Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 24 december 2017 (4e advertzondag).

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing 2 Samuël 7, 1-5.8b-12.14a.16

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de om­trek hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Nathan: ‘Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van ceder­hout, en de ark van God staat onder tentdoek!’. Nathan zei tot de koning: ‘Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij’. Maar die zelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Nathan: ‘Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen, en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de he­melse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan; al uw vijanden heb Ik vernietigd; uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gege­ven, en het daar geplant om er te wonen. Het wordt niet meer opgeschrikt, en door geen boosdoeners verdrukt zo­als vroeger, in die tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij voor u een huis zal oprichten. Als uw dagen voleind zijn, en gij bij uw va­deren rust, zal Ik de nazaat die gij verwekt, hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mijn zoon zijn. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig’.

Tweede lezing Romeinen 16,25-27

Broeders en zusters, aan Hem die bij machte is u te beves­tigen in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig - volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar dat nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van profeti­sche geschriften aan alle heidenvolken is bekendgemaakt om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof - aan Hem, de enige, alwijze God zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Evangelie Lucas 1,26-38

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u’. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon bete­kenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. ‘Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. ‘Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. ‘God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwig­heid koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn ko­ningschap zal nooit een einde komen’. Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden daar ik geen man be­ken?’ Hierop gaf de engel haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heet­te, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk’. Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. En de engel ging van haar heen

Uitleg:

Het thema van deze vierde zondag van de Advent is: ‘Wees gegroet!’. Een manier om iemands groeten aan een ander over te brengen is te beginnen met wees gegroet en daarna van wie de groet komt. De engel Gabriël bracht de groet van God over. Daarna vertelde hij Maria wat God van haar wilde; Moeder worden van de Zoon van God, Jezus. En daarmee begon de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid: de geboorte van God als Mens op onze Aarde! Geen gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid is groter en verstrekkender geweest, dan juist deze gebeurtenis, die wij heden vieren; de geboortedag, de verjaardag van Jezus Christus. De tweede grote gebeurtenis in de mensengeschiedenis is het Verlossingswerk van Jezus Christus, toen Hij zich opofferde voor ons mensen, om ons allen te verlossen van de dood, maar dit Verlossingswerk, hoe belangrijk ook, had nimmer plaats kunnen hebben zonder de geboorte van Dezelfde Jezus. God in Jezus Christus is niet voor niets en niet tevergeefs op Aarde gekomen. De Kerk, welke Hij heeft gesticht is tot op heden nog springlevend, ondanks dat Satan en zijn medewerkers op Aarde er diep in geïnfiltreerd zijn, ja tot op het hoogste niveau. Daarom lijkt deze Kerk in Europa, het werelddeel wat het meest geprofiteerd heeft van de Leer van God in Jezus Christus, op sterven na dood. In werelddelen, die nog nauwelijks geprofiteerd hebben van de christelijke leer, zijn de verschillende kerken juist snel in opmars, ook in die landen, die alles wat met Jezus Christus te maken heeft, fanatiek vervolgen. Een vervolging die de moderne heidenen in Europa ook graag zouden toepassen, maar zij zijn nog niet zover dat zij dat, anders dan met woorden, ook daadwerkelijk kunnen doen. Jezus Christus heeft gezegd dat Zijn Kerk niet door de poorten van de hel zullen worden overweldigd, maar dat slaat niet op de ketterse Kerk die zich afscheid van de ware Kerk van Jezus Christus, maar uitsluitend op Zijn ware Kerk, die Hem trouw blijft. Al zullen de vijanden van God binnen de Kerk – ik bedoel hier de Rooms Katholieke Kerk – het willen doen voorkomen dan juist zij de ware Kerk zijn en de Restkerk, van God trouw gebleven gelovigen, de afgescheurde, de schismatische Kerk is, maar in werkelijkheid zijn zij afgescheurd van Gods Kerk en niet andersom. Toch zullen de vijanden van God, in de wereld en in de ketterse Kerk, de ware Kerk van God in Jezus Christus vervolgen, waardoor deze moet onderduiken, zoals de Kerk in Rusland moest onderduiken tijdens het communistisch bewind. Maar, zoals na zeventig jaar bleek dat de communisten het geloof in Christus niet konden wegvagen, zo zullen de huidige heidenen – atheïsten en Islam aanhangers – dat ook niet kunnen. Temeer omdat de wederkomst van Jezus Christus, in alle glorie van Zijn Godheid, nog slechts enkele jaren verwijderd is. Maar, zoals Jezus Zijn komst op Aarde reeds meer dan duizend jaar voor Zijn komst voorspeld heeft door middel van Zijn profeten, zo is het ook met Zijn wederkomst. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is dit terug te vinden. En, voor diegenen die niet in God willen geloven; Wie anders dan God kan zover vooruit zien? Geen enkel schepsel toch? Alleen God! Alleen hierdoor al is het bestaan van God bewezen, dan heb ik het nog niet over al Zijn werken, waaruit wij mensen Zijn bestaan kunnen afleiden. Ook aan koning David werd er een boodschap van God verkondigd: ‘Uw huis en uw koninklijke macht zal altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig’. Koning David is gestorven, dus wordt bedoeld dat een nazaat van hem voor eeuwig zal regeren. Die nazaat is Jezus Christus, want Zijn moeder was een nazaat van koning David, evenals trouwens zijn pleegvader Jozef. En eeuwig regeren zonder einde kan alleen God, wat weer een bewijs is dat Jezus Christus daadwerkelijk God is. Zijn geboorte op Aarde vieren wij morgen, bij de herdenking dat Hij op deze dag geboren is. Jezus werd en wordt de Zoon van God genoemd en dat is Hij. Maar Hij is ook God Zelf, ra, ra, hoe kan dat? Welnu, elk mens, zolang die op Aarde woont, heeft een lichaam, een ziel en een inwonende geest. Bij ons gewone mensen is dat een geschapen geest, bij Jezus Christus is dat de volheid van God. Naar Zijn lichaam en ziel is Jezus Christus Mens en daarmee de Zoon van God en zal dat voor altijd blijven. Maar God is Hij naar Geest. Vandaar dat Hij, tijdens Zijn openbare leven op Aarde, alle tekenen, wonderen altijd deed uit eigen macht en kracht. Dus niet zoals de profeten, welke als zij wonderen mochten en mogen doen, dat altijd doen uit Naam van God de Heer, in Naam van Jezus Christus, maar dat laatste natuurlijk alleen nadat Hij op Aarde heeft rondgelopen. Door de profetische geschriften zijn de heidense volkeren – ook die van Europa – tot gehoorzaamheid van het geloof gebracht en dan ook gered voor de eeuwigheid. Geloof in Hem, de enige ware en levende en Alwijze God in Jezus Christus. Maar niemand zal ooit door God gedwongen worden om het eeuwige leven aan te nemen door een levend geloof in God. Ook Maria niet, voorbestemd als zij was om God onder haar hart te dragen en Zijn Moeder te zijn. Iets wat de heilige Geest – dus God – heeft bevestigd toen zij Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, bezocht. Want wat deed God, toen de tijd was gekomen dat zij zwanger moest worden van haar Heer? Hij zond de aartsengel Gabriël om haar dit te vertellen. Maar pas toen Maria daarmee instemde met de woorden: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Want met deze woorden stemde Maria ermee in dat God volledig mocht beschikken over haar lichaam. Toen pas ging de engel heen en op dat zelfde ogenblik was Maria zwanger. En zo gaat God met alle mensen om; wie Hem niet wil zal toch de vooraf vastgestelde tijd op Aarde mogen leven, maar komt in het hiernamaals meestal niet goed terecht. Waar precies is afhankelijk van de liefde die hij heeft voor zijn naasten en voor God. Wie een kind van God wil zijn, door Hem door het leven geleid wil worden, die zal gehoorzaam moeten zijn aan zijn hemelse Vader, niet alleen met de mond, maar ook in alle daden in het leven en in al zijn opvattingen, ja hij zal, wil hij een waar kind van God worden, zelfs zijn gedachten onder het beheer van de liefde dienen te plaatsen, opdat het hem mogelijk wordt om alles, wat niet van God komt of is, af te kunnen wijzen. Want alleen de zuivere kinderen van God kunnen in de hoogste hemel komen, het hemelse Jeruzalem. Gelukkig kan, als de mens al aardig op weg is, maar nog niet volkomen zuiver, de rest van de ontwikkeling ook in het hiernamaals worden afgelegd. Maar het is van het hoogste belang dat hier op Aarde wordt begonnen met de weg naar het zuivere kindschap van God, door de weg van de liefde voor anderen te volgen. Anders kan het wel eens onmogelijk kunnen blijken te zijn om de hoogste hemel ook te halen. Zou God echter, zoals sommige mensen beweren, de ontwikkeling stoppen met het overlijden van het lichaam, dan zou de hel nog voller zitten dan nu – en de hel is al overvol – en de hemelen erg leeg. God heeft ons mensen echter niet voor de korte tijd op Aarde geschapen, maar voor de eeuwigheid, waarin wij steeds weer kunnen groeien in liefde, waardoor wij openomen kunnen worden in een hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons allemaal daar zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN