Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 23 september 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Wijsheid 2,12.17-20

De ongelovigen zeggen: ‘Wij willen de vrome belagen; want hij is ons een ergernis, en is een aanklacht tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons dat wij de wet niet onderhouden, en verwijt ons onze tuchteloosheid. Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn, en nemen we als proef op de som wat er gebeurt bij zijn dood. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen, en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is, en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid. Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood; naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming’. Tweede lezing Jacobus 3, 16-4,3

Broeders en zusters, waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten die u niet met rust laten? Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. En als gij bidt krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.

Evangelielezing Marcus 9, 30-37

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zeide hun: ‘De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan’. Zij begrepen die woorden wel niet maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’. Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en dienaar van allen’. Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: ‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘De ware wijsheid’. De ware wijsheid komt van God en nergens anders vandaan. De mens die denkt wijs te zijn uit zichzelf, maakt zichzelf enkel iets wijs, maar is ver verwijderd van de waarheid. Zeker, er bestaan wereldse wijzen, maar zij beperken zich tot de wereld om hen heen en zijn blind voor de echte realiteit. De echte werkelijkheid heeft namelijk twee kanten: een materiële kant en een geestelijke kant. En de wereldse wijzen verwaarlozen de geestelijke zijde van de waarheid en de werkelijkheid. Zij denken namelijk dat wat zij kunnen zien en aanraken de gehele werkelijkheid is, dus alleen de materie telt voor hen; wat zij niet kunnen waarnemen bestaat in hun ogen niet. Daarom ook ontkennen zij vaak genoeg het bestaan van God, want die kunnen zij met hun grofmateriele instrumenten niet bewijzen en hun gedachten draaien zich slechts om alles wat waarneembaar is met onze aardse ogen. Daarom is hun wijsheid dwaasheid in de ogen van God, want zij sluiten de geestelijke wereld, die de gevangen genomen geesten in de materie bestuurt, voor zichzelf geheel uit. Hun wijsheid gaat niet verder dan het stoffelijke. In het Oude Testament staat ergens de zin: ‘De dwaas zegt bij zichzelf: God bestaat niet!’. Deze dwaasheid is tegenwoordig de norm geworden, welke op allerlei manieren ons mensen wordt opgedrongen. Deze wereldse ‘wijsheid’ brult nu erg luidt dat de ware wijsheid, welke van God komt, onwaar is, zodat zij hun eigen leugens kunnen volhouden om die als waarheid te presenteren. Maar, met het verlies van God uit de samenleving, verdwijnt ook de hoge beschaving, welke wij in Europa hadden. Want de dwaas, die nu luidt roept: ‘God bestaat niet’, voegt daar nu expliciet of impliciet aan toe: ‘Dus ook Gods Geboden niet; wij kunnen dus dan wat wij willen en hoeven, behalve met ons eigen egoďsme en de menselijke wetten, nergens rekening mee te houden. Gevolg is dat onze samenleving steeds meer op de hel gaat lijken en alle naastenliefde, bijna, verdwenen is. In deze dorre geestelijke woestijn, waar de cultuur van de dood heerst, waarin alle mensen die, volgens deze barbaren die God als ‘niet bestaand’ hebben verklaard, worden mensen, die niet nuttig meer zijn, of geacht worden niet nuttig te kunnen worden, genadeloos vermoord, maar wel volgens de, het liefst opgerekte, menselijke wetten. De gruwelijke abortus provocatus praktijken zijn nu reeds opgerekt tot na de geboorte, als het pasgeboren kind toch nog tegenvalt. De euthanasie wordt tegenwoordig ook toegepast op tegenstribbelende demente bejaarden. Het advies aan deze artsen vanuit de regering is om maar een verdovend middel toe te dienen in een toetje of bakje appelmoes, dan zullen zij zich niet verzetten. Dit verzin ik niet; dit is de waarheid, in een brief aan de senaat gezonden van minister de Jonge van het CDA. Kan die zich nog met reden ‘christelijk' noemen als die daarmee het overtreden van het vijfde Gebod uit de Tien Geboden, welke Mozes van God heeft gekregen, goedkeurt? In mijn beleving niet! Volgens mij behoort deze minister bij de wereldse dwazen, zoals het gehele kabinet, die God in hun hart niet meer erkennen als ook hun Schepper. Want het beleid van dit kabinet, zonder dat ik tot politiek wil overgaan, is gespeend van elke vorm van naastenliefde, dus ook van de bescherming van de zwakkeren in onze samenleving. En zonder liefde voor de naasten in een samenleving, glijdt een gehele samenleving van de helling als van beschaafd tot aan de grootste barbarij, waar Satan de scepter zwaait en die daarom steeds meer op de hel gaat lijken, waar ook geen spoor van liefde in te vinden is. Maar gelukkig zijn er nog een paar oases in deze doodse, geestelijke woestijn; dat zijn die mensen die God nog wel willen volgen en zich niets van de ‘moderne’ leugens, die in werkelijkheid al bijna zo oud als de mensheid zijn, aantrekken. Zij volgen de Leer van God in Jezus Christus wel in al hun handelen en gedachten. Zij zijn het die God elke dag bidden om Zijn raad in hun leven. Zij zijn het die alle scheldpartijen, belachelijk maken en, daar waar dit gebeurd, ook daadwerkelijke vervolging bereid zijn te verdragen, ter wille van God en Zijn Leer; ter wille ook van de liefde voor God en hun naasten. Maar, zou God niet aan het ingrijpen zijn, doordat het Grote Gericht is begonnen, wat wij kunnen zien aan de dagelijkse natuurrampen over de gehele wereld, dan zouden deze oases van geloof steeds minder worden. Want evenals de dwaze ongelovigen in de tijd van koning Salomo, die het boek Wijsheid heeft geschreven, zijn de hedendaagse dwazen, die God afwijzen, ook nu bezig hun boosaardige plannen te beramen tegen mensen die wel in God geloven. En het zal niet lang meer duren of alle mensen, die God trouw blijven, zullen metterdaad vervolgd worden door deze dienaren van Satan en van de hel. Satan haat God en alle mensen en zeker zij die God volgen in hun leven en dat doen ook zijn dienaren, zijn slaven in de zonden, welke vaak net zo kwaadaardig, boosaardig zijn als hun meester Satan. Toen en ook nu! Onze wereld is door de grote geloofsafval en de bijbehorende kwade daden in verval en in onrust. Of, zoals de apostel Jacobus schreef: ‘Waar naijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken’. En hij heeft gelijk! Het trieste van deze tijd is dat mensen, die dit doen, zichzelf als ‘wijs’ beschouwen en de minderwaardige praktijken, noch de belachelijkheid van hun claim op wijsheid, inzien. Zij denken dat, zou er een God bestaan, zijzelf wijzer zijn dan God. Kleine mensen op een kleine planeet ergens in de oneindigheid, zouden wijzer zijn dan Hij die alles wat bestaat heeft geschapen? Hoe dom kan een mens dn wel niet zijn? Nee, de ware wijsheid, die van God komt, is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Zet daar de daden van wereldse mensen eens tegenover en ga eens afvinken waar zij, in dit rijtje, aan voldoen. Ik denk dat u niet ver komt. Moeten zij die God volgen dan bang zijn voor deze Godloochenaars? Welnee, wie God in Jezus Christus wil volgen moet zijn kruis opnemen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Jezus Christus is God en toch wist Hij al van tevoren dat Zijn vijanden Hem zouden doodmartelen aan een kruis. Maar heeft een mens, die ter wille van God zijn aardse elven verliest iets echt verloren? Nee, want elk mens moet eens sterven naar het lichaam; het is de ziel die eeuwig leven heeft, niet het lichaam. En God redt inderdaad Zijn kinderen die van Hem houden en Zijn Geboden houden, dus doen. Maar niet noodzakelijk naar het lichaam, wel naar de ziel, door deze in een gelukzalige toestand in de hemel te verplaatsen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom, vanaf heden, leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN