Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 29 oktober 2017.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Exodus 22, 20-26

Zo spreekt de Heer: 'Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschut-ting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden'.

Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 1, 5c-10

Broeders en zusters, gij weet hoe ons optreden bij u is ge-weest. Het was gericht op uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest. Gij zijt een voor-beeld geworden voor alle gelovigen in Macedonie en in Achaia. Ja, van Thessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in Macedonie en Achaia; aller-wegen is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waar-achtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te ver-wachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.

Evangelielezing Mattheus 22, 34-40

In die tijd kwamen de Farizeeen bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeen de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: 'Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?'. Hij antwoordde hem: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste bemin-nen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Wees gastvrij'. Wees gastvrij voor iedereen, die uw gastvrijheid nodig heeft en daar gebruik van wil maken. Maar sluit uit wie misbruik van uw gastvrijheid wil maken. God is het meer gastvrij dan welke van Zijn schepselen ook, want God is Liefde is sluit niemand van Zijn liefde uit. Toch is niet iedereen welkom in Zijn huis, noch in Zijn Rijk. Wie boosaardig is, die wordt buiten geworpen. Denk aan de parabel van de bruiloft, waar iemand, die geen bruiloftskleed droeg, buiten geworpen werd in de buitenste duisternis, waar gehuil en tandengeknars is. En wat is nu het ontbreken van het bruiloftskleed? Dat is een openlijk gebrek aan liefde! Dat is binnenkomen om kwaad te doen. Deze duivels horen niet in Gods Rijk thuis. En zo horen die mensen, die geen gast te zijn in het huis van een ander, maar daar de baas willen zijn, ook niet daar thuis en het is beter om daar geen gastvrijheid aan te verlenen, zolang zij niet tot bezinning komen en zich als gast gaan gedragen. Dat geldt voor iedere mens, maar ook voor volkeren. Niemand op Aarde is door God geroepen om zijn vijand binnen te halen en zich dan te laten overmeesteren en diens knecht te worden. Mensen met kwade bedoelingen mogen buiten de deur worden gehouden, zonder het Gebod van de naastenliefde te verbreken. Immers, naastenliefde is gebaseerd op wederzijdsheid. Natuurlijk, iedere naaste, ieder medemens in nood dienen wij mensen te helpen, maar dieven en moordenaars hoeven wij niet binnen te laten. Een bedelaar kan geholpen worden met een aalmoes en hoeft geen deel uit te maken van de huisgenoten. En wie zegt: 'Geef mij dit of dat, anders neem ik het', mag niet eerder geholpen worden dan dat hij deemoedig vraagt om hulp, zonder het af te willen dwingen. Waar hij staat, moet u ook zij lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Immers, anders zouden wij hem steunen in zijn egoisme en hem op die manier dichter naar de hel helpen, in plaats van zijn nood ledigen, indien hij die al heeft. Daarmee doet geen mens een naaste goed; integendeel, hij dood hem in zijn eigen hoogmoed, door deze te versterken en daardoor hem het eeuwige leven af te nemen. Dat geldt ook voor volkeren; wie willens en wetens een vijand binnen haalt en deze niet uit het land, in ieder geval probeert, te verwijderen, is dwaas en doet zowel het eigen volk, als de vreemdelingen kwaad. Het eigen volk, omdat deze veel te lijden zullen hebben van deze vijand; de vreemdelingen, omdat zij versterkt worden in hun kwaadaardige motieven en daardoor naar de hel worden geleid. Ik bedoel in onze tijd op de Islamitische invasie, uitgenodigd door onze dwaze elite, die daarmee elk spoor van onze christelijke beschaving wil uitwissen, omdat zij zelf God haten. Daartoe is geen middel te erg of te wreed. Maar de nieuwkomers, gelokt door de leugens dat zij hier een aards paradijs zullen vinden, waar zij in luxe kunnen leven zonder ooit te hoeven werken voor hun eigen onderhoud, ondernemen een gevaarlijke reis en ondervinden hier in Europa een begrijpelijk en toenemend verzet van de Europese bevolking, die hen steeds minder tolereren en hun wandaden zat zijn. Dus ook zij moeten lijden. Onze politieke elite, slaven van de rijke elite, die alle werkelijke macht in handen hebben, leiden ons Europeanen, naar de afgrond, maar ook velen van de vreemdelingen, welke zij massaal binnen halen en die denken hier de macht over te kunnen nemen. Maar dat is geen gastvrijheid; dat is dwaasheid! En dat bedoelde God ook helemaal niet, toen Hij ons mensen de opdracht gaf om de vreemdelingen in ons midden niet slecht te behandelen of het leven moeilijk te maken. Dat slechte behandelen geschied door mensen, levend in de hoop dat zij hier mogen blijven, door hen jarenlang hier te laten blijven - zonder dat zij hun eigen kost mogen verdienen - na heel veel jaren, vaak nadat zij volledig zijn ingeburgerd, terug te sturen naar hun oorspronkelijke vaderland. Zeg dan al bij de grens, of hooguit na enkele dagen: 'U mag hier niet blijven, ga terug van waar u vandaan komt'. Dat is eerlijker. Dan zullen ook minder mensen de gevaarlijke reis ondernemen om naar Europa te reizen, tenzij zij echte vluchtelingen zijn en geen gelukzoekers. Nu gebeurd het krankzinnige dat mensen, die als moslim vertrokken uit een moslimland, hier christen worden, terug gestuurd worden van waar vandaan ze kwamen, met de zekerheid te worden vermoord - op het verlaten van de Islam staat, letterlijk, de doodstraf - terwijl moslims, die onze beschaving willen onderwerpen aan hun leer -Islam betekend onderwerping - wel mogen blijven, ook al komen zij uit hetzelfde land. En dat omdat de christelijke leer uit gaat van gastvrijheid en deze door de elite misbruikt wordt om onze vijanden massaal binnen te halen, wat alleen Satan wil, maar God niet. God wil deze Satanaanbidders - Allah van de Islam is Satan - Zijn volgelingen worden, want dan kunnen ook zij Zijn ware kinderen worden en zijn zij gered voor het eeuwige leven. Dan kunnen zij worden als de christelijke inwoners van Thessalonica in de tijd van Paulus, die de Leer van Jezus Christus in de praktijk brachten en verbreidde onder de naburige plaatsen en steden. Zij dienden, na het afgodendom afgezworen te hebben, de ene ware en levende God, God in Jezus Christus. Daardoor veranderde, op de duur, ook de hele beschaving, maar alleen omdat steeds meer mensen, vrijwillig, de Leer van God aannamen en ernaar gingen leven. Dus de belangrijkste Geboden, waaraan de gehele Wet - de Tien Geboden - en alles wat de profeten van God verkondigd hadden hing en hangt: God lief hebben met geheel het hart, geheel de ziel en geheel het verstand. En gelijkwaardig daaraan, het tweede Gebod; de naasten liefhebben, beminnen als uzelf. Dus God liefhebben boven alles en met de gehele mens, daarom ook meer dan ieder mens zichzelf lief heeft; want God heeft ieder van ons het leven gegeven en wil ieder van ons als Zijn kind aanvaarden, mits u en ik God maar benaderen op de enige manier waarop wij God kunnen benaderen, namelijk in liefde tot en voor Hem. En, omdat alle mensen op Aarde geroepen zijn, net als wijzelf, om ware kinderen van God te worden en daarna te zijn, dienen wij onze broeders en zusters in God, ongeacht van welk ras, geslacht of leeftijd, net zo lief te hebben als dat wij onszelf beminnen. Dat wil zeggen gastvrij zijn, ieder die hulp nodig heeft helpen, voor zover wij kunnen, maar wel alert te zijn op mensen die kwade, boosaardige bedoelingen hebben; dus onze vijanden buiten onze deur helpen indien nodig en hen niet binnen laten. Indien wij God zowel als elkaar, zonder zelfzuchtige bijbedoelingen, lief hebben en al Gods Geboden volgen, dus doen, dan zal God ons zeker helpen om echte kinderen van God te worden en wacht ons allen een eeuwig zalig leven en een woning in een hemel. Wellicht ook in de woning van God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN