Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 24 maart 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Exodus 3, 1-8a.13-15

In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: 'Mozes, Mozes?. 'Hier ben ik?, antwoordde hij. Toen sprak de Heer: 'Kom niet dichterbij, doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond?. En Hij vervolgde: 'Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob?. Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: 'Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte?. Maar Mozes sprak opnieuw tot God. 'Als ik nu bij de Israelieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden??. Toen sprak God tot Mozes: 'Ik ben die is'. En ook: 'Dit moet gij de Israelieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u?. Bovendien zei God tot Mozes: 'Dit moet ge de Israelieten zeggen: De Heer de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob, zendt mij tot u. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door?.

Tweede lezing 1 Korintiers 10, 1-6. 10-12

Broeders en zusters, gij moet goed weten dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de Zee zijn getrokken, allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, allen aten zij het zelfde geestelijk voedsel, allen dronken de zelfde geestelijke drank, - want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus - maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; immers: zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren. Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood door de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is. Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt.

Evangelielezing Lucas 13, 1-9

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeers van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: 'Denkt ge, dat onder alle Galileeers alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die gedood werden doordat de toren bij de Siloam op hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op een zelfde wijze omkomen?. Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond; hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: 'Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken maar ik vind er geen. Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit??. Maar de man gaf hem ten antwoord: 'Heer, laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken'.

Uitleg:

Het thema van deze derde zondag van de Vasten is: 'Hier ben ik'. Wie zal in onze tijd, als God hem bij zijn naam roept, nog antwoorden: Hier ben ik? Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit nar uw eigen geslacht. Of, zoals toen Samuel nog een kind was, hij hieraan toevoegde: 'spreek Heer, uw dienaar luistert'?. Niet zo heel veel mensen, denk ik. Want zelfs onder hen die in de ene ware en levende God geloven, zijn er velen die wel willen commanderen, maar dienen is er niet bij. En toch, om een kind van God te worden en te zijn, zal een mens een dienstbaar leven dienen te leiden. Immers gediend worden bevordert de hoogmoed, waardoor de mens, althans in eigen fantasie, hoger staat dan zijn medemensen, zijn naasten. Hierdoor is hij ongevoelig voor de waarheid geworden - bijvoorbeeld dat God alle mensen gelijkwaardig heeft geschapen en er in Zijn ogen geen verschil bestaat tussen een koning en een bedelaar, tussen een miljardair en een dakloze, maar alle mensen zijn gelijkwaardig omdat wij allen zijn geroepen om een kind van God te worden en te zijn - maar hij leeft in de leugen dat hij meer is dan de rest van de mensheid. Maar dienen, ieder op zijn eigen wijze, bevordert de deemoed en de liefde. Deemoed en liefde horen bij elkaar, want niemand kan zijn naasten liefhebben als hij zijn naasten niet wil dienen. God is oprecht nederig - deemoedig - en zachtmoedig van hart. God is Liefde en daarom enkel langs de weg van de liefde bereikbaar. Wie een kind van God wil zijn, die zal op God moeten gaan gelijken en een leven van liefde voor God en zijn naasten moeten leiden. Niet een leven van naiviteit of het laten uitbuiten door egocentrische mensen; wel van hulp geven aan wie het nodig heeft; dus ook aan zijn meest verbitterde vijand. Want, zoals God geen onderscheid maakt tussen goede en kwade - boosaardige - mensen, zo mogen Zijn kinderen dat ook niet doen. Zij mogen zich wel verweren als iemand hen en de hunnen kwaad doet, maar laat haat verre van elk mens blijven; wij zien dagelijks om ons heen wat haat teweeg brengt. Liefde laat ons wonen in een paradijs op Aarde, vanwege de wederzijdse hulp en het afwezig, of nagenoeg afwezig, zijn van misdaden. Elk mens kan in volledige vrijheid en veiligheid leven, zonder veel beveiliging. Ook zonder dat wij door rijke mensen en overheid worden geplunderd, om een kleine groep mensen in grote weelde te laten leven, terwijl de rest van de mensheid mag verhongeren. Zo zie ik de nieuwe Aarde, na de wederkomst van Jezus Christus, die niet meer ver af is. De huidige samenleving, welke momenteel meer op de hel dan op de hemel lijkt, zal dan verdwenen zijn. Geen onrecht en moordpartijen meer, geen oorlog meer om de bezittingen van anderen te kunnen stelen, geen propaganda meer om de zelfzucht, eigenliefde en eigenbelangen voorop te stellen; ook als dit ten koste gaat van andere mensen, onze naasten. Wij zullen nog een korte tijd moeten volhouden en ervoor bidden dat vele mensen gaan kiezen voor het eeuwige leven en niet langer voor de kortzichtige genotzucht van hun korte leven op Aarde. Maar gelukkig is God grenzeloos barmhartig; wij krijgen nog allemaal een Waarschuwing hoe wij er in Gods ogen voor staan. Wie daarna de Weg de Waarheid en het Leven kiest, dus Jezus Christus volgt in Zijn Leer en Zijn Geboden onderhoud en dus doet, die is alsnog gered voor de eeuwigheid; onafhankelijk van de vele soms zeer zware zonden, die hij reeds bedreven heeft. Wie na deze Waarschuwing doorgaat met leven in zondigheid, zonder berouw en zonder zich iets hiervan aan te trekken, die is voor eeuwig verloren in de hel. Maar heeft zo'n mens er dan niet zelf voor gekozen? Ik meen van wel! En alle keuzes die wij in ons leven maken, alle handelingen die daaruit voortkomen, hebben hun eigen gevolgen; goede gevolgen voor hen die de Leer van Jezus Christus volgen, kwade gevolgen voor hen die God in Jezus Christus afwijzen en in hun leugens blijven leven, die hen afhouden van het eeuwige leven. Alleen een oprechte bekering tot God in Jezus Christus, onder berouw en wroeging om genade vragen, en het daarna onderhouden van Zijn Leer, dus door deze te doen, kan hen nog redden. Ik vrees echter dat een aantal van hen zo vast zitten aan de dwaalwegen van Satan - waar er heel velen van zijn - dat zij, ook al zijn zij gewaarschuwd, nog liever naar de hel willen gaan, dan Gods Leer te volgen en te onderhouden. Maar wie dreigt te verdrinken en weigert een toegeworpen reddingsboei te grijpen, die zal ook verdrinken. Wie daarom de barmhartigheid van God in Jezus Christus hooghartig afwijst, die zal in de hel zich af kunnen vragen wat hij fout heeft gedaan, maar dan is hij te laat. Het reeds duizenden jaren geleden aangekondigde Grote Gericht over ons, zeer zondige mensheid, is begonnen en de vele natuurrampen zijn hier een bewijs van. Bovendien staat de Derde Wereldoorlog - door slechte mensen gewild - op uitbarsten; dat zal niet lang meer duren. Maar wij mensen zijn, over het algemeen, te doof en te blind om de tekenen van onze tijd te verstaan. Mozes moest eens uit Egypte vluchten, omdat hij het voor zijn volk had opgenomen en een Egyptenaar had gedood. Maar God riep hem om Zijn volk - het volk van Israel - uit Egypte weg te voeren. In een brandende doornstruik, die niet verbrandde, klonk de Stem van God tot Mozes. En Mozes luisterde naar God, die hem ook Zijn Naam gaf: "Ik ben die is'. In het Hebreeuws: Jahweh (JHWH). Dat is de naam die in de bijbel voorkomt voor God, naast Jehova en Jezus, de Godmens. Want God is in het jaar nul van onze jaartelling geboren als Jezus van Nazareth, Jezus Christus. Heel veel mensen hebben, bij de roepstem van God, voor en na de geboorte van Jezus Christus, geantwoord: Hier ben ik! En zij hebben vervolgens gedaan wat God van hen wilde. Sommigen zijn bekend geworden, maar heel veel zijn in de mist van de geschiedenis verdwenen; maar alleen zij die de roepstem van God volgen in hun leven kunnen kinderen van God worden en dat zijn er heel veel miljoenen geweest en nu nog. De meelopers, zoals die Israelieten die wel tot et uitverkoren volk behoorden, maar Gods Geboden niet onderhielden, en de huidige zogenaamde randkerkelijken, die uit de geloofsleer datgene halen wat hen aanstaat en de rest laat voor wat het is, kunnen God niet behagen; want Zijn Leer, Zijn Weg tot het kindschap van God moet volledig doorlopen worden wil een mens een kind van God worden. Weliswaar heeft Paulus ons hiervoor gewaarschuwd, dat het onbehagen van God, waardoor velen in de woestijn stierven, voor ons een voorbeeld is hoe het niet moet, maar daar wordt in deze tijd van weerspannigheid geen aandacht meer aan geschonken. Ook de waarschuwing van Jezus Christus dat niet alle zondaren meteen sterven, als er iets ergs gebeurd, maar wel iets is om over na te denken en tot bekering te komen; het vertrouwen niet op mensen te stellen, maar op God, wordt heden nauwelijks geleefd. Nee, wij zijn zo 'knap' gewordend at wij mensen denken God niet meer nodig te hebben. Wij hebben immers de wetenschap, toch? Maar de wetenschap kan enkel ontdekken, uitvinden, wat God allang voor ons heeft klaargezet. Dat wij nu heel veel technologie hebben, welke het leven voor ons gemakkelijk maakt, is niet te danken aan de wetenschap - hoe knap ook - maar aan God die ons mensen dit heeft gegeven. Natuurlijk, empirische onderzoeksmethoden hebben er aan bij gedragen, maar als God dit alles niet had klaargezet, dan hadden wij tevergeefs gezocht. Bovendien zijn veel 'wetenschappelijke' ontdekking 'bij toeval' gedaan; God heeft het ons dus laten toevallen. En pas later zijn daar bijpassende theorieen bij verzonnen, di niet juist hoeven te zijn. Het is slechts een verklaring, die niet hoeft te kloppen, omdat wij in werkelijkheid ook niet alles begrijpen of kunnen begrijpen. Wij zouden veel knapper kunnen zijn, indien niet zoveel 'wetenschappers' God hadden afgeschreven en zichzelf mijlenver boven God hadden verheven. Laten wij liever nederig zijn en God dankbaar voor alles wat Hij ons geeft en Zijn Geboden niet langer weerstreven. Want wie God alle eer geeft, die komt zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN