Schriftuitleg


Schriftuitleg van zondag 2 december 2018.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing. Jeremia 33, 14-16

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israel en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerech-tigheid.

Tweede lezing 1 Thessalonicenzen 3, 12 - 4,2

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Evangelielezing Lucas 21,25-28.34-36

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volke-ren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring gera-ken. Dan zuilen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal ko-men over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ont-komen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon'.

Uitleg:

Het thema van deze eerste zondag van de Advent is: 'Vervulde belofte'. De belangrijkste belofte van God aan ons mensen - te lezen in vele delen van het Oude Testament - is de geboorte van God op Aarde, welk feest wij met Kerstmis vieren, toen God in Bethlehem werd geboren in een stal als Jezus van Nazareth, Jezus Christus. Want God had ons een Messias, een Verlosser en Redder beloofd, om de band tussen God en ons mensen, verbroken door de zondeval van Adam en Eva, te herstellen; God werd Zelf deze Verlosser, doordat Hij voor Zichzelf een ziel en lichaam schiep om als Mens tussen ons mensen te gaan leven en ons de Weg naar het kindschap van God te wijzen, door de Leer van Jezus Christus. Want Jezus Christus was en is Mens en God; Mens naar Zijn lichaam en ziel, maar Zijn Geest is God Zelf! Jezus Christus is geen God geworden mens, maar God die ook Mens is geworden. Op het feest van Zijn geboorte bereiden wij ons nu, gedurende de vier weken durende Advent, voor; want het is de grootste gebeurtenis in de gehele geschiedenis van de mensheid: God die ons zo lief heeft dat Hij een van ons is geworden. Pasen wordt terecht als het grootste christelijke feest gezien, omdat toen het Verlossingswerk van God in Jezus Christus voltooid was en wij mensen het verder zonder Zijn lichamelijke aanwezigheid moeten doen - alhoewel Hij nog gedurende veertig dagen aan Zijn volgelingen is verschenen, om te bewijzen dat Hij werkelijk is verrezen - maar zonder Kerstmis kon er geen Pasen zijn. Misschien daarom dat bij ons mensen Kerstmis nog groter gevierd wordt dan Pasen. Helaas zijn beide grote feesten heden volkomen heidens geworden en weten vele mensen niet meer van de grootsheid van deze gebeurtenissen af. Ja, sommige mensen willen deze feesten - geheel of gedeeltelijk - vervangen door heidense, anti christelijke feesten; want zij haten de ene ware en levende God in Jezus Christus en willen daarom alle sporen van Hem uitwissen - maar dat is tegengesteld aan onze Europese beschaving - of wat er nog van over is - die meer dan een millennium lang al christelijk is. Maar, juist omdat onze huidige wereld anti christelijk is en van God af wil, staat een tweede belofte van God op het punt vervuld te worden: de wederkomst van Jezus Christus. En aangezien voor God geen tijd bestaat, kan Hij ons ook laten weten wat er dan zal gebeuren. Niet alleen door nieuwe Openbaringen van God door hedendaagse zieners en profeten, maar ook in de Bijbel; zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, staan vele voorspellingen, welke op onze tijd slaan. En die zullen allemaal uitkomen. Bedenk hierbij wel dat de hele Bijbel - op een stukje geschiedenis na - een geestelijk boek is, maar voor onze begrippen opgeschreven in aardse beelden. God heeft in de voorspellingen heel vaak geestelijke beelden omgezet naar aardse begrippen, daarom zullen deze zaken niet letterlijk zo in aardse gebeurtenissen geschieden, maar Gods beloften worden wel allemaal vervuld op Aarde, materieel of geestelijk; dat is hetzelfde omdat God Geest is. Neem nu de voorspelling van Jeremia, welke wij vandaag lezen. Natuurlijk had dit betrekking op de geboorte van Jezus Christus. Maar ik lees hier ook een voorspelling in over de wederkomst van Jezus Christus, welke gebeurtenis nu op het punt staat te geschieden. Want pas na Zijn wederkomst, wanneer de Aarde gezuiverd is van alle vijanden van God en de Satan met zijn aanhang verbannen is in de hel, waardoor hij geen mogelijkheid meer heeft om ons mensen te kwade te beinvloeden, zullen alle mensen op Aarde christenen zijn. Dan pas zal iedereen Jezus Christus als Koning over de Aarde en de gehele oneindigheid erkennen en zich aan Zijn Geboden houden. Dan pas is Jeruzalem veilig, omdat dan het hemelse Jeruzalem op Aarde is neergedaald; de woning van God in Jezus Christus onder ons is. Weliswaar in de geest en niet materieel, maar dan zal er geen dood meer zijn; omdat wij mensen in direct contact staan met de lichamelijk gestorvenen, welke reeds in het hiernamaals zijn. Dan pas zal de maning van Paulus aan de Thessalonicenzen serieus worden genomen: 'Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen'. Want dan pas zal de liefde voor God algemeen zijn en vanuit deze liefde voor God ook de liefde voor de naasten opbloeien als een veld met mooie bloemen. Nu overheerst de haat tussen de mensen; vandaar de grote ellende die wij elkaar toewensen en toebereiden. Want het is niet God die oorlogen, moorden en misdaden wil; wij mensen, onder invloed van Satan en zijn demonen willen alle ellende, omdat wij in dom egoisme denken er beter van te worden, de ellende over anderen mensen ons winst op levert. Niets is echter minder waar; het maakt ons arm. Misschien lijkt het tegendeel waar, dat wij er rijker van worden, dat wij vrijer zijn, maar dat is bedrog. Zelfs als wij er materieel rijker van worden ten koste van anderen, dan nog worden wij er geestelijk zeer arm van. Want door de zelfzucht, handelen volgens ons egoisme en eigenbelangen, vernietigen wij het eeuwige leven in ons. Want alleen de liefde voor God en de naasten brengt ons het eeuwige leven in God. Jezus Christus, omdat Hij God is en dus de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen door te leven volgens Zijn Leer zullen wij het eeuwige leven verwerven. Er is geen andere Weg naar het leven dan deze Leer, die God ons heeft gegeven. Maar, omdat wij mensen God massaal afwijzen en de dwaalwegen van Satan bewandelen door ons leven, zullen de gebeurtenissen in het evangelie van vandaag uitkomen, of zijn reeds gedeeltelijk uitgekomen. Want het Grote Gericht is reeds begonnen, wat te merken is aan de dagelijkse rampen die over de gehele voor komen. Maar ook dat onze eigen elite absoluut een Derde Wereldoorlog wil, met de bedoeling een gedeelte van de mensheid uit te roeien - de jaarlijkse miljoenenmoord op ongeboren kinderen is ineffectief gebleken - om zelf alle goederen naar zich toe te halen en de rest van de wereldbevolking - die nog mag blijven leven - in een afgrijselijke armoede te storten. Zij zullen in hun plannen gedeeltelijk toegelaten worden, omdat nood leert bidden en daardoor - door mensen veroorzaakte natuurrampen en oorlogen - meer mensen zich tot hun enige Redder zullen keren; God in Jezus Christus. Want zonder allerlei ellendige rampen blijven wij mensen, over het algemeen, doof en blind voor ons eigen eeuwige heil. Want wie niet horen wil, zal op een gegeven moment moeten voelen. In het evangelie staat ook dat wij mensen radeloos zullen worden door het gebulder van de onstuimige zee. Dat mogen wij letterlijk nemen; want reeds jaren zijn bij beide polen het ijs aan het smelten. In Groenland ligt voldoende ijs om de wereldzeeen met ongeveer zeven meter te laten stijgen, waardoor onder andere ook Nederland, voor het grootste gedeelte, zee zal worden. Bij de Zuidpool smelt het zeeijs vlak voor de kust, terwijl er met een heel dikke ijskap bedekte bergen tot aan de kust staan. Hierdoor zullen er grote lawines komen, waardoor er veel landijs in zee zal verdwijnen en, niet alleen zorgen voor de stijging van het zeewater, maar nog erger, gigantische vloedgolven zal veroorzaken, welke veel steden en mensen, op verschillende werelddelen, zal wegvagen. En dit zal geschieden, omdat wat God belooft, Hij met zekerheid ook zal doen. Niet vanwege haat voor ons mensen, verre van dat, maar om de Aarde te zuiveren van alle mensen die, ook nadat zij gewaarschuwd zijn, Hem blijven haten en precies het tegenovergestelde doen dan Hij ons mensen ons heeft geboden. Ongehoorzaamheid aan God, de grootste liefde, kracht en macht in de gehele oneindigheid, heeft zijn eigen gevolgen; hier of in het hiernamaals. En momenteel is God bezig de Aarde te zuiveren van alle elementen, die de vernietiging van de Aarde en de dood van alle mensen - lichamelijk en geestelijk - als doel hebben. Wie zich blijvend tegen God en Zijn Geboden blijft verzetten gaat verloren. Wie het eeuwige leven wil, die zal God in liefde moeten volgen en onder berouw zijn/haar zonden moeten afzweren en niet meer doen; maar als beloning van deze liefde voor God en de naasten wacht wel de hemel. Wellicht ook het huis van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij ons daar allemaal zullen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN