Schriftuitleg


Schriftuitleg van 2 juni 2019.

Inleiding:

Elke zondag zal ik proberen de schriftlezingen uit de Rooms Katholieke Kerk van die dag uit te leggen op de wijze waarop ik ze begrepen heb. Dit is niet bedoeld als preek, of zoals het tegenwoordig genoemd wordt een homilie, maar enkel als uitleg. Van geen enkele Kerk heb ik toestemming gekregen om te preken, daarom mag mijn Schriftuitlegging ook geen preek genoemd worden. Maar toch meen ik de vrijheid te hebben om mijn begrijpen van de schrifttekst wereldkundig te maken. Natuurlijk hoeft u het niet eens te zijn met mijn uitleg. Elk mens is uniek. Zoals het licht de verschillende vormen ook verschillend terugkaatst, zo begrijpt elk mens de Schrift op een andere wijze, heeft een ander bevattingsvermogen. U begrijpt de Schrift misschien wel beter, of minder goed dan ik. Wat ik opschrijf is mijn eigen begrijpen. U mag er uw voordeel mee doen, of u eraan ergeren (liever niet, is slecht voor uw hart), of een totaal verschillende mening hebben. Begrijp mijn schrijven zoals het u behaagt.

Schriftteksten

Eerste lezing Handelingen 7, 55-60

In die dagen staarde Stefanus, vervuld van de heilige Geest, naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: ‘Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand’. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden bad hij: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij.

Tweede lezing Apocalyps 22, 12-14.16-17.20

Ik, Johannes, hoorde een stem die tot mij sprak: ‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. Zij zullen recht krijgen op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de Stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende Morgenster’. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’. Laat wie het hoort zeggen: ‘Kom!’. Wie dorst heeft, kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet. Hij die dit alles waarborgt, spreekt: ‘Ja, Ik kom spoedig’. Amen. Kom, Heer Jezus!

Evangelielezing Johannes 17, 20-26

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: ‘Heilige Vader, niet alleen voor hen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt lief gehad. Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen’.

Uitleg:

Het thema van deze zondag is: ‘Opdat zij één mogen zijn’. God in Jezus Christus heeft ons Zijn leer van liefde gegeven, opdat zij, die in Hem geloven, één mogen zijn. Want allen, die deze leer van liefde volgen, onderhouden de Geboden van God, dus doen wat God van ons mensen wil: God liefhebben boven alles en onze naasten lief hebben zoals ieder van ons zichzelf lief heeft. Wie dat doet wordt één in liefde met God, maar zal ook elke naaste lief hebben, óók zijn vijanden. Waar zijn staat moet u ook haar lezen, lees dit naar uw eigen geslacht. Want liefde maakt één! Liefde is gelijk aan ons leven, want de kern van ons leven is de liefde. Vandaar dat het voor kleine kinderen, die nog zeer nauw bij God en hun eigen natuur staan, onmogelijk is om haat te hebben voor andere mensen. Ze kunnen wel een gevoelsmatige afkeer van iemand hebben, maar dat is wat anders dan haat. Deze afkeer geeft alleen aan dat een mens zich niet ‘thuis’ voelt bij die specifieke andere mens, dus de zielen in mentaliteit botsen. Haat daarentegen is het bewust afwijzen van een ander persoon, die het liefst willen vernietigen en alle kwaad toewensen die maar mogelijk is. Liefde komt van God; haat vanuit de hel, dus van helse boosaardigheid, kwaadaardigheid. Daarom is haat altijd slecht voor een mens; ongeacht of die mens zelf haat in zich heeft, of onder de haat van een ander mens moet lijden. Want vanuit haat komt altijd slechte dingen en gedragingen voort. Zoals, om de ander kwaad te doen, leugens en huichelarij. Kinderen van het kwaad, dus zij die andere mensen haten, zullen hen ook als minderwaardig beschouwen en verachten; die zullen andere mensen, maar ook dieren, heel slecht behandelen. Want uit haat komt mishandeling, moord en vernietiging voort. Oorlogen zijn uitingen van haat. Soms niet in eerste instantie onder de soldaten, maar wel onder diegenen die de oorlog bevolen hebben. Oorlogen kunnen ook gestart worden uit een grenzeloze hebzucht, om datgene te nemen wat een ander toebehoort. Immers haat, hebzucht en heerszucht zijn de uitwassen van een grenzeloze hoogmoed. Hoogmoed dat jezelf ver verheven bent over je medemensen en daarom het recht hebt om wat van hen is af te nemen en hen, indien nodig, totaal te vernietigen; te doden of hun leven onmogelijk te maken, omdat zij niets meer over houden om voor zichzelf te zorgen. Liefde daarentegen gunt andere mensen vrijheid en levensruimte, daar waar ze recht op hebben omdat het mensen zijn. Liefde zal een zondaar wel zijn zonde vergeven, maar deze niet verdoezelen. Maar de liefde voor de naasten gaat niet verder dan de liefde die iedereen voor zichzelf heeft. Daarom zal een liefdevol persoon een zelfzuchtig persoon proberen te bekeren tot de Bron van alle liefde: God. Kan dat niet dan is het wijs om zulke personen te beletten om macht uit te oefenen, want dat brengt alleen maar narigheid voor de rest van de mensen. Liefde wil wel mensen helpen uit nood te raken, voor zover mogelijk, maar wil geen mensen toelaten die de liefde in haat willen omzetten, bijvoorbeeld vanwege de ideologie die zij aanhangen; óók als deze ideologie vermomd is als een geloof. Als deze mensen niet van hetzelfde land zijn, dan is het wijs om hen in hun eigen land te laten en geen toegang tot het eigen land te verlenen, maar hen wel in de gelegenheid stellen om te kunnen leven. Haat, vermomd als grenzeloze hebzucht, zal een ander land vernietigen, als daar grote materiële rijkdommen te halen valt. De geschiedenis is daar vol van, tot op heden toe. Natuurlijk zal voor een heerser, of elite, of wapenfabrikanten, die oorlog wil(len) omwille van zijn/hun hebzucht, in ieder geval een gedeelte van hun bevolking mee moeten krijgen. De waarheid moet hier sneuvelen, want die belet zo’n oorlog; met propaganda en leugens is het wel mogelijk. En daarom worden de mensen in ons deel van de wereld keihard voorgelogen, want onze, inmiddels heidense elite, wil oorlog en voeren oorlogen, ongeacht de gevolgen daarvan. Dit alles wordt veroorzaakt door hoogmoed, die hebzucht, heerszucht, haat en verachting van andere mensen veroorzaakt. Want de hoogmoed denkt dat alle andere mensen zijn geschapen om alleen hen te dienen; zij zijn, in eigen ogen, mijlenver verheven boven de andere mensen en helemaal boven het gewone volk; ongeacht of die nu leven in eigen land of in een ander land. En het is deze haat vanuit de diepste hel die heden onze planeet overheerst. Niet lang meer, want Jezus Christus komt binnenkort terug en dan zijn alle zondaren, die iedere inkeer afwijzen vanuit hun hoogmoed, van Aarde verdwenen. Heden proberen zij elk spoor van God in Jezus Christus uit te wissen, maar dat is onmogelijk! God is oneindig sterker dan alle kwade machten en krachten bij elkaar. Toch, vanwege onze vrije wil, mochten wij onze Heer en God aan een kruis slaan. Toch mogen vele van Zijn dienaren gedood worden. Zoals Stefanus, die de eerste martelaar van het christendom wordt genoemd. Hij was vervuld van de heilige Geest, dus van God, maar de tegenstanders van God stenigden hem. Hij was echter zo vol liefde dat hij, in navolging van Jezus Christus, bad voor hen die hem vermoordden. Hij was daarbij wel een goed voorbeeld hoe een christen zou moeten zijn; onbevreesd, vergevingsgezind en met liefde voor zijn vijanden. Hij waste zijn kleren – ziel – rein in het bloed van het Lam. God in Jezus Christus, het Lam Gods, verklaard in de Apocalyps dat allen die dit ook doen, zalig zijn. Want zij zullen kinderen van God zijn en Zijn hemelse Jeruzalem binnen mogen gaan om daar voor altijd en eeuwig te wonen. Wie dorst naar waarheid vanuit God, die neme het water des levens. De Leer van Jezus Christus is dit water des levens en het neme ervan is het drinken ervan door deze leer ook te gaan leven, dus te doen. Dan onderhouden wij pas de Geboden van God, dus voeren deze Geboden uit; trachten met vallen en opstaan om een zondevrij leven te leven in alle deemoed en nederigheid. Want, zoals hoogmoed en haat in elkaars verlegde liggen, zo ook liggen deemoed, ootmoed en nederigheid in het verlengde van de liefde. Jezus Christus heeft dit ons Zelf voorgeleefd! Jezus Christus heeft Zijn Leer gegeven voor alle mensen, maar helaas zijn er vele mensen die liever hun zelfzucht, hun eigenliefde volgen dan deze Leer. Want zij denken dat God niet bestaat, dus dat zij alles mogen doen wat zij maar willen, zonder ooit gestraft te worden voor hun kwade daden. Maar zij hebben het mis! Ook Jezus Christus als Mens bad enkel voor het behoud van hen die in Hem geloven, opdat die niet verloren zouden gaan, maar in Gods woning, het hemelse Jeruzalem, worden opgenomen. Voor hen die wel op de goede weg zijn geholpen – door bijvoorbeeld een christelijke opvoeding – maar die God toch afwijzen, bad Hij niet. Want die mensen zijn reeds verloren, omdat zij niet willen geloven. Deze mensen kunnen, als zij toch wat goeds gedaan hebben in hun leven, nu nog naar het Vagevuur gaan en, indien zij hun vrije wil op de goede wijze gebruiken, in een hemel komen; alhoewel lang niet allen in de hoogste hemel, maar wel zalig worden. Na de Grote Waarschuwing, waarin God alle mensen laat weten hoe zij er in Gods ogen voor staan, is het Vagevuur, het tussenrijk tussen hemel en hel, gesloten, omdat iedereen dan de waarheid kent en daar zijn leven naar kan richten. Dan is de keuze tot inkeer komen en God in Jezus Christus volgen, of naar de hel gaan. Wie voor Jezus Christus kiest, die wordt dan alle vroegere zonden vergeven en komt zeker in de hemel, na het leven op Aarde. Wellicht ook in de woning van onze Vader, God in Jezus Christus, het hemelse Jeruzalem. Laten wij daarom vanaf heden leven als daadwerkelijke christenen en ervoor bidden dat wij elkaar daar allemaal mogen aantreffen.

Amen.

Cor Huizer

PS: God richt Zich nu tot ons in de eindtijdprofetes, die u kunt vinden op www.hetboekderwaarheid.net 

HOME   GOD IS LIEFDE EN LEVEN  DE EUROPESE OPLOSSING  SLAVERNIJ IS ECONOMISCHE NOODZAAK  ARTIKEL DAKLOZEN