Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 24 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 9, 1-3.5- 6

Troost, troost toch mijn stad, - zegt uw God -; spreek Jeruzalem moed in; roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet ge-vuld, elke berg en heuvel geslecht worden; alle oneffenhe-den moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En ver-schijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn. De mond des Heren heeft het gezegd!'. Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen vrees; roep tot de steden van Juda: 'Uw God is op komst! Zie, God, de Heer, komt met kracht. Zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee; zijn belo-ning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte han

Tweede lezing Titus 2, 11-14

Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

Evangelie Lucas 2, 1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrie was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea: naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe'. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerscharen, zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft'.

Uitleg:

Het thema van deze Kerstnacht is: 'Onze Redder geboren'. In deze nacht herdenken wij dat meer dan twee millennia geleden onze Redder geboren is; God Zelf! God is op Aarde gekomen om de geestelijke duisternis, waarin de mensheid toen verkeerde, op te heffen en de verbroken verbinding tussen God en ons mensen te herstellen. God is door Zijn Liefde nooit opgehouden van ons mensen te houden, met een liefde die wij wel nooit volledig zullen kunnen begrijpen. Maar, door de zondeval van Adam en Eva, was de weg naar die plaats waar God woont afgesloten geweest. Totdat onze Redder, Jezus Christus, Wiens geboorte wij deze nacht vieren, door Zijn totale opoffering voor ons mensen, deze weg weer vrij maakte. Jezus kwam in een tijd op Aarde, waarin het heidendom hoogtij vierde en Satan een zeer zware hand had in alle kwaad op Aarde. De mensheid verkeerde in een toestand waarin de totale geestelijke ondergang van alle mensen aanstaande was. Alleen God was nog in staat om ons mensen te redden, wat de reden was dat God juist in die tijd op Aarde kwam. En hoever zijn wij heden gevorderd? Wederom is er een zeer zwarte duisternis over de Aarde neergedaald. Satan verloor weliswaar een groot deel van zijn macht over de mensen, maar hij is nooit gestopt om ons mensen naar de hel te verleiden, door aardse rijkdom en aardse macht, welke vervolgens werd misbruikt. Dat deed hij in de wereld, maar ook in de Kerk, welke Jezus Christus heeft opgericht voor ons heil, om ons mensen naar de hemel te leiden. Elke Kerksplitsing, scheuring, werd ongetwijfeld in de hel met gejuich begroet en er zijn er velen geweest. Een grote slag haalde Satan binnen bij het ontstaan van het Protestantisme, welke de Verlichting en het brute kapitalisme mogelijk maakte, evenals de reacties erop zoals onder andere het communisme en de hang aan zogenaamde wetenschap, welke God af wijst. Daardoor is de mensheid afgegleden in een nog grotere duisternis, dan in de tijd dat Jezus geboren werd. Nu helpt het verkondigen van de Leer van God in Jezus Christus niet meer, omdat de grenzeloze hoogmoed van de zogenaamde 'ontwikkelde' mensen deze radicaal afwijst. Nu zal Hij terug moeten komen om de levenden en doden te oordelen, en dat zal Jezus Christus ook doen in onze generatie. In het vooraf gaan van Zijn komst op Aarde zal er niet alleen een Groot Gericht plaatsvinden - welke reeds is begonnen - waarin vele natuurrampen plaatsvinden, maar ook zal de Derde Wereldoorlog worden toegestaan en er zal een algemene Waarschuwing komen - voor alle mensen die dit kunnen begrijpen - waarin ieder van ons zal weten Wie en Wat Jezus Christus is - namelijk God - en hoe ieder van ons er in Zijn ogen voorstaat. Wie zich na deze Waarschuwing bekeert en daarin volhardt is gered voor de eeuwigheid, wie het naast zich neer legt en door gaan met zijn zondig leven, is rijp voor de hel. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Denk echter niet dat dit gelegenheidspraatjes zijn; God heeft dit voorzien nog voordat Hij Adam en Eva schiep als mogelijkheid, indien de eerste mensen op Aarde reeds misbruik maakten van ook hun absolute vrije wil, en dat deden zij. Dat de mensheid de geboorte van hun Redder nodig had, wist God van tevoren. Dat er daarna nog geen tweeduizend jaar zou verstrijken, nadat wij mensen onze Heer en God naar het lichaam zouden doden, dat de mensheid er even erg of nog erger aan toe zouden zijn als bij Zijn geboorte, wist God ook. Daarom is dat ook al in het Oude Testament vastgelegd, maar natuurlijk ook in het Nieuwe Testament, kortom in de hele Bijbel. Maar God zou geen God van Liefde zijn als Hij niet zou trachten om, het liefst de hele mensheid, maar in ieder geval dat deel van de mensheid die het goede willen, voor het eeuwige leven te redden. Daartoe is God in Jezus Christus de eerste keer op Aarde gekomen, daartoe zullen wij mensen, voor de wederkomst van Jezus Christus in Zijn volle glorie als God, allemaal worden gewaarschuwd. Mensen twijfelen of ontkennen dat Jezus Christus God is. Maar dat Jezus Christus werkelijk God is, kunnen wij ook lezen in de lezing uit de profeet Jesaja, waarin God hem laat optekenen dat het Kind dat ons is geboren de wonderbare raadsman, goddelijke held, de eeuwige Vader en vredevorst is. Wie anders dan God Zelf kan dit zijn? Enkel al uit deze woorden blijkt dat het God is Wiens geboorte op Aarde wij deze nacht vieren. De liefde van God voor ons mensen is zover gegaan dat Hij zelfs als Mens tussen ons mensen wilde leven; in alles aan ons gelijk, behalve in de zonden, want het is onmogelijk dat God zondigt tegen Zijn eigen Geboden, ook niet als Hij als Mens tussen ons in leeft. Aan Hem kunnen wij mensen een goed voorbeeld nemen. Want in Jezus Christus is de genade van God de Bron van alle heil op Aarde verschenen. Hij heeft ons geleerd om goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken. Maar dat is wat op Aarde tegenwoordig het meest wordt gepropagandeerd. Wij zijn dus, in het algemeen, wederom vervallen in de zwartste soort van heidendom. Want de heidenen in de tijd van Jezus Christus op Aarde gebruikten, over het algemeen, nog hun gezonde verstand; maar die hebben wij reeds lang weggegooid en bespotten diegenen die dit wel doen. Jezus Christus kwam op Aarde, maar iet onder de groten van de toenmalige wereld. Nee, zelfs een plaats in een herberg was teveel. Zijn wiegje was een kribbe, een voerbak voor het vee. Gewikkeld in doeken op wat stro of hooi, werd Hij daarin te ruste gelegd. En Zijn kraamvisite, uitgenodigd door Zijn engelen, waren arme mensen, die door de goegemeente geminacht werden; schaapsherders die in de nabijheid hun kudde bewaakten. In de winter en in de open lucht; want deze zeer arme mensen hadden waarschijnlijk geen geld voor tenten. Maar deze eenvoudige en eerlijke mensen heeft God veel liever dan de hoogmoedige, rijke en machtige mensen, die zichzelf veel hoger achten dan de mensen, die minder rijk en machtig zijn. Want God is een deemoedige God, die Zichzelf omwille van ons mensen zozeer verdeemoedigt heeft dat Hij Mens geworden is. Ja dat Hij, die over de gehele oneindigheid regeert, Zich naar het lichaam liet vermoorden, na vreselijk te zijn gemarteld. Zo deemoedig is onze Heer, God en hemelse Vader! Vandaar dat Hij van Zijn kinderen, die op Hem willen gelijken, dezelfde deemoedigheid verlangt en dezelfde liefde voor Hem en voor hun naasten. Wie dat doet komt zeker in de hemel. Wie volmaakt is geworden, zoals zijn Vader in de hemel volmaakt is, die komt in de hoogst hemel, de woning van God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen leven en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen ontmoeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN