Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 25 augustus 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jesaja 66, 18-21

Dit zegt de Heer: 'Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israelieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten', zo spreekt de Heer.

Tweede lezing Hebreeen 12, 5-7.11-13

Broeders en zusters, gij zijt het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en vermaant: 'Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent'. Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God behandelt u als kinderen. Ieder kind word wel ooit door zijn vader gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op van een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de wankele knieen, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.

Evangelielezing Lucas 13, 22-30

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: 'Heer, zijn het er weinig die gered worden?'. Maar Hij sprak tot hen: 'Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen, maar zij zullen daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! Zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten zult zien in het rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Denk eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Deur naar het Rijk Gods'. De deur naar het Rijk Gods is de deur van liefde in het eigen hart. Want in het hart is de liefde van een mens gezeteld. Mensen die veel eigenliefde hebben, zelfzucht, die hebben een hard hart voor hun naasten; hun hart lijkt het meest op een steen, die niet geroerd kan worden door het leed van anderen, maar alleen alles naar zichzelf vertaald. Zij kennen God niet en hebben alleen oog voor hun eigen belangen. Vele mensen op Aarde in deze tijd zijn zover van God afgedwaald. Zij kunnen, tenzij zij tot inkeer komen, het Rijk Gods niet binnen gaan, maar gaan verloren. Dat komt omdat hun hoogmoed in de weg zit om de kleine deur naar het Rijk Gods te vinden. De zelfde hoogmoed die hen wijsmaakt dat zij boven andere mensen zijn verheven. De deur naar het Rijk God is daarentegen de deemoed, welke de ware liefde voor God en de naasten mogelijk maakt. Een deemoedig mens zet de deur van zijn hart wagenwijd open voor God om binnen te komen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Het licht van God - geestelijk licht, die de mens verlicht - zijn de drie open vensters; naastenliefde, zachtmoedigheid en waarheid. Het zoeken naar waarheid is ook het zoeken naar God, omdat God Waarheid is. En die Waarheid is er een die nooit veranderd, maar altijd waar is, in elke tijd en omstandigheid. Wie zijn hart zo inricht, die leeft niet meer in een doodse duisternis, maar krijgt van God een steeds stijgend inzicht. Die leeft in het grote licht, welke God aan het firmament van elk mens, die God zoekt, gegeven heeft op de derde dag van zijn ontwikkeling. Het natuurlijke verstand is het kleine licht, die elk mens heeft. Maar God leert Zelf - door de heilige Geest, het grote licht - hen die Hem volgen in de mate waarin zij zich ontwikkelen tot een kind van God. De sterren betekenen de vele kleine inzichten, wanneer een mens zegt - soms alleen tegen zichzelf - dat hem een licht op gaat, omdat hij opeens iets inziet. Dat overkomt nagenoeg elk mens wel eens in zijn leven. Wie deze ware lamp voor zijn voet vervolgens gaat volgen, die zal niet verdwalen op de weg naar het Rijk Gods. Wie daarna zijn eigen wegen weer gaat bewandelen, raakt dit inzicht weer kwijt en loopt wederom in een verstikkende geestelijke duisternis, die hem van God afvoert. Maar dat is de keuze van ieder mens zelf. Ook in natuurlijk opzicht zet God van alles voor ons klaar; zo komt elke dag de zon op en wie daarvan gebruik wil maken mag dat, maar het schaad de zon, noch de Aarde, als een mens daar geen gebruik van wil maken, de zon en de Aarde volgen gewoon hun baan. In geestelijk opzicht is dat precies hetzelfde; de mens die het licht van God verwerpt, die zelfs God verwerpt, schaad hoofdzakelijk zichzelf; en de mensen die hij, door gebrek aan naastenliefde, ook kwaad doet. Maar nu is het zo erg geworden, zijn zoveel mensen de weg naar het Rijk Gods kwijt, dat de voorspelling van Jesaja zal uitkomen. Gedeeltelijk is deze al uitgekomen na de dood van Jezus Christus, toen de door Hem opgerichte Kerk zich ging verbreiden. Want deze is nu over de gehele wereld werkzaam, is wereldwijd de glorie van God in Jezus Christus verkondigd. Zijn er uit alle volkeren en talen priesters werkzaam in Gods ware Kerk. En zijn heel veel mensen, van over de gehele wereld al opgenomen in Gods stad, het hemelse Jeruzalem, als Zijn ware kinderen. Maar helaas is een gedeelte van Gods Kerk heidens geworden, is van God los gekomen en verkondigt een ketterse leer, die niet van God stamt, maar uit de hel komt. God in Jezus Christus heeft, nog voor en tijdens Zijn leven op Aarde, laten weten dat Hij zal wederkomen om te oordelen over levenden en doden. Die tijd is bijna aangebroken; God in Jezus Christus is Zijn wederkeer aan het voorbereiden! Nog heerst Satan op Aarde, nog brengt Satan heel veel mensen naar zijn rijk, de hel. Maar het zal niet lang meer duren. Echter om ons mensen te beproeven wie er geschikt zal zijn om Gods Rijk binnen te gaan, zullen alle christenen op Aarde eerst een felle en diepgaande vervolging moeten ondergaan. God zal echter, evenals Zijn vijand Satan , niet stilzitten in deze strijd om de zielen van ons mensen. God zal ieder van ons - die genoeg verstand hebben om het te kunnen begrijpen - waarschuwen hoe wij er in de ogen van God voorstaan. Wie tot inkeer komt, God om genade en vergeving vraagt en Gods Geboden gaat volgen - dus doen - is gered voor de eeuwigheid. Wie doorgaat met zondigen tegen God is verloren en komt in de hel, wat altijd van ieder mens zijn eigen keuze uit eigen vrije wil is. Daardoor zullen miljarden mensen, die nu nog geen christenen of praktiserende christenen zijn, tot inkeer komen en christen worden. Helaas zullen er andere mensen zijn die verloren zullen gaan, omdat zij weigeren zich te bekeren. Maar dat is hun eigen keuze uit eigen vrije wil, want Satan, noch zijn volgelingen op Aarde kunnen geen mens beletten om een christen te worden. Dan gaat de volledige voorspelling, welke God door Jesaja aan ons mensen heeft gegeven, in vervulling, want dan zijn er, na de komst van Jezus Christus, nog enkel christenen op Aarde; de rest is van de Aarde verdwenen. Wie een kind van God wil zijn, zal zich als een kind van God moeten gedragen en Zijn tucht niet mogen minachten. Want God voed al Zijn kinderen op en tuchtigt, als Hij dat nodig vind, elk kind op diens tijd. Er is een spreekwoord dat zegt: 'het levenspad gaat niet over rozen'. Daarmee wordt bedoeld dat er altijd moeilijkheden op elk mens zijn levenspad komt. Maar pas op! Rozen hebben doornen. Dat wil zeggen dat het leven van elk mens zodanig is dat hij zich kan bezeren aan de dorens van de op het levenspad liggende rozen. Niemand krijgt van God een leven zonder de nodige problemen. Wie deze problemen aanpakt, zodra ze komen, in de volste overtuiging dat God ons deze problemen niet zou geven, tenzij ze goed voor onze ontwikkeling naar het kindschap van God zou zijn, en in het volste vertrouwen dat God niemand boven zijn krachten beproefd, die zal elke moeilijkheid, elk probleem te boven komen, zonder zijn geloof te verliezen, of zelfs maar in gevaar te brengen. Wie denkt dat hij elk probleem zelf moet oplossen zonder Gods hulp, tja, die tast zware lasten op zijn eigen schouders, welke niet God hem gegeven heeft, maar die hijzelf heeft opgenomen, of toegelaten dat andere mensen deze lasten op hem laadden. Denk aan de woorden van Jezus Christus Zelf, toen Hij ons aanspoorde om ons tot het uiterste in te spannen om de nauwe deur binnen te gaan. De deur van liefde tot God en de naasten. De deur naar het eigen hart. Laat uw hart niet verstenen door eigenliefde en hoogmoed. Want dan komt u niet door deze deur van deemoed en liefde. Nee, dan zult u, wanneer u over gaat naar het hiernamaals, de deur naar het Rijk Gods gesloten vinden en God zal u niet toelaten; ook niet als u het Woord, de Leer van God wel kent, maar er niet naar geleefd heeft. Geloven is doen, niet theoretisch aannemen dat er een God bestaat, die alles wel goed zal vinden; de hel is wel degelijk een realiteit. Daar komen mensen die ongerechtigheid bedrijven en daar nimmer een oprecht berouw over hebben. Diegenen die van kinds af aan zeggen te geloven, maar Gods Geboden niet doen, die zullen dan de laatsten zijn. Wie tijdens zijn leven op Aarde tot bekering komt en Gods Geboden wel onderhouden, dus doen, zijn de laatsten die de eersten zullen zijn. Zij zijn het die in de hemel komen. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom, vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons allemaal daar zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN