Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 27 mei 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 4,32-34.39-40

In die dagen kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg: 'Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?'. Zij antwoordden: 'Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat'. Toen zei hij: 'Hoe zijt ge dan gedoopt?'. Ze antwoordden: 'Met het doopsel van Johannes'. Paulus hernam: 'Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar hij zei aan het volk dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus'. Toen zij dit gehoord hadden lieten zij zich dopen in de Naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd kwam de heilige Geest over hen. Tweede lezing Romeinen 8, 14-17

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God. De Geest die gij ont­vangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’. De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinde­ren zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, te samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

Evangelielezing Mattheüs 28, 16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wier­pen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Vader, Zoon en heilige Geest’. Er bestaat slechts één ware en levende God en zelfs theoretisch kunnen er niet meer goden bestaan en één, en toch spreken wij over de Drie-ene God; Vader, Zoon en heilige Geest. Hoe kan dat? Wel, laat ik dat met enige simpele analogen proberen uit te leggen. Neem bijvoorbeeld de vlam van een kaars. Deze verspreid warmte, licht en heeft een uitwerking, namelijk waar het echt donker is wordt door een brandende kaars de omgeving verlicht. En toch is er maar sprake van één vlam, die alle drie in zich heeft. Neem nu een mens, die heeft een lichaam, een ziel en een inwonende geschapen geest. Toch is er maar sprake van één mens en geen drie, alhoewel deze alle drie verschillend zijn. En dan komen wij al bij God. God heeft heel veel eigenschappen, maar de drie belangrijkste zijn de Liefde van God, de Wijsheid van God en Zijn zeer krachtige Wil. De Liefde van God neemt alle initiatieven voor de scheppingen, net als de man die vader wil worden, door zijn zaad, het initiatief mag nemen tot de bevruchting van de vrouw en daarmee tot een nieuw leven, een kind, van hen beiden. Daarom is God, die ook Liefde is, onze Vader, omdat Hij ons geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en van ons mensen Zijn kinderen wil maken, maar alleen als wij dat zelf ook willen. De Wijsheid van God komt voort uit Zijn Liefde en wordt daarom God de Zoon genoemd. Deze Wijsheid is groter en diepzinniger dan de wijsheid van al Zijn schepselen bij elkaar opgeteld. De zeer krachtige Wil van God brengt alle scheppingen, door de Vader (Liefde) bedacht en door de Zoon (Wijsheid) geordend, met een krachtig ‘Er zij’ in de werkelijkheid van de gehele Schepping en onderhoud en bestuurt ook de gehele oneindigheid; deze Wil van God wordt door ons de heilige Geest genoemd. Hiermee is eigenlijk de Drie-eenheid van God uitgelegd. Maar hoe zit het dan met Jezus Christus, die toch ook de Zoon van God wordt genoemd? Welnu, God heeft eens besloten, om ons mensen te redden, om Zelf Mens te worden onder ons mensen op deze Aarde. Daartoe schiep God voor Zichzelf een ziel en een lichaam, geboren uit een jonge maagd, die Maria heet. Het enige maar zeer grote verschil tussen Jezus Christus en alle andere mensen is dat alle mensen een lichaam, een ziel en een geschapen geest hebben, maar Jezus Christus de Ongeschapen Geest van God; en daarmee God in al Zijn volheid. Want, net als bij de vlam van een kaars, één maar met drie afzonderlijk te herkennen eigenschappen, net als bij ieder mens, kan ook bij God Zijn Liefde, Wijsheid en Wil niet van elkaar gescheiden worden. En, omdat alleen het lichaam kan sterven, maar niet de ziel en de daarin levende geest, die altijd in de ziel zal blijven, en dit geldt voor alle mensen, inclusief Jezus Christus, is Jezus Christus God. Want Zijn Geest is God! Naar lichaam en ziel is Jezus Christus Mens, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonden, want dat is onmogelijk, omdat Hij ook God is. De Mens Jezus Christus is voor altijd de Zoon van God; door God geschapen en door God verwekt. Daarom is Jezus Christus Mens en God, maar voor ons schepselen is er geen verschil merkbaar tussen God en Mens; de Naam van God is Jezus. En als er al ooit en verschil merkbaar was, dan was het hooguit in de tijd dat Hij op Aarde leefde; nu echter niet meer. Het enige grote verschil tussen de tijd voordat Jezus Christus op Aarde leefde en erna is dat God nu zichtbaar is voor Zijn schepselen en voor die tijd niet; want wie Jezus ziet die ziet ook God de Vader. En juist dit is een zeer grote genade van God, die onze Vader wil zijn, tenminste als wij Hem als Vader willen aannemen. In de tijd van Mozes deed God grote tekenen voor Zijn uitverkoren volk, de Israëlieten. Mozes refereerde daar terecht aan. God is altijd trouw aan Zijn Woord, wat de reden is dat ook de huidige joden, ondanks al hun misdaden en daden van ontrouw in het verleden en in het heden, nog steeds Zijn uitverkoren volk is. Dat is de reden waarom de staat Israël tot op heden, ondanks de grote overmachten in oorlogen, nog steeds bestaat, want God verdedigt hen met sterke hand en opgestoken arm. En hoewel vele honderden miljoenen mensen Israël willen vernietigen zal dat, zolang God hen verdedigt, niet lukken. Maar de Israëlieten van nu zouden wel beter de voorschriften en Geboden van God moeten onderhouden. Dat geldt ook voor alle christenen, ofwel hen die God ook willen volgen. Want wij zijn heel ver afgedwaald op alle dwaalwegen van het kwade en zondigen tegen alle Geboden van God, ja wij hebben God ‘weggegooid’ in onze hoogmoed en denken dat wij alles mogen en kunnen. Europa, het werelddeel dat het meeste heeft geprofiteerd van de Leer van God in Jezus Christus, is nu massaal heidens geworden en wij trekken ons, in het algemeen, niets meer aan van wat ons eeuwig leven en het kindschap van God kan geven. Ook Paulus waarschuwde de Romeinen reeds dat alleen allen die zich laten leiden door de Geest van God, kinderen zijn van God. Zij, die dit doen, ontvangen de Geest van het kindschap van God. Wie zich niets aantrekt van God en zelfs het tegenovergestelde doet, die is en blijft voor altijd een schepsel en zal nooit een kind van God worden. Tenzij zij zich bekeren en, net als Saulus die Paulus werd, een voorvechter in het geloof worden. De tegenstanders van God hebben een geest van slaafsheid die hen vrees aanjaagt, want zij zijn slaven van hun eigen zonden en vaak ook van allerlei verslavende middelen. Ook deze middelen zijn door Satan en zijn volgelingen gegeven om de mensen gemakkelijker naar de hel te begeleiden; omdat zij, eenmaal verslaafd, er zelf alles aan doen om verslaafd te blijven, op uitzonderingen na. Heel velen van hen zijn het ook die weigeren om de gezonde Leer van Jezus Christus aan te nemen, tot hun eigen onheil. Zij willen zich niet laten dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Want zij wijzen God af en blijven daarom slaven van de boosaardige machten vanuit de hel. Want zij weigeren om dat te onderhouden, wat Jezus Christus ons heeft geleerd; Zijn leer van liefde. Maar Jezus Christus sprak de waarheid, want Hij is God en heeft alle macht in de hemel en op Aarde. Hij alleen is God en bestuurt de gehele oneindigheid. Daarom ook is Hij bij ons, Zijn schepselen, tot aan de voleinding van de wereld. Wie dit gelooft en Hem volgt in daden en spreken, onderhoud Zijn Leer en komt zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij daar allemaal mogen wonen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN