Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 26 mei 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 15, 1-2.22-29

In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: 'Indien ge u niet naar Mozaisch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden'. Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de aposte-len en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochie te stu-ren: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: 'De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochie, Syrie en Cilicie. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest en wij heb-ben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!'.

Tweede lezing Apocalyps 21, 10-14.22-23

Een engel bracht mij, Johannes, in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige Stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heer-lijkheid Gods; zij schitterde als het kostbaarste gesteente en als kristalheldere jaspis. De Stad was omringd door een zeer hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; namen waren daarop gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israel. Er waren drie poorten op het Oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden en drie op het westen. En de stadsmuur had twaalf grondstenen en daarop stonden de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Maar een tempel zag ik er niet, want God, de Heer, de Albeheerser is haar tempel zo-als ook het Lam. En de Stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Evangelielezing Johannes 14, 23-29

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf hij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woor-den niet; en het woord dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen naar Ik keer tot u terug. Als Gij mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Ik geef u Mijn vrede'. God in Jezus Christus heeft ons mensen beloofd: 'Ik geef u Mijn vrede'. Deze beloften zijn enkel bedoeld voor die mensen die van Hem houden en Zijn Geboden onderhouden, dus doen. Gaarne zou Hij alle mensen Zijn vrede willen geven, maar dat is onmogelijk. Want diegenen die niet van Hem houden en Zijn Geboden niet onderhouden, die willen Hem niet en ook Zijn vrede niet. Zij koesteren daarvoor teveel hun zelfzucht. Zij willen alles voor zichzelf en helemaal niets voor hun naasten. Althans, wanneer zij er niet zelf beter van kunnen worden. En, om zich te verdoven van hun eigen innerlijke onrust - die zij hebben in plaats van Gods vrede - omringen zij zich met uiterlijk vermaak, luide muziek, of wat daar voor door moet gaan - die hun gehoor beschadigt - buitensporig alcohol gebruik en/of het gebruik van allerlei verslavende producten. Dan hebben zij minder last van de ellende, die zij zelf over zich heen laten komen. Want de leegte van bestaan, zonder God en zonder liefde voor anderen, moet gevuld worden, want hun zielen voelen deze leegte, maar beseffen niet dat deze komt door de door hen zelf gekozen, gewilde levensweg. Maar, wanneer niet de waarheid en de liefde gezocht en gevonden wordt - anders gezegd; niet Jezus Christus gevonden wordt, die de Weg de Waarheid en het Leven is - blijft de innerlijke leegte bestaan als een bodemloze put, die nooit gevuld kan worden, ongeacht met hoeveel geld, herrie en uiterlijk vermaak er ook ingeworpen wordt. Alleen God kan deze leegte wegnemen. Alleen door het houden aan Gods Geboden kan een werkelijk zinvol bestaan teweegbrengen. Alleen als het lege uiterlijke vermaak wordt vervangen door een leven van liefde voor God en de naasten, kan een goede vervulling van het leven geven. Een innerlijke vrede, die geen uiterlijke gebeurtenis kan verstoren; die kan alleen worden verstoord door het begaan van zonden. Dat is dan een innerlijk leven, die alle oppervlakkige omstandigheden kan verdragen, omdat alle problemen worden opgedragen aan de Gever van alle leven: God. En Hij kan altijd troost bieden in alle levensbeproevingen en moeilijkheden. Het is niet voor niets dat, wanneer een mens alles heeft verloren wat hij op Aarde bezit en heeft, maar God niet, hij niets heeft verloren. Waar hij staat moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want God kan altijd terug geven wat een mens heeft verloren, ja ook zelfs meer dan dat hij ooit eerder heeft bezeten. Lees het boek Job maar eens; Job had alles verloren en was van een rijke man vervallen tot een bewoner van een vuilnisbelt. Maar Job had zijn liefde voor God niet verloren en eerde God ook in deze moeilijke omstandigheid. Hij kreeg van God alle bezittingen weer terug en ook, in plaats van zijn gestorven kinderen, weer een gezin van precies dezelfde samenstelling. Hij stierf op hoge leeftijd, wederom rijk en zat van jaren. Zoals hijzelf zei: 'God heeft gegeven en God heeft genomen, alle eer en lof aan God'. Vergelijk dit maar eens met mensen, die menen zonder God door het leven te moeten gaan, toch van God veel materiele rijkdommen hebben gekregen, maar zich innerlijk zo bedroeft voelen dat zij hun eigen aardse leven benemen. En waarom? Omdat zij de zin van het leven hebben verloren! Zonder God is het leven is dan ook zinloos. Alleen in de liefde is er een waarachtige zin van het leven te vinden. Daarvoor is nodig om God als onze Vader en Schepper te erkennen, liefde voor Hem op te vatten, omdat Hij ieder mens diens eigen leven heeft gegeven; dus ook u en mij en, vanuit de liefde voor God, ook de naasten lief te hebben, want ook zij zijn geschapen om kinderen van God te zijn. Dan pas kan een mens uitgroeien tot een echt mens, welke steeds meer op zijn Vader God zal gaan lijken. Dan pas kan er vrede komen in het hart, die meer waard is dan een berg goud; want dit innerlijke leven is leven en niet de dood, zoals alle materie dood is en geen leven kan voortbrengen. Bedenk echter wel dat ook uw aardse ouders - verdere familie en vrienden - niet blij met u zijn als u alleen bij hen aanklopt om van hen te krijgen wat u nodig heeft. Zij willen gewoon een geregeld contact met hun geliefden, Ook God wil onze Vader zijn en dat wij, zoals kinderen, Hem geregeld opzoeken en met Hem praten. Dat is dus bidden; niet altijd om iets te krijgen, maar om in een liefdevol contact te staan met de Vader van alle mensen. Gebed is praten met God. Soms komt het antwoord op vragen als heldere gedachten in het hart, soms doordat wij in contact komen met mensen die ons iets uitleggen. Het evangelie, de blijde boodschap, bijvoorbeeld. Zoals Paulus en Barnabas deden in Antiochie. En toen kwamen er tot het christendom bekeerde joden, die hun joodse gewoontes wilden opleggen aan de heidenen, wat tot een woordenstrijd leidde. De leiding van de jonge Kerk was in Jeruzalem en daar werd de beslissing genomen, door de heilige Geest en de apostelen, dat niet meer werd opgelegd, dan strikt noodzakelijk. Wat een voorbeeld is voor alle tijden; God legt geen mens meer op dan wat redelijk en noodzakelijk is. Alles wat mensen er, op eigen houtje, erbij verzonnen hebben is meestal niet van God afkomstig, want niet in overeenstemming met de leer van Jezus Christus. Maar er mogen natuurlijk ook geen zaken weggelaten worden opdat zonden kunnen vergoelijkt worden; mensen naar zonden, dus de hel leiden is geen liefde. Daarom zal ieder met liefde tegemoet worden getreden, maar de zelfzucht in zichzelf en in de ander dient wel bestreden te worden. Anders kunnen wij nooit in de hemel komen en al helemaal niet in de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem, waar God in Jezus Christus woont. Johannes kreeg er een visioen over deze hemelse stad. Zoals veelal in de Bijbel werd ook hier een geestelijke toestand omgezet in aardse beelden en Johannes kreeg een stad te zien naar de opvattingen van zijn tijd hoe een stad eruit moet zijn. Omringt met een hoge vestingmuur en poorten. Geestelijk zijn deze poorten de stromingen binnen de door Jezus Christus gevestigde Kerk op Aarde, verzinnebeeld door de stammen van Israel, omdat deze de basis hebben gelegd, die het mogelijk maakte dan God op Aarde werd geboren bij een volk die slechts een God aanbaden. De grondstenen zijn de dragers van Zijn Kerk; de apostelen en hun opvolgers. Wat zal gebeuren wanneer alle vijanden van God binnen Zijn Kerk zullen zijn weggezuiverd, of bekeerd, en God in Jezus Christus binnenkort terug zal keren op Aarde. Het geestelijke licht is God en - omdat Jezus Christus God is, de lamp die alle hemelen verlicht, maar ook voor ons mensen op Aarde het geestelijke licht is, waarbij de noodzakelijke lamp de Leer van Jezus Christus is. Maar deze lamp kan een mens enkel verlichten als hij God in Jezus Christus lief heeft en dit toont door Zijn Geboden te onderhouden, dus te doen. Mensen, die zich van God hebben afgekeerd, onderhouden Zijn Leer niet en leven alleen al daarom in een diepe geestelijke duisternis. Wie in zijn ziel in het licht woont - dus het geestelijke licht van God - die zal in het hiernamaals ook in het licht wonen. Wie in zijn ziel in duisternis leeft - omdat hij God heeft verworpen - die komt in het hiernamaals ook in duisternis terecht. Want de boom ligt zoals die gevallen is; dus de mens is dezelfde mens aan deze zijde van de lichamelijk dood en aan de andere zijde, wanneer hij het lichaam heeft afgelegd. Wie God volgt in zijn leven die zal eens zeker de hemel bewonen. Wellicht ook de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN