Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 25 november 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Daniel 7, 13-14

In die tijd nam Daniel het woord en zei: 'In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde'.

Tweede lezing Openbaring van Johannes (Apocalyps) 1, 5-8

Broeders en zusters, genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega, - zegt God de Heer - Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.

Evangelielezing Johannes 18, 33b-37

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: 'Zijt gij de koning der joden?'. Jezus antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?'. Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?'. Jezus antwoordde: 'Mijn Koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn Koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier'. Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?'. Jezus antwoordde: 'Ja, Koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit waarheid is luistert naar mijn stem'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag, Hoogfeest van Christus Koning van het heelal is: 'De stem van de Koning'. De stem van de Koning der koningen, God in Jezus Christus, is altijd vol van liefde en mededogen. Hij heeft alles wat bestaat uit liefde geschapen en regeert deze met liefde. Liefde is de krachtigste kracht die er bestaat. Ik bedoel hiermee de liefde tot God en de naasten, niet de eigenliefde, waar de wereld - en de hel - vol van is. Want de mensen zoeken, over het algemeen, naar eigen rijkdom, eer en roem, maar bekommeren zich niet om die mensen, welke door de mensen in deze wereld verworpen worden. Daar wordt met weerzin en verachting op neer gekeken. Wel door de wereld, maar niet door God! God heeft elk mens op Aarde geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis; vandaar dat God ook elk mens lief heeft, met een liefde, die wij wel in eeuwigheid niet kunnen begrijpen. En omdat God Liefde is, kijkt Hij niet naar onze maatschappelijke positie, maar naar de liefde in het hart. Is deze liefde goed, dus gericht op God en de naasten, dan vervult deze mens de voorwaarde voor het eeuwige leven in de hemelen en wordt hij door God naar het kindschap van God toe geleid. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Is de liefde van een mens slecht, dus gericht op zichzelf, zonder liefde tot God en tot de naasten, dan loopt hij, tenzij er op tijd bekering is, het Rijk van God mis en komt hij, ongeacht zijn maatschappelijke positie en/of rijkdom op Aarde, eerder in de hel dan in de hemel terecht. Want, omdat hij geen liefde heeft voor een ander, is hij geestelijk al, nog levend op Aarde, afgestorven. Immers liefde en leven is precies hetzelfde. Hoe kan hij dan in het hiernamaals - waar hem alleen zijn liefde en goede werken hem volgen - dan nog enige rijkdom, inzicht, dus licht hem volgen. Als hij wel allerlei goederen, eer en roem vergaard heeft op Aarde, welke hij moet achterlaten bij zijn lichamelijke dood, maar het belangrijkste voor het leven - God en Zijn liefde en daarmee ook de zuivere liefde voor zijn naasten - zelf uit vrije wil heeft vernietigd, hoe kan hij dan nog leven in het hiernamaals verwachten? Wel voortbestaan, want de ziel sterft niet zoals het lichaam, maar wel een voortbestaan in de grootste ellende. Voor God was hij, nog levend op Aarde, al gestorven in een ergere dood dan het verlies van het lichaam. Want God heeft wel elk mens op Aarde bestemd voor het eeuwige leven, maar God heeft ons ook wel een vrije wil gegeven en wij mensen zijn vrij om God te volgen naar het eeuwige leven in gelukzaligheid, of Zijn geschenken aan ons mensen af te wijzen. Niemand zal ooit gedwongen worden om een kind van God te worden; het is van een ieder zijn eigen keuze uit eigen vrije wil. Wij mogen ook de dwaalwegen van Satan door ons leven volgen; maar het resultaat van ons leven krijgen wij altijd eens gepresenteerd. Wie God wil volgen in het eeuwige leven, die zal wel de Leer van God in Jezus Christus moeten volgen, dus leven, dus doen. Wijs God en Zijn Leer af en Satan zal u vol van helse vreugde binnenhalen in zijn rijk: de hel. Wel uw keuze! De Leer van God in Jezus Christus is vol van liefde en waarheid. De liefde is de stuwende kracht in het gehele oneindige heelal, waarvan wij, van het materiele gedeelte, maar een fractie kunnen waarnemen. Van de geestelijke Schepping kunnen wij, met onze aardse ogen, helemaal niets waarnemen. Alleen in de praktiserende liefde voor God en de naasten kunnen wij mensen de geestelijke krachten waarnemen; zonder liefde zijn wij zonder leven en stekeblind en stoldoof. Dus door het doen van de Leer van Jezus Christus kunnen wij, niet alleen de hemelen binnen gaan, maar ook een volmaakt kind van God worden. Want dat heeft Jezus Christus ons beloofd, toen Hij tegen Zijn apostelen zei dat zij zo volmaakt moesten worden, als dat de Vader in de hemel volmaakt is. En God belooft nooit iets wat voor ons mensen onhaalbaar is. Daniel kreeg een groot visioen, waarvan vandaag een klein stukje wordt gelezen, ook over de ontwikkelingen in onze tijd en ook van de wederkomst van Christus Jezus als Koning van het oneindige heelal. Want de Hoogbejaarde symboliseert God, Jahweh, Jehova. Diegene die voor Zijn troon wordt geleid, in de gedaante van een Mens, is Gods Zoon, Jezus Christus. En Hem is alle macht gegeven op Aarde en in de hemel en Zijn Koninkrijk gaat nooit voorbij, dus kent geen einde. Dat komt omdat de Hoogbejaarde in werkelijkheid God in al Zijn volheid is, die de Geest is die in Jezus Christus woont. In Zijn lichaam en ziel is Jezus Christus altijd de Zoon van God; in Zijn Geest is Hij volledig God. Want alleen in Zijn Geest is Hij God Zelf; Zijn geschapen ziel en lichaam - nodig om op Aarde te kunnen wonen als God en Mens - is Mens en kan daarom niet God zijn; maar wel Gods Zoon. Desalniettemin is Jezus Christus de enige ware en levende God die bestaat, omdat Hij dat vanaf het begin in de Geest was en is. Er is en bestaat geen andere God dan Hij! Vandaar ook dat God door Johannes laat opschrijven in de Apocalyps dat Hij de Alfa en Omga is - dus het begin en het einde - en Hij die is en was en komt, de Albeheerser. Want Hij, God, was er voordat de eerste Schepping plaatsvond; Hij is er nog steeds, anders was er geen Schepping meer en Hij komt om ons mensen te redden van de eeuwige dood, doordat wij heden massaal de wegen van Satan volgen door ons leven. Het niet meer bestaan van de Schepping, indien er geen God zou zijn, moet ik even uitleggen. Kijk alles wat bestaat, buiten God om, de gehele Schepping, zowel geestelijk als materieel, zijn niets anders dan de gedachten en ideeen van God; bedacht door Gods Liefde - de Vader - en geordend door Gods Zoon - Zijn Wijsheid - en met een machtig 'Er zij' tot leven gebracht door God Wil - de Heilige Geest, die de hele Schepping vervolgens in stand blijft houden. Zou God - wat ondenkbaar is - ophouden te bestaan, dan zouden ook al Zijn gedachten en ideeen ophouden te bestaan, dus de gehele Schepping zou dan gewoonweg niet meer bestaan. Dus ook u en ik niet! Onze Heer en God is echter zo deemoedig - vandaar dat Hij ook aan ons vraagt om deemoedig te zijn - dat Hij ons mensen als Zijn kinderen wil hebben en ons daarom heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Omdat voor God en geen tijd bestaat, had Hij al lang van tevoren bedacht dat wij mensen onze vrijheid- en levensproef op Aarde zouden kunnen gaan misbruiken, vanaf de eerste mensen Adam en Eva. Maar dat heeft Hem niet belet om van ons mensen op Aarde Zijn kinderen te willen maken; wel onder voorwaarde dat wij dat uit vrije wil worden. Daartoe heeft Hij de diepste deemoedigheid - om ons mensen te redden - moeten ondergaan; niet alleen door Mens te worden, maar ook door ons mensen te laten martelen en doden op een kruis; want zover gaan Gods respect voor onze vrije wil. Dat Pilatus vroeg of Hij Koning was, werd door Jezus Christus bevestigd; zonder erbij te vermelden dat Hij dat altijd al was geweest en altijd zal blijven. Zijn 'troon' op Aarde was het kruis, waar Hij met wijd gespreide armen ons tot Zich riep, omdat Hij onze zonden op Zich had genomen, waardoor de verbroken verbinding die tussen de woonplaats van God en van ons mensen was verbroken - door de zondeval van Adam en Eva - door Jezus Christus weer hersteld werd. Maar Hij is nu bezig onze Aarde te zuiveren van al het kwade en Zijn wederkeer aan het voorbereiden. Maar alleen die mensen die ofwel in de waarheid zijn, ofwel op tijd de waarheid omarmen, komen op de nieuwe Aarde, in het nieuwe Paradijs. Want alleen wie in de Waarheid is luistert naar de Stem van God in Jezus Christus en onderhoudt, doet Zijn Leer. Wie Hem blijvend afwijst is helaas verloren voor eeuwig. Daarom volg in goed geloof de Leer van Jezus Christus en u behoort bij de levenden, die na dit proefleven op Aarde in de hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN