Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 29 september 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Amos 6, 1a.4-7

Dit zegt de almachtige Heer: 'Wee, de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen bij het getokkel van de harp, en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de kostelijke olie, maar om Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet. Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in, en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitge-strekt'.

Tweede lezing 1 Timotheus 6, 11-16

Dierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij ge-roepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschij-ning van onze Heer Jezus Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.

Evangelielezing Lucas 16,19-31

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeen: 'Er was eens een rijk man die in purper en fijn linnen gekleed ging en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde er-naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de ta-fel viel. Maar er kwamen alleen honden die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus op-dracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat, - zelfs als men zou willen - van hier naar u te gaan noch van daar naar ons te komen. De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen. Maar Abraham sprak: Zij heb-ben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luiste-ren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat'.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: 'Grijp het eeuwige leven'. Grijp het eeuwige leven door de Leer te leven van Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Een leer leven is de voorschriften van die leer doen. Dit geldt voor alle duivelse leren, die allen naar de eeuwige dood leiden - en daar zijn er heel veel van - maar ook voor de Leer van God in Jezus Christus, de enige Leer die naar het eeuwige leven leidt. Waarom leidt alleen de Leer van Jezus Christus naar het leven en alle andere leren naar de dood? Omdat deze Leer - daarvoor de joodse leer - de enige is die uit liefde is gegeven en de mens leert om liefdevol te zijn voor God en de naasten. God is Liefde en deze Liefde is ook Gods Leven. Daarom is liefde en leven precies hetzelfde. Wie zich oefent in liefde voor God boven alles en voor de naasten als zichzelf, die oefent zich voor het kindschap van God. Want alles wat geent is op de liefde voor anderen, is geent op God en daardoor op het eeuwige leven. En met geent wordt bedoeld dat de liefde, die elk mens heeft, ergens op gericht moet zijn. Wij mensen hebben een absoluut vrije wil. Daarmee kunnen wij de liefde, die wij hebben, richten op goede dingen en op slechte dingen. Wie streeft naar het kindschap van God en daarvoor doet wat God geopenbaard heeft wat Zijn wil is voor ieder mens, die kiest zonder meer voor het goede. Maar wie zijn liefde richt op materiele zaken en zich boven zijn medemens verheft, doordat hij zich meer voelt dan een ander en daarom, ten koste van zijn medemensen, zich materieel wil verrijken, die kiest voor het slechte, het kwade. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Alle leren - behalve die van God stammen - leert de mens voor het kwade te kiezen; voor materie, voor hoogmoed en zelfzucht en het verrijken ten koste van andere mensen. Die vindt zijn eigen leven veel belangrijker dan het leven van zijn naasten. En net zoals Amos beschreef, zij luieren op bedden en rustbanken, gemaakt van kostbaar materiaal, eten en drinken het beste en bekommeren zich niet over het lot van hen, die met hard werken deze rijkdom moeten verdienen, maken en onderhouden. Zoals het toen was, zo is het ook nu! De Jetset jeugd van tegenwoordig vliegt de hele wereld over, van het ene feest naar de andere, maar bekommeren zich totaal niet om de mensen, die hun rijkdom voor hen moeten verdienen. En hun ouders ook niet; als zij zich zelf maar kunnen wentelen in weelde, dan zijn hun medemensen enkel die 'gebruiksvoorwerpen' welke ervoor zorgen dat zij zelf een zorgeloos leventje kunnen leiden. Is er, behalve in de techniek, enige verschil met de rijke bovenlaag in de tijd van Amos? Ik meen van niet! Maar dit is een juiste weg naar de eeuwige dood. Want voor God bestaat er geen elite, mensen die meer waard zijn dan andere mensen. Voor God is ieder mens gelijkwaardig, ook die mensen die zich als 'gebruiksvoorwerpen' door de rijken van de wereld moeten laten gebruiken, zijn in Gods ogen evenveel waard dan hun meesters. Immers voor God is er slechte een Vader - God Zelf - en alle mensen, Gods schepselen, zijn broeders en zusters van elkaar. Toegegeven, op Aarde zijn niet alle mensen gelijk of zelfs gelijkwaardig, wat ook niet kan, want er moeten heersers en dienaren zijn. Maar voor de rijken en heersers zijn ook grenzen gesteld; helaas, in alle tijden maar vooral in de onze, maken nagenoeg alle rijken en heersers zwaar misbruik van hun macht over hun medemensen. De rijken door de arbeiders, die hun rijkdom vergroten en in stand houden, zo weinig mogelijk te betalen en hun producten zo duur mogelijk te verkopen. De heersers door allereerst rekening te houden met hun eigen belangen, die meer overeenkomen met het dienen van de rijke elite, dan een goed bestuur uit te oefenen ten opzichte van hen die zij moeten leiden. Vroeger waren er nog bestuurders - niet veel, maar ze waren er wel, die hun volk, gemeente of provincie - bestuurden met het oog op het welzijn en de welvaart van diegenen die zij bestuurden en ook rekening hielden met de belangen van de armen, niet alleen van de rijke mensen. Tegenwoordig lijkt dit soort van bestuurders, heersers, uitgestorven. En toch, als de rijken en de heersers zouden doen wat Paulus Timotheus heeft aangeraden, namelijk: 'Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid, dan waren ook zij onderweg naar het eeuwige leven in, met en bij God. Want God heeft alle mensen, jong en oud, rijk en arm, geroepen om Zijn kinderen te worden. Maar de tegenwoordige - en vele vroegere - rijke mensen en mensen die zich meer voelen dan hun naasten, zijn op weg naar de eeuwige dood. Want zij leven enkel voor zichzelf, maar hebben geen liefde, noch voor God en al helemaal niet voor hun naasten, hun medemensen. Dit is heden doorgedrongen tot in alle lagen van de bevolking. Deemoed, de moed om te dienen, is tegenwoordig een vies woord. Hoogmoed en zelfzucht is wat wij leren van jongst af aan. Niet de liefde voor God en de naasten staat voorop, maar onze 'eer'! In sommige duivels leren moet, als een kind je eer schend, dit kind worden vermoord om je 'eer' te redden; maar hier spreekt de hoogmoed en gebrek aan naastenliefde. Jezus Christus heeft ons geleerd om God lief te hebben boven alles en je naasten als zichzelf. Maar in ons nieuw heidendom, de duivelse leer die over de wereld is losgebarsten, vermoorden wij 'legaal' onze eigen nog ongeboren of pasgeboren kinderen en heel veel oude en zieke mensen, die voor ons geen 'nut' meer hebben. Met de zwaarste en gevaarlijkste misdadigers hebben daarentegen de grootste compassie; hen mag niets overkomen, hooguit opsluiten. Ik denk dat God hier absoluut niet mee tevreden is, vandaar dat Jezus Christus binnenkort terugkomt om orde op zaken te stellen; Hij is Zijn wederkomst aan het voorbereiden en het zal echt niet lang meer duren. Nee, in de parabel, welke in het evangelie van vandaag staat, maakt God in Jezus Christus al duidelijk hoe Hij tegen ons mensen aan kijkt. De rijke zwelger heeft bij God geen naam. Lazarus was een arme bedelaar - maar kennelijk wel vol liefde tot God en zijn naasten - die werd bij naam genoemd. Hij werd zelfs in de schoot van Abraham gedragen, war zoveel wil zeggen als opgenomen in het hemels paradijs. De rijke man - eervol begraven - werd wakker in de hel. En wat was nu zijn misdaad dat hij naar de hel ging? Zijn grenzeloze zelfzucht, door wel zelf van zijn rijke leven te genieten, maar hij had niets over voor de armen. En die waren er toen en zijn er nu in overvloed. Ja, hij hield zich keurig aan de regeltjes van de wetten en was geen misdadiger in menselijke ogen; maar voor God wel, omdat hij geen liefde had voor zijn naasten, die zijn hulp vaak nodig hadden. Deze rijke man had Mozes en de profeten; wij hebben nog iets veel beters: de Leer van God in Jezus Christus. Die mensen, die daar niet naar willen luisteren, maar hun eigen wegen bewandelen door het leven, lopen de kans dat zij wakker worden in de hel. Want de liefde tot God en de naasten is de enige Weg naar het eeuwige leven in de hemel, dus in zaligheid. Zonder liefde voor anderen is een doodlopende weg inslaan; letterlijk! Met liefde voor God en de naasten, de medemensen, is de Weg naar het eeuwige leven bewandelen. Wie dat doet die zal eens een hemelbewoner zijn. Wellicht ook leven in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN