Schriftuitleg


Schriftuitleg van 2e Kerstdag 25 december 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 6,8-10; 7,54-60

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeers en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicie en Asia be-gonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak. Zij werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: 'Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand'. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem af. Zij sleepten hem bui-ten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest'. Toen viel hij op zijn knieen en riep met luide stem: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan'. Na deze woorden ontsliep hij.

Evangelielezing Mattheus 10,17-22

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: 'Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen op-staan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden'.

Uitleg:

Het thema van deze tweede Kerstdag is: 'Getuige van het evangelie'. Getuige van het evangelie is, meer nog dan hij die het evangelie verkondigt, hij die het evangelie doet, dus in de praktijk brengt. Waar hij staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want de blijde boodschap is meer overtuigend als deze ook gedaan wordt, dan dat er enkel over gepraat wordt, maar de daden van het evangelie onzichtbaar zijn. Immers wat iemand zegt kan langs de toehoorder afglijden, maar is dat ook het geval met iemands daden? Als dan iemand iets doet dat vreemd, ongebruikelijk is, dan is de belangstelling gewekt waarom hij dat doet. Als dan het antwoord luidt: 'Omdat Jezus Christus het ons mensen geleerd heeft om God boven alles en de naasten als zichzelf lief te hebben, daarom doe ik werken van liefde voor mijn naasten'. Of andere woorden van gelijke strekking, dan kan dit motief wel verworpen worden - de dader van zijn geloof zelfs bespot worden - maar niemand kan beweren dat deze mens niet oprecht is. Hij laat immers zijn geloof blijken vanuit zijn daden, wat hij doet of nalaat? Kijk, Jezus Christus heeft ons gesproken over echte profeten in Gods Naam en valse profeten. De valse profeten werken voor hun eigen zelfzuchtige bedoelingen en verkondigen niet de Leer van God in Jezus Christus. Zij weten hun teksten, welke zij uitspreken of verkondigen wel mooi te maken, maar hun bedoelingen stemmen niet overeen met de door hen gebezigde teksten. Voor zulke mensen moet iedereen oppassen, want zij bedriegen je waar je bij staat. Daarom kijk liever naar de daden van mensen, dan naar hun woorden. Of, als zij wel de Leer van Jezus Christus verkondigen zoals die geschreven staat, maar deze zelf niet omzetten in daden, neem dan de uitspraken aan van Jezus Christus over de Farizeeen: 'luister wel naar hun woorden, maar kijk niet naar hun daden, want zij houden er zichzelf niet aan'. De geschreven leer die zij verkondigen is nog wel redelijk zuiver, daarom wel van God afkomstig, maar zij doen deze leer zelf niet! Deze mensen zitten op een grens; daarom verkondigen zij wel het evangelie, maar in hun preken komt hun zelfzucht meestal wel bovendrijven. Bijvoorbeeld sommige televisie dominees vallen daaronder, of religieuze organisaties die van hun volgelingen veel geld vragen. Zij vertrouwen niet voldoende op God, maar willen zichzelf verrijken ten koste van andere mensen. Neem een voorbeeld aan Sint Don Bosco, een Italiaanse priester uit de 19e eeuw, die heeft een aantal kerken gebouwd. Eens gaf hij aan de aannemer, bij het leggen van de eerste steen van een kerk, als aanbetaling alles wat hij had; ongeveer een stuiver. De aannemer was daar natuurlijk niet echt blij mee. Maar voordat deze kerk af was, waren de gelden bijeen om de gehele bouwsom te betalen; God had er voor gezorgd dat er voldoende gelden binnen kwamen. Kijk, dat is geloof in Gods voorzienigheid; die ook van niets heel veel kan maken. Als alle mensen zo zouden leven; de Leer van God in Jezus Christus in de praktijk brengen en erop vertrouwen dat alles, wat nodig is - niet wat onze hebzucht begeert - er altijd op tijd zal zijn, dan zou niemand gebrek lijden en iedereen zou zorgeloos kunnen leven. Want God die, letterlijk, ontelbare schepselen in leven en in welzijn kan houden - niet alleen op Aarde, maar in de gehele oneindigheid - kan ook elk mens op Aarde geven wat hij nodig heeft. Het enige is een vast geloof in daden en een absoluut vertrouwen in God; dan komt alles goed. Deze ervaring heb ook ik in mijn leven mogen opdoen; ik heb rijke perioden in mijn leven gekend, maar ook armoede. Maar zelfs in de zwartste dagen kreeg ik altijd op tijd datgene wat ik echt nodig had. Het trieste van onze tijd is echter dat de meeste mensen van God los willen staan, of de illusie hebben dat zij reeds los van God staan. Het gevolg is dat deze mensen geen boodschap hebben aan de Leer van God in Jezus Christus en daarom op de dwaalwegen van Satan gaan wandelen door hun leven. Dan is er natuurlijk ook geen vertrouwen in God; want God mag voor hen niet bestaan en geen enkele invloed hebben op hun leven. Maar ongelovige mensen begrijpen niet dat zonder God er voor hen helemaal geen bestaan mogelijk is. En dat hun zonden tegenover God en de naasten altijd hun eigen gevolgen hebben, zoals ook het goed doen van de medemensen, wanneer deze in nood zijn, hun eigen gevolgen hebben. Want Jezus Christus heeft gezegd dat zelfs het geven van een beker water - wanneer dit uit liefde geschied - niet zonder beloning zal zijn. Ook kwade daden zonder liefde hebben hun eigen gevolgen; want zonder berouw doden zij een mens. Niet lichamelijk, wel geestelijk. Door het afstand nemen van God in onze wereld is de liefde in onze samenleving verkilt tot ver beneden het vriespunt; vandaar dat er zoveel ellende is in onze wereld. Ouders vermoorden hun kinderen massaal nog voordat zij geboren zijn; want wettelijk mag dat, toch? Waarom dan de verantwoordelijkheid nemen voor een kind? Weg ermee! En dat God het doden van een medemens, en altijd onschuldigen zoals kleine kinderen, heeft verboden, wie maalt daarom? En zo is het ook met de eigen ouders. Zolang zij nuttig zijn is alles in orde, maar worden zij ziek en hulpbehoevend, dan zijn zij een 'last'. Dan graag een spuitje erin, dan kan er ook eerder van de erfenis genoten worden, toch? Moord is immers in onze liefdeloze samenleving wettelijk, legaal gemaakt. En noch wetgever, noch burger vind dit erg; totdat zij zelf aan de beurt komen om vermoord te worden. Dat dit probleem al heel erg oud is, dat is waar. Stefanus was een man die het evangelie toepaste in zijn leven, dus deed. Een stelletje mensen die Gods Woord, dus Leer, hooguit wilde horen, zolang het maar gen gevolgen had voor hun leven, twistte met hem. Gods Geest sprak via hem en tegen Gods wijsheid kan niemand op, dus werden zij kwaad. Zo kwaad dat zij hem vermoordde door hem te stenigen - een pijnlijke dood dus - want dat konden zij ongestraft doen. Niet in Gods ogen, wel in die van de tempelheren, die toen de macht hadden. Evenzo zijn de moorden, geheel gelegaliseerd, in onze dagen alleen toegestaan door onze huidige machthebbers, maar absoluut niet door God. Gods Gebod is Liefde! En moorden is geen liefde. Wie Gods Gebod verkondigt en ook doet, die moet zich in acht nemen voor de mensen, de mensen met geen of heel weinig liefde. Want die volgen de - soms krankzinnige - wetten van de wereldse machthebbers en leveren hen, die God volgen, het liefst over aan rechtbanken en van God afvallige religieuzen, die Gods Leer verdraaien voor hun eigen belangen. En dat overleveren kunnen ook familieleden en vrienden zijn, want waar liefde voor God verdwijnt, daar verdwijnt ook de naastenliefde, zelfs voor de allernaasten. Echter bedenk dat er uiteindelijk slechts een Koning en Heerser is, die boven alle wereldse heren staat; God in Jezus Christus. Wie de wereldse heren volgt en, zonder berouw, hardnekkig blijft volgen, zal eens wakker worden de hel. Wie God volgt in alles wat hij doet, die komt in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar mogen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN