Schriftuitleg


Schriftuitleg van Zondag 29 april 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 9, 26-31

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen, en verhaalde hun hoe hij onderweg de Heer gezien had, en dat deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea, en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren, en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de heilige Geest.

Tweede lezing 1 Johannes 3, 18-24

Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Evangelielezing Johannes 15, 1-8

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Met Hem verboden blijven’. Met Hem, God in Jezus Christus, verbonden blijven is de enige Weg naar het eeuwige leven. Want Jezus Christus heeft naar waarheid over Zichzelf gesproken: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. De Weg naar het eeuwige leven gaat daarom door Hem, Die de deur van de schaapskooi is. Er is geen andere Weg naar het Koninkrijk van God. Immers Adam en Eva hadden de Weg naar God afgesloten en ontoegankelijk gemaakt door hun zondeval. Pas na het lijden en sterven van onze Heer en God, enkel gestorven naar het lichaam, niet naar ziel en Geest, heeft Hij, Jezus Christus, de Weg naar God weer open gemaakt. Sindsdien is Hij de Weg, waar langs alle schepselen, alle mensen dus, moeten gaan om bij God te komen. God in Jezus Christus is ook de Waarheid, want God is Waarheid en in Hem is geen bedrog te vinden. En, omdat Hij de Schepper is van alles wat maar bestaat, behalve Hij Zelf, is Hij ook het Leven, want alle leven komt van Hem en van Hem alleen. Daarom, omdat Hij, God, op Aarde is neergedaald en als Mens onder ons mensen heeft geleefd, in alles aan ons mensen gelijk, behalve in de zonden – het is werkelijk onmogelijk dat God, ook als Hij op Aarde woont, kan zondigen – is Jezus Christus, in Zijn Geest volledig God. Zijn lichaam en ziel zijn echter, voor het doel van het aardse bestaan, geschapen, en als Mens is en blijft Hij de Zoon van God. Vandaar ook dat geen enkele andere Naam kan redden, onder, op of boven de Aarde, dan die van Jezus Christus; de Naam van God. Zeker, in te tijd voor Zijn komst op Aarde heet Hij andere namen gekregen: Jahweh, Jehova Sebaot, maar deze namen waren waar, maar voor tijdelijk gebruik tot de grote genade dat Hij op onze Aarde als Mens zou komen. Vanaf die tijd tot in alle eeuwigheden is Zijn Naam Jezus, Gods Naam is Jezus, onze Redder. Wie met Hem verbonden blijft door Zijn Geboden te onderhouden, die is gered voor het eeuwige leven in alle geluk en zaligheid. Want, om een kind van God te zijn, zullen wij mensen ons wel waardig moeten maken om een kind van God te worden. Wij zijn allen geboren om kinderen van God te worden en te zijn, maar niemand wordt gedwongen om zijn roeping tot kind van God ook te volgen. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Wie deze grote genade niet wil is volkomen vrij om deze te weigeren en zijn eigen wegen door het leven te bewandelen. God is geen dictator; Hij is een Vader voor hen die Hem als Vader willen en een Rechter voor hen die Hem niet als Vader willen. Laat er echter geen misverstand over bestaan: God heeft ons geschapen, heeft voor ons een Weg uitgestippeld in alle glorie, Maar alleen Hij bepaald wat deze Weg is, niets en niemand anders. Wie weigert deze Weg van liefde te bewandelen, moet niet klagen als hij een andere bestemming bereikt, dan dat God voor hem wil; want dat heeft hij aan zichzelf te danken, aan alle keuzes gemaakt vanuit zijn eigen vrije wil. Zijn Weg, de Weg van God heeft Hij al aan Adam en Eva bekend gemaakt, voordat zij in zonden vervielen. Maar zij kozen een andere weg, zij waren ongehoorzaam aan God, ook hun Schepper, en vielen in de zware zonde van hoogmoed, doordat zij aan God gelijk wilde worden; iets wat onmogelijk is. Daardoor kwam de erfzonde in de wereld: onze eigen neiging tot ongehoorzaamheid en het afwijken van Gods Weg, waardoor wij dwaalwegen door het leven gingen bewandelen. Daardoor werd de Weg naar God afgesloten, welke Hij Zelf, door Mens te worden en voor ons mensen te lijden en, naar het lichaam, te sterven, weer heeft geopend. Sindsdien is er geestelijk heel veel veranderd; wij kunnen zover komen dat wij mensen bij God kunnen wonen in de hoogste hemel, het hemelse Jeruzalem. Wij kunnen als ware kinderen van God, vanuit het huis van God, met Hem de gehele oneindigheid gaan besturen. Maar wel altijd als kinderen van God, nooit als zelfstandige goden; dat wil zeggen dat wij altijd Gods kracht en genaden nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Want er bestaat slechts één God; er is zelfs theoretisch niet mogelijk dat er meerdere goden zijn, omdat alleen één God almachtig , alwetend en werkend kan zijn in de oneindigheid. Maar voor elk van Zijn kinderen is er ongetwijfeld ook voldoende te doen, zoals Hij al Zijn schepselen ingeschakeld heeft om allerlei werkzaamheden te verrichten. Neem nu bijvoorbeeld Saulus, die Paulus werd. Na zijn bekering had hij het moeilijk om serieus genomen te worden door de volgelingen van Jezus Christus, pas nadat de mensen overtuigd werden van zijn bekering, kon hij zijn bekeringskracht uitbreiden. Zijn vijanden wilden hem doden, waardoor hij moest uitwijken naar heidense gebieden, waar hij de apostel van de heidenen werd. Niet door dwang, maar door overtuiging heeft hij er duizenden bekeerd. Niet door leuzen en woorden, maar door concrete daden bekeerden hij ze. En dat is ook de opdracht aan alle volgelingen van God in Jezus Christus; laat door de daden zien wat geloof gij hebt; gedraag u dus als christenen, maar help de vijanden van God alleen als zij u niet van uw geloof afhelpen, maar u ze naar uw geloof kunt leiden. Behandel alle mensen goed, indien zij in nood zijn, maar laat u niet meeslepen naar valse leren, die u belemmeren om de Leer van Jezus Christus te onderhouden. Want dat is de grens die alle heiligen hebben getrokken; wel het ware geloof in God naar andere mensen brengen, die deze Leer en geloof nog niet kennen, maar absoluut weigeren het eigen geloof en de Leer van Jezus Christus aan te passen of op te geven. Niet en nooit! Want alleen dan blijft u als rank verbonden met de wijnstok die Jezus Christus is; voorgoed! Alleen dan blijven wij mensen in Hem en Hij in ons. Alleen dan kan onze Vader in de hemel ons zuiveren van alle vooroordelen, misverstanden en misdragingen, die in onze opvattingen en gedragingen, tijdens ons leven, zijn binnengeslopen. Alleen dan kunnen wij ware kinderen van God worden en zijn. En alleen dan, dus met Gods hulp, kunnen wij leven in zuivere liefde tot God en onze naasten. Vele mensen halen dit niet, niet hier en niet in het hiernamaals, omdat er altijd iets teveel eigenliefde, zelfzucht bij hen blijft. Maar de hemel bestaat uit meerdere hemelen, meerdere niveaus. Daarom kunnen mensen, die werkelijk, door hun daden, bij God willen horen, ook indien zij niet zo volmaakt zijn als hun Vader in de hemel, toch opgenomen worden in een lagere hemel dan waar God Zelf woont en daar zeer gelukkig worden. Daarom, iedereen die de Weg van Jezus Christus, naar zijn beste wijze bewandeld, zal zeker na dit leven op Aarde in een hemel komen. Wellicht ook in het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen begroeten.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN