Schriftuitleg

312

HOME

SCHRIFTUITLEG

Laat God in je leven

WIE IK BEN

LINKS

INDEXCor Huizer

Mail: religie@corhuizer.nl

 

Schriftuitleg van zondag 25 juni 2017.
 

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart)of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.


Schriftteksten

Eerste lezing Jeremia 20, 10-13

Jeremia sprak: ‘Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je Ontzetting-overal. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets lievere dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtige strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in Uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered’.

 

Tweede lezing Romeinen 5, 12-15

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van Zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

 

Evangelielezing Mattheüs 10, 26-33

In die tijd zei Jezus tot Zijn apostelen: ‘Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondig dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de Wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs iedere haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen? Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de Mijne erkennen bij Mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover Mijn Vader die in de hemel is’.


 

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Maak ons hart ontvankelijk’. Heer onze God, maak ons hart ontvankelijk voor Uw Leer en Uw liefde voor ieder van ons. Want dan kunnen wij uw Geboden houden, welke ons naar het eeuwige leven zal leiden. U heeft ons mensen immers niet geschapen voor het korte proefleven op Aarde, maar voor een leven in gelukzaligheid in alle eeuwen en waar geen einde aan komt. Wij allen zijn geroepen om Uw ware kinderen te worden en te zijn, maar dan zullen wij wel Uw roepstem moeten volgen. Omdat wij afgesneden zijn van de herinnering aan ons vorig bestaan, is het geheel aan ons om, met onze vrije wil, het goede te doen, opdat wij de hoge status van Uw kindschap waardig worden. Maar, als ik om mij heen kijk op Aarde, dan zie ik zo verschrikkelijk veel kwaad, veroorzaakt door mensen die van het juiste pad zijn afgedwaald en nu hun leven verknoeien met het volgen van allerlei dwaalwegen, welke naar hun ondergang voert. Hoe lang nog zult U deze kwaadaardigheid dulden, voordat U Uw paradijs op de nieuwe Aarde zal openen voor alle mensen, die dan nog op Aarde zullen leven? Het is mij bekend dat wij mensen door deze tijd van zuivering heen moeten, waar het kaf van het koren zal worden gescheiden, waar U Heer Jezus Christus zal oordelen over levenden en doden. Het is mij bekend dat U in deze benarde tijd nog zoveel mogelijk mensenzielen wilt redden voor het eeuwige leven, maar dat naast de miljarden die U weet te redden, er ook miljarden zullen zijn die, in hun kwaadaardigheid, weigeren zich te bekeren, maar doorgaan hun afschuwelijke zonden te bedrijven. En wie niet door U gered kan worden, terwijl hij toch alle kansen krijgt om gered te worden, die is inderdaad verloren en zal een eeuwigdurend verblijf in de hel tegemoet gaan. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Eigen schuld dikke bult? Ja, maar tegelijkertijd is het verschrikkelijk dat mensenzielen, die Uw kinderen hadden kunnen zijn, door eigen vrije wil slaven van de Satan worden. En toch als U ze niet kan redden, als U ze niet kan overtuigen om hun leven te verbeteren, dan kan niemand dat en zullen zij, door eigen schuld, verloren gaan. Niemand kan beweren dat U te weinig gedaan heeft, doet of nog zal doen, om alle mensen tot Uw ware kinderen te verheffen. Wij zullen zelfs nog allemaal mogen meemaken dat U ons leert hoe ieder van ons er in Uw ogen voor staat, maar zelfs dat zal voor een deel van de mensheid onvoldoende zijn om hun grenzeloze hoogmoed te laten varen en U, onder wroeging en berouw, om genade en vergeving te vragen voor hun zonden. O Vader, God in Jezus Christus, stel Uw wederkomst niet te lang uit, want de wereld begint steeds meer op de hel te gelijken en wij, die van U houden, smachten naar Uw aanwezigheid op Aarde. Het is nu als in de tijd van Jeremia, waar de kwaadaardige mensen, waaronder zijn vrienden, hem haatten, omdat hij Uw Waarheid verkondigde. En hoe smachtte Jeremia er naar dat U in zou grijpen. Nu, in onze tijd, bent U weliswaar aan het ingrijpen, maar ons verlangen naar Uw komst is voor vandaag, niet eens voor morgen of overmorgen. Goed, het is waar, in Uw oneindige Goedheid heeft, binnen Uw Orde, alles zijn tijd nodig; óók het redden van zoveel mogelijk mensenzielen voor het eeuwige leven. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en het heeft ongeveer vier millennia geduurd, alvorens onze Redder, Jezus Christus werd geboren. Redder omdat U Zelf naar onze Aarde bent afgedaald, om Zelf de moeilijke taak op U te nemen om ons mensen voor het eeuwige leven te behouden en de gevolgen de zonden van Adam en Eva goed te maken en opnieuw de Weg naar U te openen, welke door deze zonde was afgesloten. Daarna was er een tijd van opkomst en bloei van Uw Rijk op Aarde, maar Satan heeft nooit stil gezeten en het is hem gelukt om vele mensen ofwel in verwarring te brengen, ofwel over te halen, door misleiding en dwaalleren, om hem te aanbidden en niet U, onze ware en levende God in Jezus Christus. Nu is het werelddeel waar ik in leef, Europa, grotendeels heidens geworden en vijandig tegen alles wat Jezus Christus ons heeft geleerd. Zelfs Zijn Kerk is zwaar aangetast door de rook van Satan; door die mensen die doen alsof zij U volgen, maar die U in werkelijkheid haten en Satan volgen. Maar wij, die U volgen, hoeven niet bang te zijn voor Satan of voor zijn volgelingen op Aarde. Zij kunnen misschien ons het lichamelijke leven afnemen, niet eens zeker, omdat U ons beschermd, maar niets meer! Want onze ziel kunnen deze duivelaanbidders niet beschadigen en al helemaal niet onze geest, die uit U is. En daarom kan niemand ons, de volgelingen van Jezus Christus, écht kwaad doen; het lichamelijke leven moet toch eens eindigen, maar daarna begint het eeuwige leven in en uit God. Maar wat hebben wij dan verloren? Hooguit een paar jaar minder in het lichaam, maar niets in het eeuwige leven! Maar de vijanden van God moeten oppassen; wie God in Jezus Christus lief heeft zal Hem niet gemakkelijk loochenen tegenover de mensen. Misschien in een ogenblik van zwakte, zoals Petrus, maar daar krijgt hij gegarandeerd onmiddellijk spijt van en hij zal worden vergeven, als hij daar om vraagt onder berouw. Maar die mensen die Gods Woord misbruiken, of zelfs het bestaan van God ontkennen, tja die zitten wel in de penarie, want zij loochenen Jezus Christus en dan zal Hij hen loochenen bij de Vader in de hemel. Zeker als zij niet op tijd, dus tijdens hun leven, tot inkeer komen en onder berouw en wroeging om genade en vergeving vragen. Want dat is de enige Weg naar het eeuwige leven; God in Jezus Christus uiteindelijk volgen. Maar voor wie Hem weigert te volgen, die kunnen, als het te laat is en zij dan pas beseffen wat zij zichzelf hebben aangedaan, nog wel ‘Heer, Heer’ roepen, maar dan zegt Jezus Christus hen: ’Ik ken u niet’. En wie God weigert te kennen, omdat zij God niet willen kennen, die is pas echt verloren. Daarom, pas op wat u doet en volg Jezus Christus voor uw eigen eeuwige heil in het eeuwige leven. Als u dat doet dan komt u in het hiernamaals met zekerheid in een hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen wederzien.

 

Amen.

Cor Huizer
.

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net

 

Schriftuitleg


DEZE WEEK

 


ARCHIEF:

 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN

Webmiep Design  De Rips (GemertBakel)