Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 28 april 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 5, 12-16

Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groe-pen bij hen aan. Men bracht zelfs de zieken op straat; ze werden neergelegd, de een op een bed, de ander op een draagbaar, in de hoop dat als Petrus voorbijging tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen. Zelfs uit de ste-den rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij brachten zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden hadden, en allen werden genezen.

Tweede lezing Apocalyps 1, 9-11a.12-13.17-19

Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdruk-king en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Ik raakte in geestver-voering op de dag des Heren en hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: 'Schrijf op in een boek wat gij ziet en stuur het aan de zeven kerken'. Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters, en tussen de luch-ters iemand als een Mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, het middel omgord met een gou-den gordel. Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voe-ten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak: 'Vrees met. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijft dan op wat gij gezien hebt, en wat nu is en wat hierna geschie-den zal'.

Evangelielezing Johannes 20, 19-31

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deu-ren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun mid-den staan en zei: 'Vrede zij u'. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u'. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven'. Thomas een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: 'Wij hebben de Heer gezien'. Maar hij antwoordde: 'Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven'. Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u'. Vervolgens zei Hij tot Thomas 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar ge1ovig'. Toen riep Thomas uit: 'Mijn Heer en mijn God!'. Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben'. In het bijzijn van zijn leer-lingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opge-tekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam.

Uitleg:

Het thema van deze zondag van de goddelijke Barmhartigheid is: 'Vrede door verzoening'. Echte vrede begint door verzoening met elkaar. Dus met liefde voor elkaars standpunten. Of, nog beter gezegd, doordat wij elkaar gaan begrijpen en de redelijkheid van elkaars standpunten gaan inzien. Daarvoor is wederzijdse liefde noodzakelijk, gezond verstand, redelijkheid en de deemoed om elkaar de gemaakte fouten te vergeven. In onze huidige wereld zijn deze eigenschappen zeldzaam geworden, omdat ieders 'haan koning moet kraaien'. Maar liefde, gepaard aan gezond verstand, redelijkheid en vergeving van elkaar, zijn de juiste ingredienten van een paradijs op Aarde. Altijd het eigen gelijk voorop stellen, de ander met hoogmoed en verachting behandelen, zijn de ingredienten van een voortdurende strijd en oorlog. De ingredienten van vrede en geluk zijn daarom tegengesteld aan de ingredienten van ruzie en een ongelukkig gevoel. Dat geldt zowel voor personen, als voor groepen van mensen, als voor hele landen. Alleen de liefde welke van God komt en die wij wederzijds bereid zijn toe te passen geeft een paradijs op Aarde; een gevoel van veiligheid en geborgenheid en van nooit iets tekort te komen. Wie zich dus bij God aansluit, Zijn Geboden gaat onderhouden, dus doen, die leeft in een innerlijke vrede, welke geen wereldse gebeurtenis kan verstoren. Zo leefden de eerste christenen, met de apostelen voorop. Omdat zij in alles Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven Zelf is, volgden, door Zijn Geboden te doen, dus te onderhouden, waren zij werkelijke voorbeelden van hoe mensen gelukkig konden worden. Om het geloof in God in Jezus Christus te versterken, kregen Petrus en de andere apostelen bovendien de macht om, in de Naam van God in Jezus Christus, mensen te genezen van allerlei kwalen en van boze geesten. Dat kan enkel door een werkelijk diep geloof en door de kracht van de Heilige Geest. Geen wonder dat zovele mensen zich bij hen aansloten! Want zij herkende de ware Weg van de liefde, de Waarheid van het verkondigde Woord, de verkondigde Leer van Jezus Christus, die zichtbaar naar het Leven in God leid. Want zie, de toehoorders en de eerste christenen kwamen hoofdzakelijk uit het Israelitische geloof, dus in het geloof, gesticht door God, die Mozes daartoe had geroepen. Zij waren reeds bekend met de ene ware en levende God en met de voorspellingen over de beloofde Messias. Zij hoefden alleen maar aan te nemen dat Jezus Christus de beloofde Messias is en zij konden Hem herkennen en erkennen als God, of in ieder geval de Zoon van God. Zij hadden het optreden van Jezus Christus gezien en zagen ook dat, na Zijn dood en verrijzenis, Zijn leerlingen hetzelfde deden wat hun - en onze - Meester had voorgedaan. En in hun kielzog waren er millennia van mensen die deze Waarheid erkennen en, ook nu dat Europa heidens is geworden, tot ons eigen nadeel, zijn er nog heel veel mensen die tot geloof komen. Niet mensen, zoals de atheisten beweren, die geen opleiding hebben gehad en dus, in hun redenering, dom moeten zijn, maar bijvoorbeeld in China zijn het juist de hoog opgeleide mensen die christen worden. Maar ook minder hoog opgeleide mensen, die nog een gezond verstand hebben, bekeren zich tot het christendom, overal op de wereld. Bedenk hierbij dat geleerdheid en wijsheid twee verschillende dingen zijn, die elkaar weliswaar niet uitsluiten, maar die ook niet samen hoeven te gaan. Geleerdheid is het tot zich nemen van allerlei menselijke studies en begrippen, maar dit hoeft niet - kan wel - tot wijsheid te leiden. Want wijsheid is het inzien van de waarheid en dat kunnen ook geen of laag opgeleide mensen; zij hoeven alleen hun gezonde verstand te gebruiken en redelijk kunnen denken. Elk mensenkind kan dat van nature! Want deze dingen - gezonde verstand en rede - behoren tot de menselijke natuur. Daar is geen opleiding voor nodig. En zolang hoog opgeleide mensen deze natuurlijke gaven van God - gezond verstand en rede - niet hebben verloren gedurende hun studies, kunnen zij de waarheid vinden. En de hoogste waarheid is dat alles wat wij om ons heen zien niet door toeval is ontstaan, maar door God is geschapen. Dat helemaal niets kan bestaan, tenzij door God geschapen. En dat God, in Zijn grenzeloze liefde en goedheid, Mens is geworden onder ons mensen en ons een Leer heeft gegeven, welke volledig met onze eigen natuur - en met de ons omringende natuur - overeenkomt. Ook heeft Hij bevestigd dat wij mensen een absoluut vrije wil hebben; wij hebben immers zelfs onze Heer en God aan een kruis kunnen slaan en Hem, naar lichaam, vermoorden. Hoe kunnen wij meer vrijheid van wil hebben, dan dat God dit toelaat? Wij mensen kunnen dus God volgen door Zijn Geboden te doen in ons leven, maar wij kunnen Hem ook volledig afwijzen en alles wat kwaad is doen in ons leven. De Apocalyps - ook wel Openbaring van Johannes genoemd - heeft God ons gegeven om de ontwikkeling van de tijd, waarin Johannes het schreef, tot in alle tijden tot aan de eindtijd te beschrijven. En in de Eindtijd leven wij nu! Het zal niet lang meer duren voordat Jezus Christus, vanwege al onze zonden, terugkomt op Aarde. Maar nu, dat Hij nog net niet is teruggekomen, leven wij in een tijd van zuivering. Want, wanneer Jezus Christus terugkomt, dan is de Aarde gezuiverd van al Zijn vijanden; demonen en menselijke duivels, nog op Aarde levend of reeds in het hiernamaals. De eindstrijd voor de mensenzielen tussen God en Satan is reeds losgebarsten, maar heeft zijn hoogtepunt - of zoals u misschien wilt, zijn dieptepunt - nog niet helemaal bereikt, al zijn wij er niet ver vanaf. De strijd, tussen God en Satan, van de afgelopen twee millennia, staan in de Apocalyps, maar wel verscholen voor ons mensen, opdat wij er niet iets anders van zouden maken. Immers, dat mensen het beter denken te weten dan God, is van alle tijden. En toch, God heeft alles voorzien. Niet alleen tot nu, maar ook tot in de verre toekomst. Zonder ons mensen onze vrije wil af te nemen, weet God oneindig ver van tevoren, hoe wij met onze gegeven vrijheden omgaan. Zo wist God in Jezus Christus ook dat Thomas een sceptische man was, die niet zomaar dingen aannam. Vandaar dat Hij tot Zijn apostelen kwam op een moment dat Thomas afwezig was. En inderdaad, Thomas reageerde met ongeloof op Zijn verschijning. Dus, acht daggen later, was Thomas er wel bij en hem werd verteld de wonden in de handen van Jezus Christus te zien en zijn hand te steken in de zijde van Hem. Hij kreeg tevens de raad niet langer ongelovig te zijn, maar te geloven. Als eerste van de apostelen - voor zover wij weten - riep Thomas daarop uit: 'Mijn Heer en mijn God!'. Hij herkende Jezus Christus dus als eerste als zijn God. Toch verweet Jezus Christus hem dat hij pas geloofde toen hij had gezien en voegde eraan toe: 'Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben'. Dat geldt voor alle mensen die in God in Jezus Christus geloven van alle tijden na Zijn dood en verrijzenis, waar Hij in de veertig dagen voor Zijn hemelvaart niet aan verschenen was. Dus ook voor alle mensen in onze tijd! Wij hebben Hem immers geen van allen gezien? Bedenk verder dat Jezus Christus met Zijn Offer de kloof tussen God en de mensen, vanaf Adam en Eva, heeft overbrugd en de voorhang in de tempel - de scheiding tussen God en de mensen - door midden heeft gescheurd. En Satan is dan nu nog wel in uiterlijke zaken machtig in onze tijd en wereld, maar deze brug van God naar de mensen toe en de scheiding tussen God en de mensen, kan Satan in geen eeuwigheid meer herstellen, waardoor hij veel van zijn macht voorgoed heeft verloren. Satan kan ons niet gevangen houden, tenzij wij dit zelf willen. Wij kunnen ons altijd bij God in Jezus Christus aansluiten en, door Zijn Leer te doen, in de hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen weerzien.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN