Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 23 december 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Micha 5, 1 - 4a

Dit zegt de Heer: ‘Gij, Bethlehem Efrata, het kleinste onder Juda’s geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oor­sprong, in lang vervlogen dagen’. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn.

Tweede lezing Hebreeën 10,5-10

Broeders en zusters, als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader: Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei Ik: Hier ben Ik. Zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. Eerst zegt Hij dus: Slachtoffers en ga­ven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, die konden U niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om Uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij ge­heiligd, eens en voor altijd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Evangelielezing Lucas 1,39- 45

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias bin­nen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moe­der van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra ik uw groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal ko­men wat haar vanwege de Heer gezegd is’.

Uitleg:

Het thema van deze vierde zondag van de Advent is: ‘Om Gods wil te doen’. Wij mensen zijn allemaal op Aarde geplaatst om Gods Wil te doen. En Gods wil is dat wij Zijn Geboden onderhouden, dus doen. Eigenlijk heeft God ons mensen maar één Gebod gegeven: Liefde! Liefde voor God boven alles, want alleen Hij heeft ons het leven gegeven en daar mogen wij Hem best dankbaar voor zijn. Liefde voor onze medemens onze naaste, want ook hij, net als ieder van ons, is geroepen om een kind van God te worden en te zijn. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Helaas, in onze tijd, weigert het grootste deel van de mensheid de wil van God te doen en lopen zij verloren op de vele dwaalwegen van Satan, wiens enige doel is om ons allen naar de hel te leiden. Niet naar het eeuwige leven in gelukzaligheid, maar naar de dood in de hel. Immers, liefde en leven zijn precies hetzelfde; door God te verwerpen, wordt ook het eigen leven verworpen. En in de hel is geen spoor van liefde te vinden; alleen een overvloed aan haat. En juist daar lijden de meeste mensen hier op Aarde al onder, want omdat zij niet bereid zijn om zelf liefde te geven, herkennen zij ook de liefde die andere mensen hen geven niet. Daarom zien zij de leugen voor waarheid aan en de waarheid voor leugen. Er is slechts één waarheid en die komt van God. Waarheid die subjectief is en kan veranderen is geen waarheid, maar een slim verborgen leugen. De waarheid vanuit God is onveranderlijk in welke situatie ook en in welke tijd dan ook. Deze waarheid is net zo waar in de tijd van Adam en Eva als in onze, zeer verdorven, tijd. Wij mensen van onze tijd hebben, massaal de leugens en misleidingen als waarheid omarmd en weigeren de echte waarheid te erkennen. Hierdoor is er een hel op Aarde ontstaan, waar gesproken wordt over liefde, maar in werkelijkheid wordt daarmee zinnelijkheid en eigenbelangen, hebzucht en verachting van andere mensen bedoeld. Maar dat kan natuurlijk niet hardop worden gezegd; want als de waarheid aan het licht zou komen, dan is het uit met de machtsspelletjes zonder enige liefde en met een zo groot mogelijke onrechtvaardigheid. Dit alles door misleidende theorieën welke God verwerpen en ten behoeve van een kleine groep superrijke mensen, die alles in de bodemloze put van hun hebzucht werpen en slechts het afval aan de rest van de mensheid overlaten. Door de ene hype na de andere worden de mensen, door hun eigen overheid, geplunderd met onnodige belastingen, opdat de rijken nog rijker worden en de armen in een zo groot mogelijke ellende worden gestort. Dat is niet het werk van God, maar van Satan en zijn handlangers op Aarde. En ja, Satan beloont zijn aanhangers goed; maar wel met aardse zaken, welke zij bij de dood van hun lichaam achter moeten laten voor andere mensen. God in Jezus Christus heeft ons een geheel andere rijkdom beloofd; een rijkdom die eeuwig niet verloren gaat en die nooit verloren kan gaan. Maar de prijs om deze rijkdom te verwerven is het Gebod van liefde leven, dus doen; want de rijkdom bestaat uit dezelfde liefde. Liefde en leven zijn één, daarom wie veel liefde heeft, die heeft ook veel leven. Wie zich één maakt met God heeft, net als God Zelf, een onbeperkte rijkdom, omdat hij onbeperkt gebruik mag maken van Gods rijkdom aan liefde en wijsheid en, omdat zijn wil gelijk is aan wat God wil, ook van de scheppingskracht en vrijheid van God. Kortom, zulke mensenzielen, al hoewel hun eigen persoonlijkheid behoudend, lijken op goden, met het enige, maar grote verschil tussen hen en God, dat God alles uit Zichzelf heeft en een mensenziel, als zoon van God, altijd de kracht van God krijgt en nimmer de kracht uit zichzelf kan hebben. Elk schepsel, ook de kinderen van God, zijn altijd afhankelijk van God, die hun Vader is. Behalve als zij zich, net als Satan en zijn demonen en alle mensen die God verwerpen, zodat zij geestelijk dood zijn, van hen is God niet de Vader, maar altijd wel de Schepper en de Rechtvaardige en onverbiddelijke Rechter; want zij hebben hun eigen leven verspeeld, voor wat vluchtig genot, waar niets van is over gebleven dan een wrange nasmaak. (Uit een gedicht van Guido Gazelle). Zij hebben in hun grenzeloze hoogmoed, om zich boven God te stellen, hun leven verknoeid, waardoor zij in het hiernamaals een vele eeuwen durende ellende tegemoet gaan. Zij bespotten God, terwijl Hij de enige Redder is van de gehele mensheid, vanaf Adam en Eva, in onze tijd en tot in elke tijd op Aarde, zolang er mensen op Aarde wonen. Over twee dagen vieren wij de komst van God als Mens op Aarde, wanneer Jezus Christus werd geboren. Nu tweeduizend achttien jaar geleden. Daar had de profeet Micha het over, toen hij Gods geboorte voorspelde, toen hij schreef dat God ons niet langer zou overlaten aan ons lot tot dat Zijn moeder gebaard had. Maar ook de wederkomst van Jezus Christus, want dan pas zal iedereen op Aarde Hem als Vader en als de Koning der koningen erkennen, want dan is iedereen, die uit onze tijd is overgebleven, christen. Alle halsstarrige tegenstanders van God zijn dan van Aarde verdwenen in de hel; want zij weigerden uit eigen vrije wil, zich te bekeren. Nu al heeft God in Jezus Christus, door Zijn offer aan het kruis, ontelbare mensen gered en is Zijn Leer in alle landen bekend. Maar de Satan is nog machtig op Aarde, want zijn leugens worden algemeen aanvaardt, vooral door hen diegenen welke leugens voor waarheid aan zien. Zij zijn het die nog steeds aan Satan offeren door onder meer de moord op miljoenen ongeboren kinderen; zoals enkele duizenden jaren geleden mensen aan Baäl, ook Satan, offerden door pasgeborenen levend te verbranden. Nu worden vele kinderen levend in stukken gesneden; wat is het verschil? Satan wil brand en slachtoffers, maar God wil alleen onze liefde, voor Hem en voor onze naasten. Alleen de liefde voor God en elkaar kan God behagen, niet de zelfzucht waardoor de gruwelijkste misdaden worden gepleegd. Die mensen zullen een oprecht berouw moeten hebben en God om genade en vergeving smeken, anders zijn zij verloren voor God en verdwijnen zij in de hel. Want God is weliswaar geboren uit een Moeder en Maagd, Maria, op Aarde gekomen, en Hij was, klein en kwetsbaar als elke pasgeborene, toch is het God die Mens is geworden. Jezus Christus is dus geen vergoddelijkt mens; Hij was en is God en Die is Mens geworden. De Heilige Geest van God – Gods Wil – heeft Maria daarom ook terecht de moeder van God genoemd, bij monde van Elisabeth. Want, ook al is zij de moeder van Zijn lichaam, toch is zij, omdat haar Zoon God is, ook de moeder van God. God laat in onze barre tijden Zijn Moeder overal op Aarde, gedurende al enkele eeuwen, veelvuldig optreden om ons mensen op moederlijke wijze te waarschuwen dat, als wij zo door gaan, wij verloren gaan, Wie niet wil luisteren en daarin volhardt, die gaat onherroepelijk verloren; niet omdat God dit wil, maar omdat deze mens dit zelf graag wil. Wie wel wil luisteren en Gods Geboden gaat onderhouden, dus doen, die komt na zijn leven op Aarde in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf nu als daadwerkelijke christenen leven en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN