Schriftuitleg


Schriftuitleg van 2e kerstdag 26 december 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 6,8-10; 7,54-60

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia be­gonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak. Zij werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand’. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem bui­ten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij.

Evangelie Mattheüs 10, 17-22

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: ‘Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen op­staan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden’.

Uitleg:

Het thema van deze Tweede Kerstdag is: ‘Getuig met moed’. Getuig met moed over God in Jezus Christus in deze heidens geworden wereld, heidenen die God zelfs zover verwerpen dat zij Zijn bestaan ontkennen. Neem geen voorbeeld aan die lafaards die, geroepen om Gods Woord te verkondigen, uit lafheid dit nalaten, of slechts een slap aftreksel van Zijn Leer verkondigen. Nee, neem een voorbeeld aan de ontelbare dappere christenen, die ook onder de ergste vervolgingen blijven getuigen van de ene ware en levende God in Jezus Christus. Velen van hen hebben hun trouw aan God in Jezus Christus met hun lichamelijke leven moeten betalen – en nog steeds, want de christenen zijn de meest vervolgde groep op Aarde – maar door hun moed hun ziel hebben gered voor het eeuwige leven in de hemel. Hun liefde voor God was en is groter dan hun hang naar hun aardse leven. Vele anderen wisten zelfs machthebbers te overtuigen en ofwel te bekeren, ofwel verder met rust te worden gelaten. Het is een atheïstisch sprookje dat alleen arme en onontwikkelde mensen God willen volgen. Integendeel, de huidige wetenschap is schatplichtig aan die mensen die de Leer van Christus hebben gevolgd. In de Middeleeuwen, ver voordat er sprake was van protestantisme, werden de eerste universiteiten opgericht en waren er al vele belangrijke uitvindingen en ontdekkingen gedaan. Voornamelijk in kloosters, welke toen de dragers van kennis en beschaving waren en die de fundamenten van onze huidige beschaving – voor zover er nog iets van over is – hebben gelegd. Zij deden dat in eerbied voor Gods Schepping en binnen Zijn Orde, gegeven voor het heil van alle mensen. Maar wel de aanwijzing volgend: ‘Onderzoek alles en behoud het goede, dus het ware’. Daarin was alles bespreekbaar en onderzoekbaar wat binnen Gods Orde valt, maar ook wat er eigenlijk niet in valt, zoals de verbetering van het oorlogstuig. Want God heeft ons mensen niet geschapen om elkaar te vermoorden en om oorlog te voeren, en toch hebben wij mensen dat altijd gedaan. Het begon al toen Kaïn Abel vermoordde, dus kort nadat God ons mensen heeft geschapen. Nu is, met de hulp vanuit de hel, ons oorlogstuig zover ontwikkeld dat wij in staat zijn, letterlijk, om elkaar uit te moorden, zodat geen mens en geen ander schepsel meer op Aarde kan wonen. Satan wil dat dolgraag, maar God zal dat niet toelaten. Vandaar dat Jezus Christus zeer binnenkort zal terugkomen op Aarde. Maar voordat het zover is, zal eerst de Aarde gezuiverd worden van alle kwade en duivelse krachten, ongeacht of dit op Aarde rondgaande duivels en demonen zijn, of dat het kwaadaardige mensen zijn, die de mentaliteit van de hel in zich dragen. Momenteel zijn er meer mensen met een helse mentaliteit op Aarde, dan mensen die bij God horen. Daarom lijkt het alsof de hel aan het winnen is en wordt onze samenleving steeds harder, killer en onmenselijker; verandert langzaam maar zeker in een hel op Aarde. De vele mensen, die zich van God en van Zijn Geboden niets meer aantrekken, maar al deze Geboden overschrijden, veroorzaken deze aardse hel, omdat dit hun kwade mentaliteit weerspiegelt. De mensen van goede wil zullen ook door deze moeilijke tijd heen moeten, wat dit is de tijd van zuivering, waarin ieder mens zal moeten kiezen tussen het goede en het kwade. De verschrikkelijke gebeurtenissen, welke nu en in de nabije toekomst plaatsvinden, dwingen ieder mens om over zijn leven na te denken en zich af te vragen of hij wel goed bezig is. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. De natuurrampen, welke nu reeds dagelijks plaatsvinden, zullen in hoeveelheid en in zwaarte toenemen, oorlogen, waaronder de Derde Wereldoorlog – met gebruik van atoomwapens – zal vele miljoenen mensen het leven kosten in massa slachtingen en vele andere miljoenen mensen zullen hun kwetsbaarheid gaan beseffen. Het trotse en hoogmoedige gevoel dat wij mensen geen God meer nodig hebben, zal voor heel veel mensen als sneeuw voor de zon verdwijnen en hen, in de grootste nood van hun leven, leren bidden. Dan komt de tijd dat God alle mensen waarschuwt, hun geweten verlicht en laat weten Wie en Wat Jezus Christus is; God! Dan is de zuivering in volle gang en hebben de dan nog levende mensen de dringende keus tussen goed en kwaad. Wie voor het goede kiest, die volgt God in Jezus Christus en is gered voor de eeuwigheid, ongeacht de zonden die reeds begaan zijn. Wie trots en hoogmoedig God blijft verwerpen en door gaat met zijn zondige wegen te bewandelen, zonder inkeer of berouw, die zal volkomen rijp zijn voor de hel, waar hij ook naar toe gaat. Ongeveer tweeduizend jaar heeft God geduld met ons mensen gehad, maar om de uitroeiing van de mensheid te voorkomen en te voorkomen dat niemand meer geschikt zal zijn om in de hemel te komen, grijpt God nu in; het Grote Gericht, duizenden jaren geleden voorspeld, is nu gaande. Stefanus was de eerste martelaar, die voor zijn geloof in Jezus Christus is gestorven en ontelbare anderen zijn hem nagegaan. Maar nu is God klaar met ons mensen! God poogt nog, omdat Hij Liefde is, om zoveel mogelijk mensen voor het eeuwige leven te redden, zonder onze vrije wil af te nemen, maar wie niet wil mag in de hel zichzelf afvragen waarom hij zo dom kon zijn om Satan te volgen en niet God in Jezus Christus. Elk mens is daar vrij in, ofwel de zaligheid van Gods Rijk binnen te gaan, ofwel naar de buitenste duisternis van de hel te gaan. Voor de blijde boodschap van Jezus Christus mag en kan iedereen zijn oren dicht stoppen, zoals de moordenaars van Stefanus deden, maar dat is een eigen keuze. Wat Jezus Christus ons voorspelde dat mensen elkaar – ook dichtbij staande bloedverwanten – overleveren aan vervolging en dood, omwille van Zijn Naam, is heel veel malen uitgekomen. Wie God in Jezus Christus volgt is namelijk niet alleen in de ogen van vele andere mensen te bespotten en voor dwaas te worden uitgemaakt – in alle tijden, want ook in de ‘zwaar christelijke tijden’ vonden vele mensen dat bidden iets was voor oude vrouwen en kwezels – maar ook, wanneer de gelegenheid er is, dat het die mensen zijn die vervolgt moeten worden, opdat zij niet meer het Woord van God in daden en woorden verkondigen. Dat is hinderlijk voor die mensen, die ervoor hebben gekozen om buiten de Orde van God te leven, omdat zij de wereld, die hen altijd eerder naar de hel dan naar de hemel voert, zo lief hebben. Dat zij daarmee hun eeuwige leven op het spel zetten, hindert hen niet. En zo kiest ieder mens zelf in welke geestelijke toestand en met welke mentaliteit hij in het hiernamaals zal aankomen. Wie radicaal voor God kiest en naar Zijn Geboden leeft in al zijn daden en woorden, die zal altijd in de hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN