Schriftuitleg


Schriftuitleg van 28 januari 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Deuteronomium 18, 15-20

Mozes sprak tot het volk, en zei: uit uw eigen broeders zal de Heer, uw God, een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren. Gij hebt dat immers bij de Horeb op de dag van de samenkomst aan de Heer, uw God, gevraagd. Toen hebt gij gezegd: Laat mij de stem van de Heer, mijn God, niet meer horen, en dat grote vuur niet meer zien; anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd: Zij hebben gelijk. 1k zal uit hun broeders een profeet doen opstaan zoals gij dat zijt. 1k zal hem mijn woorden in de mond leggen, en hij zal hun alles zeggen wat 1k hem opdraag. En van hem die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ikzelf rekenschap vragen. Is er een profeet die zich vermeet in mijn naam te spreken zonder dat 1k hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet.

Tweede lezing 1 Korintiers 7, 32-35

Broeders en zusters, ik zou willen dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak des Heren, hoe hij de Heer kan behagen. Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, en zijn aandacht is verdeeld. De vrouw die geen man meer heeft en het ongehuwde meisje hebben zorg voor de din-gen van de Heer, om heilig te zijn naar lichaam en geest. De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen en zij wil haar man behagen. Dit alles zeg ik tot uw bestwil, niet om uw vrijheid aan banden te leggen; het gaat mij al-leen om de eerbaarheid en om een onverdeelde toewij-ding aan de Heer.

Evangelielezing Marcus 1, 21-28

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaum, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zich-zelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. 1k weet wie Gij zijt: de Heilige Gods'. Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga uit hem weg'. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorza-men Hem'. Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kan-ten over heel de streek van Galilea.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Een leer met gezag!'. De leer van God is een leer met gezag, want ieder mens, die volgens deze leer gaat leven, ervaart dat deze waar is en God derhalve Zijn beloftes, verbonden aan Zijn leer, ook houdt. Elk mens die dit doet profiteert van wat het geloof hem niet alleen belooft, maar ook geeft. Waar hem staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Dit in tegenstelling tot de vele dwaalleren, welke Satan over de Aarde heeft verspreid; die beloven weliswaar gouden bergen, maar geen van deze beloftes worden nagekomen. Want deze zijn allen afkomstig van de koning der leugenaars, Satan, die met misleiding en leugens zoveel mogelijk mensenzielen met zich wil meesleuren naar de hel. Alleen God doet ware beloftes en houdt zich aan wat Hij belooft; bij Hem is er geen bedrog te vinden. Dit is het geval vanaf het begin van de mensheid, vanaf Adam en Eva tot en met onze tijd en alle tijden, weke hier op volgen. God is altijd onveranderlijk en trouw. Mensen die niet in God willen geloven, verwijten gelovige christenen dat zij geloven in een oud boek, welke door de kunde van ons mensen achterhaald is en wij gelovigen moeten maar eens wat moderner boeken lezen. Zij bedoelen dat wij ons geloof in God moeten loslaten en in de moderne sprookjes, leugens en misleidingen - volgens hen 'wetenschappelijk' onderbouwd, maar in werkelijkheid zonder een begin van bewijs - klakkeloos moeten gaan geloven, zoals zij dat zelf doen. Maar christenen geloven niet in een oud boek, maar in de ene ware en levende God, even levend en onveranderlijk als in het begin van de Schepping en die altijd zal blijven bestaan. Dat Gods Leer in een inmiddels oud boek staat, is waar, want de Leer van God, een leer met gezag, is al duizenden jaren geleden aan ons mensen gegeven - vanaf de eerste mensen - en is opgetekend in de Bijbel. Omdat God onveranderlijk is, verandert er ook niets in de Leer van God voor ons mensen; eenmaal gegeven blijft gegeven en er zal nimmer een andere leer vanuit God in de plaats komen. Kijk, de moderne 'wetenschappelijke' leren veranderen telkens opnieuw, vooral als er weer een leugen niet alleen ontdekt wordt, maar deze ook niet te verzwijgen valt; dan wordt de 'wetenschap' aangepast of desnoods omgedraaid en een nieuwe wetenschap gecreeerd, zolang zij tenminste het bestaan van God niet hoeven te erkennen, want dat zou te ver gaan. De ene leugen wordt dus door een andere vervangen; precies de wijze waarop Satan ons alle tijden door heeft voorgelogen. Maar God spreekt altijd de Waarheid, vandaar dat Hij Zijn Leer nooit hoeft aan te passen of te wijzigen. En de leer van God in Jezus Christus - Die niets van wat er in het Oude Testament staat heeft opgeheven, alleen verduidelijkt - zal dan ook in geen eeuwigheid wijzigen, maar in elke tijd en omstandigheid geldig zijn. Even geldig als op de dagen dat Hij ze, als God en Mens, op Aarde uitsprak en soms met tekenen bevestigden. De komst van onze Heer en God als Mens op Aarde werd al heel lang geleden voorspeld. Toch ging het de mensen van die tijd het begrip, dat God eens Mens zou zijn voor onze Redding, na de val van het eerste mensenpaar, ver te boven. Vandaar dat God ook aan Mozes liet weten dat er een profeet zou komen zoals hij er een was, terwijl Hij sprak over Zichzelf, die op Aarde werd geboren. Maar zelfs bij Mozes ging het idee dat God Zelf een Mens op onze Aarde zou worden, veruit te boven van wat hij kon begrijpen. En daarom werd Hij een profeet genoemd en in de tijd dat Jezus op Aarde leefde, dachten vele mensen er ook zo over. Zelfs nu, na twee millennia, zijn er nog steeds mensen die denken dat Jezus Christus een 'normale' man was, wiens missie mislukt is geeindigd op het kruis. Zij kennen echter de historie niet, omdat juist wat Hij voorspeld had dat er zou gebeuren, ook is uitgekomen. Tot en met de huidige gebeurtenissen in deze Eindtijd, zo vlak voor Zijn wederkomst. En de valse profeten, welke niet van God komen, die moeten sterven, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Want liefde is gelijk aan leven en zij, die in de hel worden geworpen, komen in een plek waar geen spoor van liefde is en daarom ook niet van leven. Zij sterven de geestelijke dood. En dat wordt bedoeld in Deuteronomium. Bij God willen horen en daarom volgens Zijn leer, Zijn Geboden leven maakt het leven van een mens zorgeloos; immers wie volledig op God vertrouwt zal dit onder elke omstandigheid doen en zorgt ervoor dat alles aan Zijn voeten wordt neergelegd en Zijn kind vervolgens zorgeloos kan verdergaan. Zoals kleine kinderen, wanneer hen iets dwars zit, het vertrouwvol aan hun ouders vertellen en vervolgens zonder enige zorg gaan spelen, in goed vertrouwen dat hun ouders het oplossen. Zo zou onze houding tegenover God moeten zijn. Dat is wat Paulus aan de Korintiers, en daarmee ook aan ons, probeert uit te leggen. Gewoon volledig op God vertrouwen en dan komt alles goed; zelfs als er nare dingen gebeuren in een mensenleven. Wees onbezorgd en niet bang; vertrouw, niet op mensen, maar op God en u kunt leven zoals kleine kinderen leven, volledig zonder zorgen voor de toekomst. Natuurlijk moet wel altijd het gezonde verstand gebruikt worden, want volwassen mensen hebben, in tegenstelling tot kleine kinderen, wel hun eigen verantwoordelijkheid voor al hun daden. Daar kan een mens naar toe groeien. Jezus Christus, die God is, begon Zijn Openbare leven ook pas toen Hij dertig was en niet als kind of als heel jonge man. Ja, achttien jaar ervoor, toen Hij twaalf was, verbleef Hij drie dagen in de Tempel te Jeruzalem, opdat de Hogepriesters de gelegenheid hadden om wakker te worden en Hem als hun Heer en God en de Messias te erkennen; maar dat bleek eens te meer vergeefse moeite. Maar de Blijde Boodschap, het door Hem gebrachte evangelie, moest eerst aan Gods uitverkoren volk verteld worden, ook al is het bestemd voor elk mensenkind. Dus preekte Hij in de synagoge van Kafarnaum en Zijn manier van uitleggen van de Schriften bracht grote verbazing, want Hij predikte met gezag. Toch was dit niet genoeg, want Hij verdreef ook een boze geest uit een man, door simpel te zeggen: 'Zwijg stil en ga uit hem weg'. Dat was voldoende en de onreine geest ging. Zij noemde het een nieuwe leer, maar het was geen nieuwe leer, alleen een duidelijke uitleg van de reeds lang gegeven oude leer. En zo kan een oude leer nieuw klinken, als er eerst verwarring gezaaid is over hoe de oude leer moet worden uitgelegd. Maar wie zijn vertrouwen geheel op God in Jezus Christus stelt, die zal niet verdwalen in de vele, soms valse uitleggingen, welke mensen geven ten behoeve van hun eigen gewin, maar zal Hem altijd en overal volgen. En wie Jezus Christus volgt door Zijn Wil te doen, door zich aan Zijn Geboden te houden, die komt zeker in de hemel. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen tegenkomen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN