Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 26 augustus 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jozua 24, 1-2a.15-1 7.18b

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israel in Sichem bijeen, met de oudsten van Israel, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk, en sprak: 'Zo spreekt de Heer, God van Israel: Als gij de Heer niet wilt dienen, kies dan nu wie gij wel dienen wilt: de goden die uw voorouders aan de overkant van de rivier hebben vereerd of de goden van de Ammonieten, in wier land gij woont. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer'. Het volk antwoordde: 'Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te vereren. De Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte ge-leid, uit het land van de slavernij. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht, en ons beschermd op al onze toch-ten en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwa-men. Ook wij willen de Heer dienen; Hij is onze God'. Tweede lezing Efeziers 5,21-32

Broeders en zusters, weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam; maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus zo moet ook de vrouw haar man in alles onderda-nig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heer-lijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw be-mint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk omdat wij ledematen zijn van zijn li-chaam. 'Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee zullen een vlees zijn'. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.

Evangelielezing Johannes 6, 60-69

In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: 'Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?'. Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leer-lingen daarover morden, vroeg hun: 'Neemt gij daar aan-stoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...? Het is de Geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gespro-ken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben'. - Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zou-den overleveren. - Hij voegde eraan toe: 'Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is'. Ten gevolge hiervan trokken ve-len van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezel-schap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij soms weggaan?'. Simon Petrus antwoordde Hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de heilige Gods zijt'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Een sprong in het diepe'. Voor mensen, welke zijn opgegroeid zonder geloof in de ene ware en levende God in Jezus Christus, is het gaan geloven in Zijn Leer als en sprong in het diepe, zonder te kunnen zwemmen. Daarom alleen al is het nuttig dat kleine kinderen God leren kennen als zij nog heel klein zijn, zodat zij het geloof met de paplepel ingegoten krijgen en dus al vroeg de mores van het geloof bijgebracht krijgen. Later, als zij groot zijn geworden, kunnen zij alsnog zelf, uit eigen vrije wil, beslissen of zij christen blijven of andere 'goden' gaan aanbidden, zoals alles wat materieel is en de zogenaamde 'vrije seks', wat een grote uiting van egoisme is en mensen eraan verslaafd maakt. Maar wat bedoel ik als ik het heb over niet kunnen zwemmen van nieuwe gelovigen? Ik bedoel hiermee dat zij niet bekend zijn, of nauwelijks bekend zijn, met de taal van God, die voor gelovig opgevoede mensen als vanzelfsprekend is. Zij nemen weliswaar de, voor hen, nieuwe leer aan, maar moeten zich nog los maken van de leer, of leren, waarin zij zijn opgevoed. Dat is het springen in het diepe, het aanvaarden van wat eerder onbekend is, als volledige Waarheid vanuit God, terwijl zowel de termen als mede de taal van deze leer hen onbekend is en zij de valse leer, waar zij eerder in geloofde, zullen moeten loslaten, omdat deze niet de waarheid is, maar gebaseerd op leugens. De nieuwe leer is hen nog gedeeltelijk onbekend, omdat deze pas levend wordt in hen wanneer zij deze leer gaan toepassen in hun leven en niet eerder. Evenals iemand pas kan leren zwemmen door het te doen, kan een leer - aards bijvoorbeeld een vak - pas echt gekend worden door het te doen, niet door enkel de theorie tot zich te nemen. Een ander mens kan wel door woorden en voorbeeld iemand anders overtuigen van een waarheid, maar de boodschap komt pas over als deze waarheid ook beoefend wordt. Kinderen op school leren lezen en schrijven niet doordat de leraar een voorbeeld geeft, maar door het zelf te beoefenen. Waar leraar staat moet u ook lerares lezen, lees dit alles naar uw eigen geslacht. Niet voor niets wordt ieder voorgehouden: 'oefening baat kunst'. Zonder oefening kan niets echt geleerd worden, wordt het geleerde nooit iets van jezelf en wordt snel vergeten, geheel of gedeeltelijk. En dat geldt voor alles wat een mens leert; ongeacht of dit nu een aardse kunde of handelingen zijn, of dat wij spreken over geestelijke zaken, waaraan geloof wordt gehecht. Met geloven in wat verteld wordt - door een mens verteld of gelezen in een boek (of beeldscherm) - begint alle kennis. Maar deze kennis blijft pas als met dat wat men als waar heeft aangenomen ook in het leven gaat toepassen door er naar te handelen. Want dan pas wordt de kennis, welke iemand anders heeft overgebracht, je eigendom, van jezelf. En het aanleren van allerlei vaardigheden begint al in de wieg en gaat het hele leven door. Het aanleren van de Openbaring van God, te lezen in Zijn grote Openbaringswerk door de eeuwen heen, de Bijbel, begint ook met het aannemen van de waarheid, welke daarin geschreven staat; maar alleen het toepassen van Gods Geboden maakt dat het levend wordt in het eigen leven en dat het van jezelf gaat worden. God staat daarbij natuurlijk niet werkeloos toe te kijken, maar geeft elk mens, die Zijn Leer ook doet, steeds meer geestelijk licht, dus inzicht in God Zelf en in Zijn Schepping, zoveel als wij voor het leven op Aarde nodig hebben. Ook geeft God een onderscheidingsvermogen om waarheid en leugens uit elkaar te kunnen houden. Bedenk daarbij dat elk mens, die oprecht de waarheid zoekt, altijd bij God uit komt, omdat God de Waarheid is. Niemand zal ooit verdwalen op de vele paden door het leven, indien hij altijd bereid is om de waarheid, de gehele waarheid, ook als die onaangenaam is, te accepteren. Leugens komen uit de hel, de waarheid uit de hemel. Het was dan ook goed van Jozua dat hij, rekening houdend met de vrije wil van ieder mens, de leiders van de Israelieten liet kiezen tussen de ware God, Jahweh, en de vele afgoden van de heidenen. Zij kozen voor God, in navolging van hun leider Jozua. En in die tijd werd er nog geluisterd naar leiders; door hen voor God te laten kiezen, koos het gehele volk -uitzonderingen daargelaten - voor God, die hen uit Egypte had geleid. De geschiedenis van het volk van Israel heeft bewezen dat het, door alle eeuwen heen, een moeizame worsteling was met dit volk om hen bij God te laten behoren; telkens weer gingen zij andere 'goden' achterna en lieten God in de steek. Dat gebeurde ook in het christendom; de meeste christenen waren meestal bezig met zichzelf en hun eigen belangen en slechts zelden met het naleven van Gods Geboden, wat in onze tijd in een massaal en volslagen nieuw heidendom heeft geresulteerd, waarbij God volkomen vergeten is en zelfs massaal wordt bestreden. De leer van God in Jezus Christus is voor velen verworden tot een soort van aas, waar de gemiddelde mens zijn neus voor dichtknijpt, alsof de stank ervan onverdraaglijk is. Bijvoorbeeld Paulus raadde de vrouwen aan om onderdanig te zijn aan haar man, maar voor de 'moderne' vrouw moet men daarmee niet aankomen, integendeel, zij wil gewoonlijk dat haar man onderdanig is aan haar. En toch heeft Paulus gewoon verwoordt wat de normale natuurlijke ordening is, welke God ons mensen bij onze Schepping heeft meegegeven. Daar heeft God de totale mensenziel gesplitst in een mannelijke ziel en een vrouwelijke ziel, met bijbehorend lichaam en ieder hun eigen taken in het leven. De belangrijkste taak heeft God aan de vrouwen gegeven: het op de wereld zetten van de volgende generatie mensen en de basis leggen van de opvoeding van hun kinderen. Daartoe heeft God aan de vrouwen gegeven dat zij allereerst reageren vanuit hun liefde, gevoel en dan pas vanuit hun wijsheid, verstand. Omdat liefde geen grenzen kent, zal deze in bedwang moeten worden gehouden. Vandaar dat God aan de manen heeft gegeven dat zij allereerst reageren vanuit hun wijsheid, verstand en dan pas vanuit hun liefde; want de wijsheid geeft wel de grenzen aan. Helaas hebben de vrouwen ook een zeer harde eigenschap van God meegekregen; de ijdelheid. Deze is door Mozes - in analogie van het geestelijke - de rib uit het lichaam van Adam, de totale Mens, genoemd. En juist deze ijdelheid, geprikkeld door de vele zonden welke tegenwoordig 'normaal' worden gevonden, doet vrouwen ernaar verlangen om niet alleen gelijkwaardig aan de man te zijn - wat zij in Gods ogen altijd al waren - maar gelijk aan mannen te zijn, wat zij nooit kunnen zijn, omdat zij voor andere taken in het leven zijn geschapen dan mannen. En dan gaat het gruwelijk mis in de gehele samenleving, zoals als u wakker bent om u heen kunt zien gebeuren. Maar ook al in de tijd van Jezus Christus waren vele mensen niet in staat om de waarheid vanuit God te begrijpen en te willen volgen; het ontbrak ook bij de mensen om Hem heen aan geloof. Maar het is de waarheid dat het vlees, het lichaam niets voorstelt; wij zijn geschapen om ons zelf geestelijk te ontwikkelen door Gods Geboden te doen en dan voor altijd te leven, maar niet in het lichaam. Daarvoor is een levend, dus handelend geloof in God noodzakelijk. En deze handelingen heet liefde. Liefde voor God boven alles en liefde voor ieder van onze naasten als voor zichzelf. Maar ook in onze tijd zijn er meer mensen die niet geloven dan die wel geloven. Daarom kan ook nu niemand tot God in Jezus Christus komen als de Vader hem dat niet heeft gegeven. En aan wie geeft de Vader dit niet? De Vader is de liefde in de mens; wie geen liefde heeft voor anderen, dus ook niet voor God, kan God dan ook nooit vinden. En dat betekent deze woorden van Jezus Christus; wie geen liefde heeft is het niet gegeven om Hem, de ene ware en levende God, te vinden en Hem daadwerkelijk te volgen. Wie wel liefde heeft voor God en de naasten - en daar naar handelt - die vind God wel en zal ook zeker in de hemel worden opgenomen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN