Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 23 juni 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Genesis 14, 18-20

In die dagen bood Melchisedek, de koning van Salem, Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met de woorden: 'Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijand aan u heeft overgeleverd!'. En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Tweede lezing 1 Korintiers 11, 23-26

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis'. Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis'. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.

Evangelielezing Lucas 9, 11b-17

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het rijk Gods; en wie genezing nodig hadden, genas Hij. Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: 'Stuur de mensen weg; dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek'. Maar Hij antwoordde: 'Geef gij hun maar te eten'. 'Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen', zeiden ze; 'of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen'. Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: 'Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig'. Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken.

Uitleg:

Het thema van deze zondag van het Hoogfeest van het heilig Sacrament is: 'Mijn lichaam voor u'. God in Jezus Christus heeft gezegd: 'Ik geef Mijn lichaam voor u.om u te redden van de eeuwige dood'. Zijn Lichaam heeft Hij niet alleen gegeven op het kruis, maar geeft het ook in het dagelijkse offer, de eucharistie. Daar verandert brood en wijn in het Lichaam en Bloed van God in Jezus Christus. Dit is een daadwerkelijke verandering, maar niet materieel, alleen geestelijk. Aan de materie van brood en wijn is niets veranderd, maar wel in geestelijke zin; het geconcentreerde brood en wijn is zodanig geestelijk veranderd, dat Jezus Christus werkelijk erin aanwezig is. Vandaar dat het niet zozeer voedsel is voor het lichaam - de hoeveelheid is gewoon te klein - maar werkelijk voedsel voor de ziel. Want in de ziel komt dan God Zelf om de mens op weg naar het eeuwige leven te helpen. Maar alleen voor die mensen die dit ook willen geloven; voor alle andere mensen is het brood en wijn en, vanwege hun ongeloof, hebben zij er geen baat bij. Integendeel, omdat zij de geconcentreerde hostie zonder enige eerbied ontvangen - voor hen heeft het immers geen betekenis - is het voor hun ziel, hun geestelijk leven eerder schadelijk dan heilzaam. Zij verwerpen immers niet alleen God, maar drijven de spot met Hem door Hem in zonde te willen ontvangen. Zij zijn daarom onwaardig om het Lichaam van Christus te ontvangen en begaan daarom een nieuwe zonde door zo met Hem de spot te drijven. Dat is een zonde! En, tenzij zij tot inkeer komen en God om genade en vergeving smeken onder oprecht berouw over de begane zonden, worden zij verder in de armen van Satan gedreven, die hun eeuwige dood en ondergang wil. God wil onze dood niet - hiermee bedoel ik niet de lichamelijke dood, die moet ieder mens ondergaan, maar de geestelijke dood in de hel, omdat de mens geen liefde heeft voor God en zijn naasten - maar Hij wil ons een zalige en nooit eindigende toekomst geven in de hemel. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Daarom heeft God alle mensen, vanaf Adam en Eva, begeleid in hun leven, zonder hun absoluut vrije wil af te nemen. God heeft er echt alles aan gedaan om ons mensen te redden. Hij is zelfs Mens geworden in Jezus Christus, om ons allen Zijn Leer te geven en om de afgebroken verbinding tussen God en ons mensen te overbruggen, door ons het voorbeeld te geven hoe een mens op Aarde dient te leven. Satan stond te juichen toen, ook zijn Heer en God, aan een kruis werd geslagen, maar hij begreep niet dat, tegenover zijn grenzeloze hoogmoed, alleen de grootste deemoed en vernedering nodig was om hem te verslaan. Daarom is Jezus Christus - vrijwillig, want Hij was en is machtig genoeg om elke dwang van mensen te ontgaan - uit liefde voor elk van ons, Zijn lijdensweg gegaan en liet Hij zich naar het lichaam doden. Alleen naar het lichaam, want geen mens, noch duivel, kan van een ander - of van zichzelf - meer afnemen dan het lichamelijke leven; de ziel en de inwonende geest hebben een eeuwig leven. De kruisweg van Jezus Christus heeft ons mensen van de eeuwige dood gered, omdat Hij daarmee de macht van Satan aan banden legde; immers Zijn offerdood was eenmalig en Hij heeft daarmee de poort naar Zijn Rijk wijdt geopend, maar alleen voor de mensen van goede wil. De kwaadwillende mensen geven zichzelf, vrijwillig, over aan Satan en al de duivelse krachten. Vrijwillig, omdat ieder mens kan kiezen tussen wat goed en slecht is; het geweten geeft aan elk mens getrouw aan wat hij goed doet of slecht doet. Natuurlijk kan een mens zijn geweten ook het zwijgen op leggen, door zijn slechte daden weg te redeneren alsof het een goede daad zal zijn. Doe dat maar vaak genoeg en elk mens, die dit doet, wordt steeds slechter, waardoor hij zijn geweten niet meer voelt; maar dan is hij ook al ver op weg naar de hel. God in Jezus Christus heeft als herinnering aan Zijn offer van het kruis de eucharistie ingesteld op de avond voor Zijn lijden tijdens het laatste avondmaal. En wel als dagelijks onbloedig offer, want het offer Lam is Jezus Christus. Voor Zijn komst op Aarde werden er dieren geofferd, nu alleen brood en wijn, welke in het Lichaam en Bloed van onze Heer, God en Redder op geestelijke wijze worden veranderd en waar Jezus Christus werkelijk in aanwezig is. Een ander offer - behalve het offer van ieder van ons om zijn kruis op te nemen - is niet meer nodig. Het kruis opnemen betekent dat wij allen de beproevingen van het leven, de problemen waar elk mens mee te maken krijgt, in geloof, liefde en vertrouwen op God ondergaan en Hem danken voor alles wat wij mensen van Hem krijgen. Dus reageren zoals Job reageerde toen hij alles verloren had: 'De Heer heeft gegeven en genomen. Lof zij de Heer'. Zoals Jezus Christus letterlijk Zijn zware kruis opnam, zo dienen wij mensen geestelijk ons eigen kruis te dragen. Ieder op zijn eigen unieke wijze. Dit kruis krijgt niet alleen nu elk mens te dragen, maar dat was al vanaf Adam en Eva. Ook Abram kreeg zijn deel. Maar God sterkte hem door Melchisedek, Zijn hogepriester in die tijd, naar Abram te sturen en hem brood en wijn aan te bieden - een voorafspiegeling van de huidige eucharistie - en hem te zegenen. En zo helpt God in alle tijden alle mensen, die Hem willen volgen in hun leven. Gods vijanden willen Hem niet en, vanwege hun vrije wil, mogen die het zelf uitzoeken, zonder Gods hulp; behalve dan de algemene hulp die hen in staat stelt om op Aarde te leven. Maar alle mensen die in God geloven, in aanbidding voor Hem neerknielen en Zijn Lichaam en Bloed willen ontvangen - nadat zij gedoopt zijn in de Naam van de Drie-ene God - die sterkt God voor de eeuwigheid. Daarom heeft God in Jezus Christus dit sacrament ingesteld en daarom ook herhaalde Paulus, samengavat, de gebeurtenis van de instelling van dit grootse sacrament, de basis van de Kerk, welke Jezus Christus heeft gesticht. God in Jezus Christus voedt elk schepsel, ook elk mens op Aarde en alle schepselen in de gehele oneindigheid, met alles wat wij nodig hebben om van te leven; dat doet Hij ook Zijn vijanden, die Hem verwerpen. Onder de menigte, welke luisterden naar Zijn verkondiging over het Rijk Gods waren er zonder twijfel ook die alleen nieuwsgierig waren, of gekomen vanwege lichamelijke ziektes, maar Hij gaf hen allen te eten van slechts vijf broden en twee vissen. Als afbeelding van het geestelijk voedsel in de eucharistie en als teken dat God altijd voor ons mensen zorgt en kan zorgen. Er bleven ook nog twaalf korven met brokken over. Geestelijk symboliserend de Tien Geboden, welke Mozes van God had ontvangen en de twee liefdesgeboden, welke Jezus Christus ons heeft gegeven; deze Geboden van God zijn niet allen door vele mensen te verteren, vandaar dat zij ze laten liggen, dus overtreden. Helaas streven niet alle mensen om heilig te worden in Gods ogen. Hiermee is geen schijnheiligheid bedoeld om mensen te bedriegen, maar echte heiligheid, omdat God niet bedrogen kan worden. Maar voor wie wel God wil volgen en daarom heilig wil worden in Zijn ogen, staat de hemelpoort wagenwijd open. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN