Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 22 oktober 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 45,1.4-6

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten: 'Het was omwille van mijn dienaar Jacob en om Israel, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoe-wel gij Mij niet kende. Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen: Ik ben de Heer, en niemand anders!

Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 1, 1-5b

Van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de christengemeen-te van Thessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw on-vermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woor-den maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.

Evangelielezing Mattheus 22, 15-21

In die tijd gingen de Farizeeen onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: 'Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan nie-mand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te beta-len aan de keizer of niet?'. Maar Jezus doorzag hun vals-heid en zei: 'Waarom probeert gij Mij te vangen, gij hui-chelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien'. Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: 'Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?'. Zij antwoordden: 'Van de keizer.' Daarop sprak Hij tot hen: 'Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Kerk in de wereld'. De Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Want zie, als het de Kerk van God in Jezus Christus is, dan verkondigt zij altijd het Woord van God. En het Woord van God wordt, in alle tijden, door de meeste mensen in de wereld verworpen, want zij ondersteunt niet hun zelfzuchtige verlangens. Pas op voor een Kerk die populair is in de wereld, of kerkleiders die door wereldse mensen hoog worden geprezen door hen die niet geloven, want zij verkondigen niet (langer) het Woord van God. Zij verkondigen dan wat de seculiere wereld wil horen, maar niet waar de mensen aan moeten gehoorzamen om het eeuwige leven waardig te worden. Tot en met de 21e eeuw zijn alle pausen, die zich hielden aan wat Jezus Christus ons heeft geleerd, door de mensen buiten de Kerk bekritiseerd en vaak verketterd. Alle pausen, tot aan 'paus' Franciscus, die juist geprezen wordt door de wereld en door alle seculiere mensen op handen gedragen. Ook binnen de Kerk zijn er een groot aantal mensen, die de kerkelijke leer van millennia willen verwerpen en in hem een hulp en medestander vinden. Maar, omdat de wereld zich nog nooit volledig in de Leer van Jezus Christus heeft kunnen vinden - en nu in een tijd van groot geloofsafval al helemaal niet - moet iedereen oppassen, die Jezus Christus lief heeft, voor de verkondiging van een paus, die populair is bij de vijanden van de Kerk. Kijk, paus Johannes Paulus II was ook zeer populair, maar dan onder de gelovigen, terwijl de vijanden van Jezus Christus en de Kerk hem het liefst zouden vermoorden; wat ook geprobeerd is. Hoe mensen, die niet (meer) geloven over hem dachten, bleek uit het bezoek van deze paus aan Nederland in 1984, toen vele katholieken in naam zich van hem afkeerden. Zware kritiek op hem en de Kerk kwam ook uit andere delen van de wereld. Nu zijn het de gelovigen, die willen vasthouden aan het geloof, zoals de Rooms Katholieke Kerk in navolging van Jezus Christus ons millennia lang geleerd heeft, die kritiek hebben op de man, welke de 'stoel van Petrus' bezet houdt. Ziet u het verschil? En natuurlijk, ook in het verleden waren er pausen, die meer van de 'wereld' waren dan van God, maar geen van hen heeft ooit geprobeerd om de geloofsleer te veranderen; deze huidige 'paus' is daar wel mee bezig. Bedenk echter dat God onveranderlijk is en dat Zijn Wetten - natuurwetten - en Zijn Geboden - morele wetten aan ons mensen gegeven - dat ook zijn. Anders gezegd: wat zonde was in de tijd van Adam en Eva - en hun nageslacht, de mensen van de eerste tijd - ook nu zonde is en wat geen zonde was in die tijd ook nu geen zonde is. Wij mensen kunnen er van alles van maken wat wij willen - wij hebben een vrije wil - maar van God uit gelden Zijn Wetten en Geboden nog geheel onveranderd. Ook als wij mensen besluiten om wat God verboden heeft legaal te maken en wat binnen Gods Orde past te verbieden. Ook dan verandert er niets aan wat God heeft bepaald en wie dan een, legale, zonde begaat tegen Gods Orde in, zal daar van God uit voor moeten boeten; tenzij hij er tijdig oprecht berouw over heeft en God om genade en vergeving vraagt. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dat mensen Gods Geboden overtreden is, letterlijk, al zo oud als de mensheid, want Adam en Eva begonnen er al mee. Ook het Oude Testament - de geschiedenis van Gods volk tot aan de geboorte van Jezus Christus - staat er vol mee. Telkens opnieuw is Gods volk, de Israelieten, gevallen voor de verleiding van de misleiding en het volgen van zelfzucht en eigenbelang. Telkens opnieuw heeft God hun Zijn profeten gezonden om hen op het rechte pad naar het eeuwige leven terug te brengen. Totdat God Zelf op Aarde kwam wonen als Mens in Jezus van Nazareth, Jezus Christus. En ook de opvolgers van de Israelieten, die hun status als volk van God verloren en dit aan de bekeerde heidenen werd gegeven, de volgelingen van Jezus Christus, de christenen, vielen telkens weer voor de wereld en hebben menigmaal God verlaten. Ook in de afgelopen twee millennia heeft God in Jezus Christus ons mensen nooit in de steek gelaten, maar telkens Zijn profeten en zieners naar ons toegezonden. De laatste paar honderd jaar meer dan ervoor, omdat wij naar de Eindtijd toegingen en grotere openbaringen en oproepen tot vroomheid en heilig te leven noodzakelijker werd. Nu is het zover dat wij in de Eindtijd leven en God ons, dagelijks, rampen zend om ons wakker te maken en tot bekering op te roepen. Want nood leert bidden, nood leert ons mensen om op God een beroep te doen, terwijl wij anders wegzinken in de vloed van onze zonden. Ook het joodse volk was in nood gebracht en gedurende zeventig jaar verbannen. Daar moest een eind aan komen, want God had andere plannen met Zijn volk; daarom moesten zij terugkeren. Dat deed God door Cyrus, zijn gezalfde maar heidense koning. Niet ter wille van Cyrus zelf gaf God hem macht en noemde hem bij zijn naam, maar ter wille van Gods volk, Zijn dienaar Jakob en om Israel, Zijn uitverkorene. God is altijd trouw aan het Verbond welke Hij met ons mensen sluit, - de Joden hebben bij Hem ook nu nog een streepje voor - ook als wij mensen Hem ontrouw zijn. Vele christenen zijn nu van God weggelopen, omdat zij meer belang hechten aan de nietszeggende, lege en waardeloze genietingen van de wereld, van al het aardse. Maar dan hebben zij zich ook afgekeerd van het eeuwige leven. Paulus had in Thessalonica het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus verkondigd en daar waren vroegere heidenen tot christenen omgevormd, doordat zij tot geloof waren gekomen. Daar verheugde Paulus zich zeer over, want deze mensen deden wat nodig is om het eeuwige leven te verwerven. Is daar ook sprake van in onze tijd? Christenen, welke in hun jeugd de Leer van Jezus Christus hebben leren kennen, wenden zich nu, althans in Europa, massaal van God af, vanwege hun tijdelijke genoegens op Aarde. Daardoor is hun leven leeg geworden en het aantal zelfmoorden is zeer zwaar gestegen. En, omdat jonge mensen nu de Weg naar het eeuwige leven niet meer leren, is zelfmoord ook onder jongeren, ja zelfs onder kinderen, veel voorkomend. Maar de misleiding is tegenwoordig zo groot, dat terugkeer naar de gezonde leer van Jezus Christus, bij vele mensen niet meer in hun hoofd op komt. Ook dit is niet nieuw. De mensen, in de tijd dat Jezus Christus op Aarde leefde, die de Schrift goed kenden, waren vaak Zijn ergste tegenstanders. Niet omdat zij niet wisten Wie en Wat Hij was en is; namelijk God. Door de vele tekenen, welke Hij gedaan had, was dat bij hun heel goed bekend. Maar toch stonden zij Hem naar het leven en wilden absoluut van Hem af. Vandaar dat zij Hem wilden vangen op Zijn eigen woorden. Helaas voor hen, de Wijsheid van God is groter dan die van al Zijn schepselen bij elkaar. Natuurlijk wist Jezus Christus heel goed welke vraag zij Hem wilde stellen en met welke bedoelingen. Zijn antwoord was dan ook briljant; 'Geef de keizer wat de keizer toekomt en geef God wat God toekomt'. Geef de overheid - keizer - wat die nodig heeft om het land te besturen, inclusief de rust en de veiligheid te bewaren. Geef God echter uw liefde boven alles en, vandaaruit, uw naasten dezelfde liefde als u voor uzelf heeft. Hierover kan niemand ooit kwaad worden of in zijn belangen aangetast. En wie dit doet, vooral de liefde geven aan God en aan de naasten, die zal het eeuwige leven zeker binnen gaan en een bewoner van een hemel worden. Wellicht ook van de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN