielezing Johannes 10, 11-18

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de Goede Herder. Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet Ik leiden en zij zullen naar Mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één Herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Hart hebben voor elkaar’. Hart hebben voor elkaar is precies hetzelfde als elkaar met liefde bejegenen. En dat is precies wat Jezus Christus ons geleerd heeft als de twee belangrijkste Geboden van God, welke de Tien Geboden, welke God aan Mozes heeft gegeven, en alles wat Gods profeten ons geleerd hebben, insluit, namelijk: God lief hebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand, dus boven alles. En als tweede Gebod, gelijkwaardig aan het eerste, de naaste lief hebben, zoals elk mens zichzelf lief heeft. Dus voor de naasten dat doen wat u, redelijkerwijs, van uw naaste voor uzelf kunt verwachten. En deze liefde voor God en voor elkaar staat vervolgens borg voor een liefdevolle, gezonde, prettige en rechtvaardige samenleving; kortom een paradijs op Aarde. Want liefde is de basis van al wat goed is bij ons mensen. De zelfzucht en het najagen van allerlei eigenbelangen maken een samenleving kil, liefdeloos, ongezond, corrupt en onrechtvaardig; kortom een recept voor een samenleving die meer op een hel lijkt, dan op het samenleven van mensen in wederzijdse liefde en respect voor ieder mens. Dat komt omdat liefde de basis is van alle leven; zonder liefde is er geen leven, hooguit een voortbestaan. In de hel is er wel een voortbestaan maar, omdat daar geen spoor van liefde te vinden is, geen leven. In onze ‘beschaving’ worden de mensen, ook of juist door de overheden, aangespoord om vooral goed voor zichzelf te zorgen en voor zichzelf op te komen, waardoor het egoïsme, de zelfzucht bevordert wordt. Het resultaat is een toenemende ontrouw aan elkaar, waardoor het gezin – de hoeksteen van elke samenleving – zwaar wordt ondermijnt, onder anderen door allerlei andere samenlevingsvormen te promoten, inclusief die vormen die tegennatuurlijk zijn, waarom op deze wijze heel veel mensen op allerlei redenen zich heel erg ongelukkig voelen en de blijdschap en geluk grotendeels is verdwenen. Bovendien zijn de mensen hun leven vaak niet meer zeker, te beginnen in de baarmoeder van hun moeder; omdat zij vaak genoeg voortijdig worden vermoord, maar ook als zij, door ouderdom of ziekte, niet meer ‘nuttig’ zijn voor onze samenleving en zij dan ook dringend aangeraden worden om of voor zelfmoord te kiezen, of een spuitje te krijgen; want dan ‘kosten’ zij de samenleving geen geld meer. Door al deze ontwikkelingen is onze samenleving inmiddels als los zand aan elkaar komen hangen, in plaats van een sterke innerlijke structuur te hebben, zoals zij in betere tijden had. Onze leiders, onze elite, zijn inmiddels heidens geworden en haten hun eigen volk; daarom gaat dit hen niet snel genoeg; vandaar dat zij er alles aan doen om alle sporen van een christelijke samenleving uit te wissen. Zij hebben geen hart meer voor het volk, welke zij, in naam althans, besturen maar volgen hun eigen heidense ideologieën, die vaak tegengesteld zijn aan het belang van hun volk. En dat is de prijs, welke wij betalen, omdat ook een groot deel van het volk inmiddels ook heidens is geworden, doordat zij hun zelfzucht volgen en niet de liefde voor hun naasten. Maar, zonder liefde voor God en voor de naasten kan men God aan een kruis slaan en mensen voor hun rechters brengen als zij een naaste, in Naam van God in Jezus Christus hebben genezen. Dat overkwam ook Petrus, maar God in Jezus Christus heeft beloofd dat de heilige Geest hun de woorden ter verdediging in de mond zal leggen, in zulke situaties. Dus sprak Petrus woorden, waar de vijanden van God geen goed antwoord op hadden. Alleen geweld wordt dan het antwoord, indien zij dat kunnen en mogen. Stefanus werd, omdat hij de waarheid verkondigde, gestenigd. Een van elke twaalf christenen worden heden vervolgd op Aarde omdat zij God in Jezus Christus durven te volgen. Kortom, christen zijn, God in Zijn Geboden volgen, is nog nooit zonder weerstand geweest, zelfs niet vanuit de Kerk van God in Jezus Christus. En wel omdat paus Paulus VI gelijk had toen hij zei dat ‘de rook van Satan is de Kerk binnengedrongen’; alleen was dat al eeuwen het geval. Vandaar dat er altijd een groot verschil is geweest tussen het handelen van sommige beambten in de Kerk en de leer van de Rooms Katholieke Kerk. Maar geen andere Kerk heeft meer echte heiligen – al dan niet op de heiligen kalender – opgeleverd als juist deze Kerk, want er is ook altijd veel liefde geweest onder de christenen, vooral onder de gelovigen die behoren tot de enige Kerk welke Jezus Christus heeft gesticht. Groot is wel de liefde van onze Vader in de hemel voor alle mensen op Aarde, want wij mogen ware kinderen van God worden en zijn, maar alleen als wij dat zelf willen en daarom leven, zoals God dat voor ons bedoeld heeft. Dit echter heeft de wereld nog nooit begrepen en zal dit ook nooit begrijpen. Met de wereld wordt bedoeld de meerderheid van alle mensen, die geen boodschap hebben aan het Woord van God maar hun eigen zelfzuchtige wegen door het leven bewandelen. Die mensen kennen God niet, omdat zij Hem niet willen kennen, echter dan zullen zij ook nooit God zien zoals Hij is. In geen eeuwigheid. Toch is God in Jezus Christus de Goede Herder, die doorlopend op zoek gaat naar Zijn verloren schapen. Die mensen, die wel God willen volgen, maar niet goed weten hoe, worden oor Hem geholpen. Ja, Hij is ook verschenen aan mensen die het duivelse geloof van de Islam aanhingen, om hen te redden. Aanhingen, want vanaf dat Jezus Christus aan hen was verschenen, waren zij christenen geworden die alleen Hem volgen. Vanaf toen wisten zij immers dat Hij ook voor hen aan een kruis was geslagen, dat Hij, als hun Herder, Zijn leven voor hen had opgeofferd. Niet omdat Hij geen andere keus had, maar uit vrije wil, omdat Hij zoveel van ons mensen houdt. Tenslotte, zoals Hijzelf getuigd heeft: ‘Niemand neemt Mij het af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’. Ook Jezus Christus, als Mens, heeft een eigen vrije wil en Hij had ook de opdracht van Zijn Vader kunnen weigeren. Gelukkig voor de gehele Schepping heeft Hij de liefde voor laten gaan, boven de neiging om het zeer zware lijden te ontlopen. Daar heeft Hij wel, zoals de evangeliën getuigen, mee geworsteld op de Olijfberg, vlak voor Zijn gevangenneming. Liefde overwint werkelijk alles! En wie in liefde tot God en de naasten leeft, heeft deze ervaring ongetwijfeld ook, want elk mens maakt vele beproevingen in zijn/haar leven mee. Gelukkig wordt niemand beproefd, door God, boven zijn/haar krachten. Wie in liefde alle beproevingen overwint, zoals Jezus Christus deed, die komt na dit leven op Aarde zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN