Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 28 oktober 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Jeremia 31, 7-9

Dit zegt de Heer: 'Jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser der volken; bazuin het rond; prijs God, en zeg: De Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israel. Ik haal hen terug uit het noorden; van het einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. In tranen gingen zij heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken over gebaande wegen waarop zij niet struikelen. Ik ben toch Israels vader, en Efraim is mijn eerstgeborene'.

Tweede lezing Hebreeen 5, 1-6

Broeders en zusters, want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zijn eigen zonden denken als aan die van het hele volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen; men moet evenals Aaron door God geroepen worden. Ook Christus heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegerekend; dat heeft God gedaan die Hem zei: 'Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt'. En elders zegt hij: 'Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek'.

Evangelielezing Marcus 10, 46-52

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho vertrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeus, de zoon van Timeus. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'. Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!'. Jezus bleef staan en zei: 'Roept hem eens hier'. Ze riepen de blinde toe: 'Hebt goede moed! Sta op, Hij roept u'. Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?'. De blinde antwoordde hem: 'Rabboeni, maak dat ik zien kan!'. En Jezus sprak tot hem: 'Ga, uw geloof heeft u genezen'. Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Gekomen om te dienen'. God heeft Zich een ziel en lichaam geschapen en is Mens geworden en in Jezus van Nazareth, Jezus Christus gekomen om ons mensen te dienen. God is Zelf zo deemoedig dat Hij, die alles wat bestaat heeft geschapen, niet alleen onze Vader wil zijn, maar zelfs Mens is geworden, zoals wij mensen zijn, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Zie, sinds Adam en Eva dreigden een aantal malen de geestelijke reden van onze schepping; het kindschap van God, volledig verloren te gaan en wel door onze eigen zelfzucht. Buiten de in de Bijbel genoemde rampen, zoals de Zondvloed, Sodom en Gomorra, zijn er nog talrijke beschavingen verdwenen, waarvan wij de ruines hebben teruggevonden. En zij hadden allemaal dezelfde reden; de mensen gingen die wegen door hun leven bewandelen, die hen van God aftrokken en naar de eeuwige dood leidden. En wel omdat hun zelfzucht hun liefde voor elkaar vernietigde, zoals dat ook nu wereldwijd het geval is. Op het tijdstip van de geboorte van God in Jezus Christus was dit weer het geval en de mensheid van de gehele Aarde dreigde voor God verloren te gaan. Zoals God reeds aan Adam en Eva beloofd had, kwam God deze keer als Mens op Aarde, om ons allen te redden. Dat is grotendeels voor bijna tweeduizend jaar goed gegaan, omdat vele mensen geduren

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN